Förvaltningsråd

Ordförande
Wikström Kim, professor, tekn.dr | mandatperioden utgår 2024

Vice ordförande
Ramsland Johan, verksamhetsledare (STTK) | mandatperioden utgår 2023

Ahlbäck Ulrika, administrationsdirektör, ing., MBA | mandatperioden utgår 2023
Aura Johan, kanslichef, ped.mag. | mandatperioden utgår 2024
Damlin Inger, ordförande, ped.mag., Finlands svenska lärarförbund FSL (Akava) | mandatperioden utgår 2025
Holopainen Jussi, vd (Enersense) | mandatperioden utgår 2025
Huovila Karoliina, verksamhetsledare, jur.mag. (FFC) | mandatperioden utgår 2023
Korpijärvi Timo, investeringschef (Industrifacket rf) | mandatperioden utgår 2024
Kuismanen Mika, verkställande direktör, PhD | mandatperioden utgår 2024
Liljeqvist Wilhelm, vd, student | mandatperioden utgår 2025
Lindholm Henri, förbundssekreterare, pol.stud. (FFC) | mandatperioden utgår 2024
Lindholm Michael, vice vd | mandatperioden utgår 2025
von Martens Samuel, investeringschef | mandatperioden utgår 2023
Mård Thomas, ordförande, DIFF – Ingenjörerna i Finland (Akava) | mandatperioden utgår 2025
Määttä Pekka, försäljningsdirektör | mandatperioden utgår 2024
Mörn Mikael, direktör, studentmerkonom | mandatperioden utgår 2025
Narvanmaa Taru, ekon.mag. | mandatperioden utgår 2023
Nygård-Ojanperä Paula, HR-direktör, bolagsjurist | mandatperioden utgår 2023
Nylund Mathias, vd, ekon.mag. | mandatperioden utgår 2024
Pere Tuomas, vd (Finlands Näringsliv EK) | mandatperioden utgår 2025
Saavalainen Ida, vd (Finlands Näringsliv EK) | mandatperioden utgår 2024
Savinko Lotta, chef för jämställdhets- och arbetsmiljöfrågor (Akava) | mandatperioden utgår 2024
Sundback Elin, fackligt ombud, pol.mag., (Servicefacket PAM) | mandatperioden utgår 2025
Wallgren Dag, ekon.mag. | mandatperioden utgår 2024
Wessberg Nina, organisationsombudsman (Industrifacket rf) | mandatperioden utgår 2023
Wikman Tommy, vd | mandatperioden utgår 2023
Wikström Patrik, ekon.mag. (Finlands Näringsliv EK) | mandatperioden utgår 2025
Wrede Georg Henrik, vd, pol.mag. | mandatperioden utgår 2025

Hannele Fremer (STTK) har på egen begäran avgått från förvaltningsrådet 18.9.2022. Fremers efterträdare till förvaltningsrådet väljs på Veritas bolagsstämma 2023.

Panu Routila (Finlands Näringsliv EK) har valts till styrelsemedlem i Veritas styrelse från och med 1.1.2023. Panus efterträdare till förvaltningsrådet väljs på Veritas bolagsstämma 2023.

Förvaltningsrådets uppgifter

Förvaltningsrådet väljer ledamöterna i arbetspensionsförsäkringsbolagets styrelse och fastställer deras arvoden samt övervakar bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för.

Rådet ska ha minst 16 och högst 36 medlemmar. Veritas förvaltningsråd har 30 medlemmar.

Av förvaltningsrådets medlemmar väljs minst en sjättedel bland personer som arbetsgivarnas centralorganisationer föreslår och minst en tredjedel blande personer arbetstagarnas centralorganisationer föreslår.

Förvaltningsrådsmedlemmarnas mandatperiod är tre år sålunda att högst tolv medlemmar årligen är i tur att avgå. Mandatperioden inleds genast efter bolagsstämman.

Förvaltningsrådet sammaträder två gånger i året. Närmare uppgifter om arvoden som betalats ut till förvaltningsrådsmedlemmar finns i Veritas bolagsstyrningsrapport.