Vanliga frågor

Att teckna en ArPL-försäkring

Vem ska försäkras enligt ArPL?

Anställda arbetstagare över 17 år, som har en månadsinkomst på minst 65,26 euro, ska försäkras enligt ArPL. Alla anställda inom den privata sektorn med undantag av sjömän försäkras enligt ArPL, även de som redan gått i pension.

Den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten beror på den anställdas födelseår:

  • Om den anställda är född 1957 eller tidigare, försäkras personen tills hen fyller 68 år.
  • Om den anställda är född 1958–1961, försäkras personen tills hen fyller 69 år.
  • Om den anställda är född 1962 eller senare, försäkras personen tills hen fyller 70 år.

När ska man senast ta en ArPL-försäkring?

En ArPL-försäkring bör tecknas i god tid före den första löneutbetalningen, så att pensionsförsäkringarna fås i skick innan lönerna anmäls till inkomstregistret.

För anmälan behöver du ett pensionsarrangemangsnummer som utgörs av ditt försäkringsnummer.

Teckna en försäkring i Veritas här!

Varför ställer Veritas frågor om företagets ansvarspersoner?

Enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism är Veritas skyldig att identifiera sina kunder och känna till deras verksamhet såväl i början av och under kundrelationen. Därför samlar vi in identifieringsuppgifter redan när försäkringsansökan görs. 

Du läser väl också vår dataskyddsbeskrivning? I den redogör vi för hur vi på Veritas behandlar dina uppgifter. 

När kan jag vara en tillfällig arbetsgivare och när måste man göra ett försäkringsavtal?

En tillfällig arbetsgivare har endast sporadiskt anställda och den lön som betalas under ett halvt år understiger 9 348 euro 2022. En avtalsarbetsgivare betalar regelbundet ut lön och har hela tiden minst en anställd. En arbetsgivare kan inte samtidigt vara både avtalsarbetsgivare och tillfällig arbetsgivare.

Hur kan jag få ett intyg över att jag tecknat en pensionsförsäkring och betalat pensionsförsäkringsavgifterna?

Arbetsgivare som har ett webbtjänstavtal i kraft hos oss kan själv skriva ut avgiftsintyget i webbtjänsten. I annat fall får man ett avgiftsintyg genom att ringa upp Veritas företagstjänst, tfn 010 195 600.

Hur försäkras arbete utomlands?

I regel försäkras arbete utomlands i enlighet med lagstiftningen i arbetslandet. Ett undantag från huvudregeln utgör exempelvis utsända arbetstagare, arbetstagare som arbetar i flera länder och arbetstagare som beviljats undantagstillstånd. Se närmare information.

Hur ska försäkringen för en utländsk arbetstagare skötas?

I regel omfattas utländska arbetstagare av arbetslandets lagstiftning om social trygghet. Arbete i Finland försäkras enligt ArPL oberoende av arbetstagarens nationalitet, om det inte är fråga om till exempel en utsänd arbetstagare. Läs mer om försäkringar för utländsk arbetskraft.

Hur ska en anställd över 17 år försäkras?

Till ArPL-försäkringen meddelas den lön som betalats till den anställda från början av den månad som följer efter att den anställda fyllt 17 år oberoende av när lönen har tjänats in. Inkomsten försäkras om den överstiger 65,26 euro.

Exempel: Den anställda har fyllt 17 år 15.2.2023. Om hen har fått lön 28.2.2023 försäkras lönen inte. Om lönen däremot betalats 15.3.2023 ska den försäkras.

Hur kan jag flytta min ArPL-försäkring till Veritas?

ArPL-försäkringen kan sägas upp den sista dagen i mars, juni, september eller december. Försäkringen flyttas över till Veritas tre månader efter uppsägningen. En försäkring som sagts upp till exempel 31.3 flyttas till Veritas 1.7.

Försäkringen kan sägas upp först efter att den har varit i kraft minst ett år i det föregående bolaget.

