Må bra på jobbet – Proaktiva åtgärder

Med ledning av arbetshälsa avses dina åtgärder som arbetsgivare för att förbättra de anställdas välbefinnande – deras arbetssäkerhet, arbetsförmåga, hälsa och möjligheter att fortsätta arbeta. I praktiken handlar ledning av arbetshälsa i ditt företag till exempel om att förbättra ledarskapet, utveckla de anställdas kompetens eller satsa på deras psykiska eller fysiska hälsa. Du kan vidta förebyggande åtgärder tillsammans med dina anställda eller i samarbete med företagshälsovården och andra experter.

Som anställd värnar du också proaktivt om ditt eget välbefinnande och din arbetsförmåga. Genom att värna om dina resurser, behålla en positiv inställning och uppdatera din kompetens kan du hantera arbetslivets nya krav och uppleva framgångar i vardagen.

Ni vet att ni lyckats väl med ledning av arbetshälsa när hälsan och de individuella förutsättningarna är i balans med de krav arbetet ställer!

Vi handleder individer och grupper

Vi hjälper och stöder dig om du behöver ett externt bollplank eller tips om hur andra har gjort för att förbättra arbetsförmågan. Vi går tillsammans igenom din situation och ger dig vår syn på det bästa sättet att gå vidare.

Vi ordnar också utbildningar som ger dig ökad kunskap och nya insikter. Utbildningarna ges både som närundervisning och webbinarier och du kan välja det som passar dig bäst. Fördelen med fysiska möten är att du också kan ta del av de andra deltagarnas kompetens och erfarenheter, medan webbinarierna är en möjlighet att effektivt fokusera på de aktuella frågorna.

Vi erbjuder guider och verktyg

Vi har tagit fram verktyg för att hjälpa dig med arbetsmiljöledningen i ditt företag. De här verktygen har du tillgång till i vår webbtjänst. Där finns guider och blankettmallar för bland annat utvecklingssamtal, inskolning, tidigt uppmärksammande och arbetsanpassning.

Vi nätverkar för att hjälpa dig bättre

Med hjälp av nätverkssamarbete kan vi erbjuda dig ännu mer kompetens. Vi tillhandahåller Arbetshälsoinstitutets senaste forskning som stöd i arbetsmiljöledningen. Vi utvecklar och utvärderar också god praxis tillsammans med aktörerna inom företagshälsovården.

Vi beviljar ekonomiskt stöd för tjänster som produceras av en tredje part

Om du inleder ett projekt för att minska den konstaterade risken för arbetsoförmåga i ditt företag och väljer en tredje part (till exempel ett utbildningsföretag) för genomförandet, kan du ansöka om vårt understöd för att utveckla välbefinnandet i arbetet. När vi fastställer stödsumman beräknar vi i enlighet med Finansinspektionens anvisningar delen för hantering av risken för arbetsoförmåga på basis av lönesumman i ditt företag och bedömer den tillsammans med graden av den konstaterade risken för arbetsoförmåga. Ditt företag står för huvuddelen av den ekonomiska satsningen på projektet.

Du kan ansöka om understödet genom att fylla i ansökningsblanketten som finns i vår webbtjänst och skicka den till tyokyky@veritas.fi eller kontakta din egen försäkringskontaktperson eller våra experter på arbetsförmåga.