Siirry suoraan sisältöön

Resultatinformation och placeringar

Arbetspensionsbolaget Veritas fick under årets tredje kvartal en avkastning på 0,5 procent på sina placeringar i en utmanande marknadsmiljö.

Avkastningen på Veritas placeringar var -6,2 procent under perioden januari–september. Ränteplaceringarna avkastade -8,2 procent, aktieplaceringarna -12,6 procent, fastigheterna 3,9 procent och de övriga placeringarna 12,9 procent.

”På den likvida marknaden har det i början av året inte funnits några tillflyktsorter när räntorna och kreditmarginalerna har gått upp och aktiemarknaden gått ner. De alternativa och illikvida placeringarna har däremot erbjudit skydd och klarat sig bra”, berättar Veritas placeringsdirektör Kari Vatanen.

Solvensen hölls på en stark nivå och var i slutet av juni 1,7-faldig i förhållande till solvensgränsen.

Arkiv

Resultatinformation
Årsberättelser

Placeringsfördelning 30.9.2022

ceringar är 31 % ränteplaceringar, 37 % Aktieplaceringar, 17 % Fastighetsplaceringar och 12 % består av övriga placeringar.

Placeringsverksamhet

Vi placerar de medel som samlats in för framtida pensioner på ett lönsamt och tryggt sätt. Målet med vår placeringsverksamhet är att få högsta möjliga avkastning, så att vi kan trygga en hållbar finansiering av pensionerna.

Vår finansieringsverksamhet är professionell, oavhängig och ansvarsfull. Vi utnyttjar olika avkastningskällor på ett mångsidigt sätt och sprider placeringarna internationellt i olika tillgångsklasser. Vi placerar i räntor, aktier, fastigheter och andra alternativa objekt.

Läs mer om Veritas samhällsansvar

Solvens

Veritas solvens hölls på en betryggande nivå och var i slutet av september 1,7 gånger solvensgränsen. Solvensgraden var 124,1 procent.

Solvenskapitalet fungerar som riskbuffert i placeringsverksamheten och försäkringsriskerna. Det anger arbetspensionsbolagets förmåga att bära risker och sträva efter högre avkastning i placeringsverksamheten. Hög placeringsavkastning ökar arbetspensionsbolagets solvens. Under svagare placeringsår sjunker solvensen i motsvarande mån.

Veritas starka solvens tryggar pensionsmedlen

Veritas solvensnivå var 124,1 procent i slutet av september. Solvenskapitalet var 821,7 miljoner euro.

Ägaratyrningens principer

I dessa principer för ägarstyrning drar vi upp riktlinjer för vilken slags ägare vi är och vilka våra förväntningar är.

Marknadssondering

I Veritas kan marknadssondering mottas endast av verkställande direktör Carl Haglund, placeringsdirektör Kari Vatanen (andra placeringar än noterade bolag i Finland) samt portföljförvaltare Kim Fors (noterade bolag i Finland).

Marknadssondering bör göras per e-post (förnamn.efternamn@veritas.fi) om inte mottagaren spcifikt godkänner annat förfaringssätt.


Super vänlig personal!
Sakkunnig vänlig betjäning på eget modersmål.

Veritas är företagarnas pensionsförsäkrare.

Alltid personlig betjäning - också digitalt.

Teckna försäkring