Försäkringen sägs upp genom att en överflyttningsansökan skickas till Veritas. Veritas sköter uppsägningen vid det föregående bolaget efter att överflyttningsansökan kommit in.

Gå till elektronisk ArPL-överflyttningsansökan.

Ska en anställd ArPL-försäkras om hen redan gått i pension?

Också arbetstagare som redan gått i pension ska försäkras, om de ännu inte nått den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten och deras månadslön överstiger 65,26 euro.

Ska tillfälliga arbetstagare eller säsongsarbetare försäkras på samma sätt som andra arbetstagare?

Tillfälliga arbetstagare och säsongsarbetare ska försäkras med samma försäkring som tillsvidareanställda.

Kan arbetsgivaren avtala om pensionsförsäkringen direkt med den anställda?

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan inte sinsemellan avtala om arrangemangen vid lagstadgad pensionsförsäkring.

Arbetsgivaren är enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) skyldig att ordna pensionsskydd för sina anställda arbetstagare. I praktiken innebär detta att arbetsgivaren måste ta en pensionsförsäkring för sina anställda och delta i kostnaderna för den genom att betala sin egen andel av pensionsförsäkringsavgifterna. Arbetstagaren är för sin del skyldig att betala arbetstagarens pensionsförsäkringsavgift. 

Kan arbetsgivaren försäkra arbetsgivarens inkomster även om de understiger inkomstgränsen?

Arbetsgivaren får, men är inte tvungen, att försäkra anställda med en inkomst under 65,26 euro. För lönen betalas då både arbetsgivarens och arbetstagarens egen andel av pensionsavgiften.

Kan försäkringen vara i kraft utan anställningsförhållanden?

ArPL-försäkringen kan vara i kraft om företaget tillfälligtvis inte betalar ut lön. Om inga lönebetalningar förväntas i fortsättningen heller ska försäkringen däremot avslutas. 

Om försäkringen har hållits i kraft trots att inga löner betalats ut ska arbetsgivaren meddela detta till inkomstregistret med en separat anmälan. Läs mer på inkomstregistret.fi.

Kan jag försäkra alla mina anställda med samma försäkring?

Arbetsgivarens alla anställda ska försäkras med samma försäkring; såväl ordinarie anställda som sådana som arbetar bara nu och då. 


ArPL-försäkringsavgifter

Vad utgörs ArPL-avgiften av?

ArPL-försäkringsavgiften bestäms enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställer och är densamma i alla arbetspensionsbolag. Avtalsarbetsgivarnas avgift beror på arbetsgivarens storlek och pensionsbolagets kundåterbäring. Tillfälliga arbetsgivare har en fast avgift. ArPL-försäkringsavgiften beräknas utifrån den lönesumma som betalas till de anställda. Kontrollera nuvarande avgiftsprocenter.

Hur fördelar sig ArPL-försäkringsavgiften mellan arbetstagaren och arbetsgivaren?

Arbetsgivaren betalar ArPL-avgiften i sin helhet till pensionsförsäkringsbolaget och tar ut arbetstagarens andel av arbetstagaren i samband med löneutbetalningen. Beloppet för arbetstagarens avgiftsandel beror på hens ålder: Arbetstagare i åldern 53–67 år betalar en annan avgift än andra arbetstagare.  Kontrollera nuvarande avgiftsprocenter. ArPL-avgifter betalas för arbetstagare i åldern 17–67 år.

Ska man använda referensnummer vid betalningen av ArPL-avgifter?

Ja. När man använder referensnummer hänförs inbetalningen till korrekt debitering.

Kan man ändra förfallodagen för ArPL-avgiften permanent?

Försäkringsavgifterna förfaller i regel den sista dagen i den månad som följer på löneutbetalningsmånaden.  Du kan också välja en egen faktura för varje löneutbetalning och betalningstiden är då 14 dagar netto.

Du bestämmer själv faktureringsrytmen så vi ber dig kontakta oss på arpl@veritas.fi!

Kan man ändra betalningssättet för ArPL-försäkringen? 

ArPL-avgiften förfaller i regel till betalning den sista dagen i den månad som följer på löneutbetalningen.

