Arbete utomlands

Arbetsgivaren försäkrar sina arbetstagare även utomlands. Försäkrandet beror på arbetslandet och arbetsförhållandets längd. 

När en arbetstagare åker utomlands för att arbeta överförs hen i allmänhet till mottagarlandets socialförsäkring. Hen försäkras enligt mottagarlandets regler och tjänar in pension enligt den lokala lagstiftningen. 

Ett undantag till denna regel är tillfälligt arbete utomlands, dvs en utsänd arbetstagare, då försäkras den anställde enligt ursprungslandets lagstiftning under utlandsstationeringen.   

En utsänd arbetstagare är en arbetstagare som 

  • Är utsänd av en finländsk arbetsgivare under hela utlandsstationeringen 
  • Omfattas av det finska socialskyddet före utlandsstationeringen  
  • Arbetar tillfälligt utomlands 

Arbete inom EU/EES-land, Schweiz eller avtalsland 

När en arbetsgivare tillfälligt skickar ut en arbetstagare för att arbeta utomlands inom EU/EES, Schweiz eller socialskyddsavtalsland, kan arbetstagaren fortsättningsvis tillhöra finskt socialskydd. Den utsände arbetstagaren har möjligheten att förbli försäkrad i Finland i högst två år.  

Arbetstagaren behöver ett A1 intyg utfärdat av Pensionsskyddscentralen för att bevisa att hen omfattas av finskt socialskydd. Vid behov kan arbetstagaren visa intyget till mottagarlandets myndigheter eller det företag som betalar den anställdas lön. Arbetsgivare och arbetstagare kan ansöka om intyg för utsänd arbetstagare via Pensionsskyddscentralens hemsida.  

Om utlandsstationeringen är under sex månader lång, räknas det oftast som arbetsresa och intyg för utsänd arbetstagare behövs inte ansökas.  

Socialskyddsavtalsländer är Australien, Chile, Sydkorea, Indien, Israel, Kina, Kanada, Québec och USA.

Längre utlandsstationeringar 

EU-förordningen om samordning av socialskyddssystemen samt de avtal som Finland gjort med olika länder gällande social trygghet avgör hur länge en utlandsstationering anses vara tillfällig.  

Om utlandsstationeringen pågår längre än två år, kan arbetstagaren på basen av ansökan få en tre års dispens att fortsätta omfattas av finskt socialskydd ifall mottagarlandet godkänner ansökan. Ansökan om dispens görs på samma sätt som den utsända arbetstagarens A1-intyg. Om utlandsstationeringen pågår längre än fem år flyttas pension- och socialskyddet över till sysselsättningslandet. Försäkrandet sköts då i enlighet med sysselsättningslandets praxis. 

Arbetstagare som regelbundet arbetar utomlands försäkras till största delen i sysselsättningslandet.  

Arbetstagare som arbetar i två eller fler länder 

Om en anställd arbetar i två eller fler länder inom EU/EES eller Schweiz försäkras hen i regel i enlighet med bosättningslandets lagstiftning. Förutsättningen är att en betydande del av arbetet (25%) arbetas i bosättningslandet. Annars försäkras arbetstagaren enligt arbetsgivarens hemland. Detta förfarande används bland annat inom transportföretag där resande personal arbetar i mer än ett EU-land.   


Arbete utanför EU/EES- och icke-socialskyddsavtalsland 

Vid utlandsstationering utanför EU/EES och icke-socialskyddsavtalsland är det vanligt att arbetstagaren är försäkrad både enligt finsk och sysselsättningslandets lagstiftning utan tidsbegränsning. I avsaknad av avtal kan sysselsättningslandet också kräva försäkringspremier.  

Arbetstagaren skall försäkras enligt ArPL om 

  • Arbetsgivaren är finländsk 
  • Arbetstagaren har blivit utsänd från Finland 
  • Anställningsförhållandet med den utsändande arbetsgivaren fortgår under utlandsstationeringen och 
  • Arbetstagaren omfattas av finskt socialskydd när utlandsstationeringen börjar. 

När arbetet sker i ett icke-avtalsland, utfärdar inte Pensionsskyddscentralen intyg över tillhörande till finskt socialskydd. Arbetstagaren skall i sådana fall vara i kontakt med FPA.  

Befrielse från försäkringsskyldigheten kan ansökas om utlandsstationeringen fortgår över två år. Befrielsen förutsätter att arbetsgivaren ordnar med pensionsskydd på annat sätt som motsvarar nivån enligt lagen om pension för arbetstagare. Befrielsen beviljas av Pensionsskyddscentralen.   

Information om ansökan om pension från utlandet finns på vår pensionssida.


Arbetstagare från utlandet till Finland 

Utgångspunkten är att i Finland genomfört arbete försäkras i Finland. Utländska arbetstagare försäkras liksom andra finländska arbetstagare enligt ArPL. Undantaget är utsända arbetstagare som anländer från EU/EES, Schweiz eller socialskyddsavtalsländer och har ett A1 intyg utfärdat av utsändningslandet. I intyget bör det framgå att hen försäkras i utsändningslandet under utlandsstationeringen i Finland.  

Arbetspension betalas från Finland till utländska arbetstagare oavsett land. Pensionsförsäkringspremier återbetalas inte när en person flyttar från Finland, utan det betalas i form av pension när ålderspension blir aktuellt.