Förvaltningsråd

Ordförande
Wikström Kim, professor, tekn.dr

Vice ordförande
Kurki Leila, arbetspolitisk specialist, pol.lic. (STTK)

Ahlbäck Ulrika, administrationsdirektör, ing., MBA
Aura Johan, kanslichef, ped.mag.
Fagerholm Jannica, vd
Holmberg Kristina, ordf. Ergoterapeutförbundet rf (Akava)
Holmlund Christer, chef för internationella ärenden Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ (Akava)
Huhtala Antti, vice-vd, fil.mag., EMBA (Finlands Näringsliv EK)
Korpijärvi Timo, investeringschef (Industrifacket rf)
Kuismanen Mika, direktör/chefsekonom, PhD
Liljeqvist Wilhelm, vice-vd, student
Lindholm Henri, förbundssekreterare, pol.stud. (FFC)
Lindholm Michael, vice vd
von Martens Samuel, investeringschef
Määttä Pekka, försäljningsdirektör
Mörn Mikael, direktör, studentmerkonom
Narvanmaa Taru, ekon.mag.
Nygård-Ojanperä Paula, HR-direktör, bolagsjurist
Nylund Mathias, vd, ekon.mag.
Pere Tuomas, vd (Finlands Näringsliv EK)
Ramsland Johan, verksamhetsledare (STTK)
Routila Panu, ekon. mag. (Finlands Näringsliv EK)
Saavalainen Ida, vd (Finlands Näringsliv EK)
Savinko Lotta, chef för jämställdhets- och arbetsmiljöfrågor (Akava)
Suominen Mia, avtalschef (PAM)
Wallgren Dag, vd, ekon.mag.
Wessberg Nina, organisationsombudsman (Industrifacket rf)
Wikman Tommy, vd
Wikström Patrik, vd (Finlands Näringsliv EK)

Förvaltningsrådets uppgifter

Förvaltningsrådet väljer ledamöterna i arbetspensionsförsäkringsbolagets styrelse och fastställer deras arvoden samt övervakar bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för.

Rådet ska ha minst 16 och högst 36 medlemmar. Veritas förvaltningsråd har 30 medlemmar.

Av förvaltningsrådets medlemmar väljs minst en sjättedel bland personer som arbetsgivarnas centralorganisationer föreslår och minst en tredjedel blande personer arbetstagarnas centralorganisationer föreslår.

Förvaltningsrådsmedlemmarnas mandatperiod är tre år sålunda att högst tolv medlemmar årligen är i tur att avgå. Mandatperioden inleds genast efter bolagsstämman.

Förvaltningsrådet sammaträder två gånger i året. Närmare uppgifter om arvoden som betalats ut till förvaltningsrådsmedlemmar finns i Veritas bolagsstyrningsrapport.