Görs en årsavräkning av ArPL-försäkringen?

Årsavräkningarna slopades i samband med att inkomstregistret togs i bruk. ArPL-försäkringsavgifterna faktureras i realtid utifrån de löneanmälningar som gjorts till inkomstregistret. I vår webbtjänst hittar du ett årssammandrag av ArPL-avgifterna och de löner som anmälts.

Vad är avgiftsklass?

Företagets avgiftsklass bestäms enligt genomsnittet för riskförhållandet under två på varandra följande år. Ju högre genomsnitt, desto högre avgiftsklass.

Riskförhållandet är utgiften för de invalidpensioner som beviljats arbetstagarna dividerad med den genomsnittliga invalidpensionsutgiften. Med pensionsutgift avses den kalkylerade kostnad som invalidpensionen orsakar fram till åldern för ålderspension. Dess storlek är beroende av pensionstagarens ålder, arbetshistoria och inkomster.  

Pensionsutgiften debiteras inte som sådan, utan den beaktas när arbetsgivarens avgiftsklass bestäms. Läs mera om storarbetgivares invalidpensionsavgifter i vår broschyr.

Vad består invalidpensionsavgiften av?

Invalidpensionsavgiften utgör en del av ArPL-försäkringsavgiften. Invalidpensionsavgiften 2022 består av en grundavgift, som är beroende av åldersstrukturen bland företagets anställda, och av en självriskavgift som fastställs utifrån företagets avgiftsklass enligt följande:

  • Om företagets självrisklön understeg 2,198 miljoner euro år 2021 fastställs invalidpensionsavgiften endast utifrån grundavgiften. Avgiftsklassen inverkar i detta fall inte på avgiften.
  • Om företagets självrisklön överstiger 2,1198 miljoner euro men understiger 35,2 miljoner euro har arbetsgivaren delvis självrisk. I detta fall fastställs invalidpensionsavgiften dels utifrån företagets avgiftsklass, dels utifrån grundavgiften.
  • Om företagets självrisklön överstiger 35,2 miljoner euro har arbetsgivaren full självrisk, varvid invalidpensionsavgiften fastställs utifrån företagets avgiftsklass.

När uppstår pensionsutgifter som påverkar arbetsgivarens avgiftsklass?

Avgiftsklassen för år 2023 påverkas av de nya tillsvidare beviljade invalidpensionerna och delinvalidpensionerna under 2020 och 2021. Avgiftsklassen för 2022 påverkas på motsvarande sätt av de pensioner som beviljats 2019 och 2020.

Den dag som arbetstagarens arbetsoförmåga börjar avgör vilket företags avgiftsklass invalidpensionen påverkar.

Pensionsutgiften för invalidpensionen delas mellan de företag som har betalat ut löner till arbetstagaren under de två kalenderår som föregår arbetsoförmågan.

Exempel: En person har blivit arbetsoförmögen 2020. Hen har beviljats invalidpension 2021. Pensionsutgiften för invalidpensionen påverkar då avgiftsklasserna för de företag som har betalat ut lön till hen under 2018 och 2019. Pensionsutgiften fördelas mellan dessa företag i proportion till lönerna under 2018 och 2019. En pension som beviljas 2021 påverkar avgiftsklasserna 2023 och 2024. 

Vilka invalidpensioner påverkar avgiftsklassen?

Invalidpensionsavgiften påverkar via avgiftsklassen alla de nya invalid- och delinvalidpensioner som har beviljats företagets anställda tillsvidare. Ju mindre invalidpensionsutgiften för de invalidpensioner som beviljats företagets arbetstagare är desto lägre är avgiftsklassen.

I pensionsutgiften ingår inte kostnaderna för visstidspensioner, alltså rehabiliteringsstöd och rehabiliteringspenning. Avgiftsklassen påverkas inte heller av att en delinvalidpension ändras till full invalidpension.

Vad avses med försummelseavgift?

En försummelseavgift kan påföras arbetsgivaren om ArPL-försäkringen tecknats för sent.


