Årsberättelse 2019

Carl Pettersson

År 2019 var för Veritas ett mycket händelserikt år. Stora strukturella förändringar så som fusionen med Pensions-Alandia och att det nationella inkomstregistret togs i bruk kombinerades med mindre åtgärder för att förverkliga bolagets strategiska målsättning att vara det bästa pensionsbolaget för företagare och företagardrivna bolag.

Fusionen med Pensions-Alandia förverkligades planenligt från början av året och innebar många nya kundförhållanden och nya medarbetare på Åland. Fusionen innebar en ökning av Veritas volymer med ca 10% och medförde såväl förbättrad solvensnivå (fusionseffekten ca 1%-enhet) som förbättrat omkostnadsförhållande (fusionseffekten ca 3%-enheter). Samarbetet med våra nya åländska kunder har inletts i mycket positiva tecken och vi är glada över det positiva mottagande vi fått av det åländska näringslivet.

Veritas har sedan år 2017 arbetat med en strategi som fokuserar på företagare och företagardrivna företag. Vi tycker att de finländska företagarna är värda ett pensionsbolag som odelat intresserar sig för deras vardag och som bygger sin service utgående från de behov som företagarna har. Hos oss innebär strategin bl.a. att alla Veritas-kunder, såväl stor som liten, har en egen ansvarsperson som man kan kontakta i alla pensionsrelaterade frågor. Under år 2019 arbetade vi aktivt med att ytterligare förtydliga vårt budskap och konkretisera hur strategin bör synas i kundernas vardag.

Satsningen på att bli ”Företagarens pensionsförsäkrare” syns även i våra siffror, speciellt i FöPL-stocken. Antalet försäkrade företagare i Veritas år 2019 steg med hela 6,7% då motsvarande siffra för pensionsbranschen låg på 1,5%. Även antalet ArPL-försäkringar har de senaste två åren stadigt ökat.

En viktig fråga för Veritas har under de senaste åren varit att effektivera verksamheten och på så sätt åstadkomma en positiv utveckling för de kundåterbäringar som vi kan betala tillbaka till våra kunder. Glädjande nog steg omkostnadsrörelseresultatet från ca 1,3M€ år 2018 till ca 2,5M€ år 2019. Dessa pengar betalas direkt tillbaka till våra kunder. Efter att strategin lanserades år 2017 har Veritas omkostnadsförhållande förbättrats med ca 10% -enheter. Vi är nöjda med den utvecklingen och målsättningen för de kommande åren är att samma utveckling ska fortsätta.

Pensionsbranschens näst starkaste bolag mätt i solvensnivå

Inom placeringsverksamheten bjöd året på hög placeringsavkastning, 9,9 %, tack vare kraftigt stigande marknader. Pensionsmedlen placeras på mycket lång sikt och variationer mellan åren kan vara relativt stora, vilket början av år 2020 har visat. Vid årsskiftet var Veritas fortfarande pensionsbranschens näst starkaste bolag mätt i solvensnivå, vilket visar på en framgångsrik placeringsverksamhet under en lång period.

Inom pensionsverksamheten har vi under året tagit i bruk robotik och automation för att underlätta och försnabba pensionsbehandlingen. De första effekterna började synas i slutet av året i och med att våra behandlingstider blev avsevärt kortare. I vår strategi talar vi om livslång pensionsrådgivning. Vi tror att finländarna har ett behov av att med jämna mellanrum gå igenom sitt pensionsskydd för att vid behov kunna reagera medan man har flera år kvar till pensionen. Den tid vi befriar genom att satsa på automation i pensionsbehandlingen ska vi kunna använda till att hålla en aktivare dialog med våra förmånstagare.

Under året började även vårt nya huvudkontor i Kuppis att ta form. Projektet är i tidtabell och inflyttningen beräknas ske i slutet av detta år. För Veritas är det inte bara frågan om en flytt till nya utrymmen utan minst lika mycket en övergång till nytt och modernt arbetssätt. Samtidigt flyttar vi in i en fastighet som uppfyller även de striktaste kraven på hållbarhetstänk vad gäller material, energilösningar och användning.

Jag vill tacka alla våra kunder för att ni har valt Veritas som er partner i pensionsfrågor. Samtidigt riktar jag också ett stort tack till vår personal som varje dag gör en stark insats för att betjäna våra kunder på bästa sätt. Taloustutkimus gjorde i slutet av året sin årliga kundundersökning där man mätte kundnöjdheten i alla pensionsbolag. Veritas knep igen förstaplatsen för sjätte året i rad. Den guldmedaljen tillhör vår duktiga personal!

Carl Pettersson, verkställande direktör

Bilagor