Kundåterbäringar

Till vem betalas kundåterbäring?

Avtalsarbetsgivare kan få kundåterbäring på sina försäkringsavgifter. De bästa återbäringarna ackumuleras under långa kundrelationer. Tillfälliga arbetsgivare har inte rätt till kundåterbäringar.

Vad avses med ArPL-försäkringens fond?

Fonden utgörs av de ArPL-försäkringsavgifter som företaget betalat in. Fonden påverkar storleken på de kundåterbäringar som betalas till företaget och avsikten är att fonden ska utgöra en del av finansieringen av kommande pensioner. Företaget har möjlighet att låna en del av den fond som influtit i försäkringen.

Vad består kundåterbäringen av?

Kundåterbäringens belopp påverkas av arbetspensionsbolagets placeringsintäkter och verksamhetens effektivitet, ArPL-avgiftens storlek samt den fond som influtit utifrån de avgifter som tidigare betalats till försäkringen. Ju större fonden och avgiften är, desto större är också kundåterbäringen på ArPL-försäkringen.


Anställnings- och löneanmälningar

När ska löneuppgifterna meddelas?

Från och med början av 2019 meddelas löneuppgifterna till inkomstregistret inom fem kalenderdagar från löneutbetalningen. Om lön betalas ut flera gånger i månaden meddelas varje lönebetalning separat.

Ska små löner som understiger ArPL-gränsen också anmälas till inkomstregistret?

Enligt anvisningen ska lönen anmälas till inkomstregistret på normalt sätt, men med noteringen ”ingen försäkringsplikt”. Noggrannare informayion hittar du på inkomstregistrets sidor.

Om lönerna för arbetstimmar under december betalas först i januari, för vilken tidpunkt ska lönerna anmälas?

Lönerna anmäls enligt betalningsdagen, alltså i januari.

Ska mötes- och föreläsningsarvoden anmälas till ArPL-försäkringen?

Mötesarvoden betalas i allmänhet till personer som har förtroendeuppdrag. Inom den privata sektorn omfattas förtroendeuppdrag generellt inte av den obligatoriska arbetspensionsförsäkringen och mötesarvoden anmäls därför inte till ArPL-försäkringen. Om arbetstagaren dock är anställd i det företag där hen sköter ett förtroendeuppdrag ska de arvoden som hen får för förtroendeuppdraget försäkras på samma sätt som det egentliga anställningsförhållandet. Arvodena för förtroendeuppdraget utgör då pensionsgrundande förvärvsinkomst och meddelas därför till ArPL-försäkringen.

Enskilda föreläsnings- och föredragsarvoden anmäls i allmänhet inte till ArPL-försäkringen, medan sådana föreläsningsarvoden som betalas av personens egen arbetsgivare ska meddelas.

Vad är pensionsarrangemangsnummer?

Pensionsarrangemangsnumret är en 11-siffrig nummerserie som används för anmälningen av löneuppgifter. Du får fram numret genom att lägga till nollor i ditt försäkringsnummer:

  • Pensionsarrangemangsnumret för Veritas kunder har formen 56-0012345A.
  • Pensionsarrangemangsnumret för Alandias före detta kunder har formen 56-7401234A.

Är lönen för uppsägningstid ArPL-lön?

Om uppsägningstiden är högst sex månader ingår den lön som betalats för uppsägningstiden i ArPL-lönen. Det saknar betydelse huruvida den anställda arbetar under uppsägningstiden eller inte.

Om uppsägningstiden är längre än sex månader är lönen för den överstigande tiden ArPL-lön, om den anställda arbetar under uppsägningstiden. Om den anställda inte arbetar under uppsägningstiden anses lönen för den tiden vara skadeersättning som inte hör till ArPL-lönen. Om en anställd sägs upp under en permittering är lönen för uppsägningstiden inte ArPL-lön. 

Inverkar den förändrade anmälningstakten också på inbetalningen av pensionsavgifter?

Ja, även betalningen av avgifterna ändras. Alla avgifter som grundar sig på lönerna under löneutbetalningsmånaden slås ihop och förfaller på den sista dagen i följande månad.

Om du vill ha en separat faktura för varje löneutbetalning ber vi dig kontakta din egen försäkringsrådgivare för ändring av betalningssättet.

Fakturan för arbetspensionsavgifterna kommer alltjämt från Veritas trots att löneanmälan görs till inkomstregistret. Ett undantag utgör de löneanmälningar som görs via palkka.fi. Då ska man själv hämta fakturan från palkka.fi.

Framöver fakturerar vi inte längre förskottsavgifter.


Webbtjänsten för arbetsgivare

Hur loggar jag in i webbtjänsten?

Identifiera dig med dina personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Webbtjänsten kräver identifiering för att vi ska kunna fastställa din identitet.

Hur ska jag identifiera mig, jag vill inte använda mina personliga nätbankskoder i arbetsärenden?

Om du inte vill använda dina personliga nätbankskoder när du ska logga in på vår webbtjänst är det ingen fara, du kan identifiera dig med mobilcertifikat eller certifikatkort.

Jag vill skriva ut ett avgiftsintyg via webbtjänsten, men intyget öppnar sig inte. Vad beror det på?

Om du inte kan öppna avgiftsintyget (pdf-fil) lönar det sig att kolla i webbläsarens inställningar att pop-up-fönster är tillåtna. Om pop-up-fönster har förhindrats går det inte att öppna filen med avgiftsintyget.

Jag loggade in i webbtjänsten men den ser konstig ut. Vad beror det på?

Med tanke på dataskyddet rekommenderar vi de nyaste versionerna av webbläsarna och helst Google Chrome. Vår webbtjänst stöder också följande webbläsare: Edge, Mozilla, Firefox. Med andra webbläsare kan avvikelser förekomma, särskilt i tjänstens layout.

Kan jag använda mitt företags nätbankskoder när jag registrerar mig som användare i webbtjänsten?

När du börjar använda webbtjänsten måste du registrera dig antingen med dina personliga bankkoder eller med ett mobilcertifikat. Företagets nätbankskoder kan inte användas för identifiering.

Hur ska en person identifiera sig i webbtjänsten om hen inte har någon personbeteckning?

Det är för närvarande inte möjligt för utländska användare att logga in med hjälp av den suomi.fi-identifiering som webbtjänsten använder. Våra försäkringsrådgivare hjälper dig om du inte har en finländsk personbeteckning och inte har möjlighet att använda dina personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Hur ska jag göra för att min bokföringsbyrå ska kunna använda Veritas webbtjänst?

Du kan ge bokföringsbyråns kontaktperson användarrätt genom att fylla i ett webbtjänstavtal eller kontakta din egen försäkringshandläggare.

Hur ska man gå tillväga när en anställd som har användarrättigheter till webbtjänsten slutar hos företaget?

Användarrätten ska upphävas skriftligt. Man kan meddela Veritas om saken till exempel med ett meddelande via webbtjänsten.

Är Veritas webbtjänst trygg? Vem har tillgång till mina försäkrings- och personuppgifter?

Användarrätten till vår webbtjänst är personlig och försäkringsspecifik. Webbtjänsten kräver identifikation för att vi ska kunna fastställa din identitet. 

I vår webbtjänst är dataförbindelsen samt kommunikationen inom tjänsten skyddade med SSL-krypteringsteknik. Du vet att förbindelsen är krypterad om du ser en bild på ett lås eller någon annan liknande ikon i den övre eller nedre balken i webbläsarfönstret. Veritas har genomfört alla de tekniska åtgärder som lagstiftningen förutsätter för att skydda personuppgifterna och värna om datasäkerheten. Kundernas uppgifter om anställningar och löner kan läsas och behandlas endast av dem som är anställda vid Veritas och i sitt arbete handlägger försäkringar.

Jag försökte logga in på webbtjänsten men lyckades inte. Vad beror det på?

Stäng webbläsaren och logga in på nytt om en stund. Om det inte hjälper med att stänga webbläsaren eller det är fråga om något annat problem ber vi dig kontakta oss per e-post arpl@veritas.fi eller per telefon 010 195 600 (ArPL-kunder). Vi betjänar per telefon och e-post mån­­­.–fre. kl. 8­–16.


Inkomstregistret

Vad är inkomstregistret?

Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas som togs i bruk 2019. Det innehåller heltäckande löne-, pensions- och förmånsuppgifter på individnivå. Informationsproducenterna, alltså till exempel arbetsgivarna, meddelar uppgifter om sina anställdas förvärvsinkomster till inkomstregistret i realtid och per utbetalning, enligt huvudregeln inom fem dagar efter betalningsdagen.

De uppgifter som anmäls till inkomstregistret utnyttjas bl.a. för uträkning av förmåner och pensioner, fastställande av klientavgifter och i övervakningen och statistikföringen vid olika myndigheter. Inkomstregistret ger inte myndigheterna nya rättigheter att få uppgifter utan varje uppgiftsanvändare får uppgifter endast i enlighet med vilka rättigheter de har enligt lag.

Varför kan min bokförare inte göra löneanmälningar till inkomstregistret på mina vägnar?

Din bokförare kan fortfarande göra löneanmälningar på dina vägnar. Bokföraren ska i så fall ges en fullmakt i suomi.fi-tjänsten. Läs mer om fullmakter på tjänsten suomi.fi.

Hur ska löner anmälas till inkomstregistret om arbetsgivaren inte använder något lönesystem eller anlitar en bokföringsbyrå?

Lönerna kan anmälas till inkomstregistret via registrets e-tjänst. Användningen av e-tjänsten kräver identifikation. Det är fortfarande möjligt att anmäla löner via tjänsten Palkka.fi.

Däremot är det inte längre möjligt att anmäla löner med hjälp av en pappersblankett. Inkomstregistret tar emot löneanmälningar på papper endast om elektronisk anmälan vore oskäligt besvärligt.

Används årsanmälan ännu trots att inkomstregistret tagits i bruk?

Årsanmälan används inte längre efter att inkomstregistret trädde i kraft i början av 2019.

Löner för 2018 var de sista som kunde anmälas med årsanmälan.

Ska man göra löneanmälan oftare än en gång i månaden om lönerna betalas med två veckors mellanrum?

Lönerna ska anmälas till inkomstregistret inom fem dagar efter löneutbetalningsdagen. Om du betalar ut löner två gånger i månaden ska löneanmälan göras separat för båda löneutbetalningsdagarna.

Kan man fortfarande, trots att inkomstregistret tagits i bruk, anmäla lönerna via Veritas webbtjänst?

Efter att inkomstregistret börjat gälla är det inte längre möjligt att anmäla löner via vår webbtjänst.


Arbetstagarens pensionsskydd

Var kan en arbetstagare hämta en ansökan om ålderspension och när ska den lämnas in?

Arbetstagaren kan fylla i sin pensionsansökan på Veritas webbplats. Man kan också beställa blanketten per telefon av oss eller hämta den t.ex. på FPA:s serviceställen. Pensionsansökan ska lämnas in omkring en månad före pensioneringen.

Vilka pensionsförmåner ger ArPL-försäkringen?

Den lagstadgade ArPL-försäkringen ger skydd i händelse av ålderdom, arbetsoförmåga och familjeförsörjarens död. Arbetspensionssystemet stödjer också arbetstagarens yrkesinriktade rehabilitering. Om man inte har några förvärvsinkomster eller de är små tryggar folkpensionen en minimiutkomst. Läs mer om pensionsförmåner.

Hur intjänas pensionen?

Arbetstagare tjänar in pension i allt arbete de utför, om lönen för arbetet överstiger 65,26 euro i månaden 2023. 

I pension intjänas 1,5 procent av den årliga lönesumman, om arbetstagaren inte är 53–62 år, varvid pension intjänas med 1,7 procent av den årliga lönesumman. Arbetstagare tjänar in pension från 17 års ålder.