Ansvarsfullhet i fastigheter

Som fastighetsägare har Veritas som mål att förbättra byggnadernas energieffektivitet samt miljövänlighet och vi har jobbat med detta mål redan i nästan 20 års tid. Ytterligare har vi förbundit oss till ansvarsfull energiförbrukning genom att gå godkänna ett avtal för energieffektivitet.

I fastighetsbranschen har arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet, energimyndigheterna samt RAKLI kommit överens om att optimera energiförbrukningen i hyresbostadsfastigheter samt affärsfastigheter mellan åren 2017 − 2025. I fastighetsbranschens energieffektivitetsavtal kan huvudsakligen RAKLI:s medlemsföretag delta. I avtalet, som bygger på frivillighet, förbinder man sig till att effektivera energiförbrukningen enligt åtgärdsprogrammets målsättningar.

Våra åtgärder för att hejda klimatförändringen

För tillfället jobbar vi aktivt för att förminska vårt koldioxidfotspår. Vi har som mål att alla våra fastigheter är koldioxidneutrala fram till år 2030. Vi har bundit oss till att göra betydande energi-investeringar för att uppnå målet.

Vi har gjort våra elavtal miljövänliga och numera förbrukar alla våra fastigheter endast miljövänlig, utsläppsfri elektricitet. I våra fastigheter i Åbo är även fjärrvärmen förnybar, och vårt mål är att byta till förnybar fjärrvärme också i alla andra fastigheter. Att byta till miljövänlig energi är bland de mest effektiva metoderna för att minska utsläppen. Vi vill på detta sätt vara med och stöda hållbar energiproduktion.

Ansvarsfull energi från solen

Solelektricitet är ett bra sätt för att stöda fastichetsplaceringarnas ansvarsfullhet samt öka fastigheternas avkastning, eftersom solkraftverk kan producera upp till 15 % av fastighetens elektricitetsbehov. Under de senaste åren har vi installerat solpaneler i tre av våra fastigheter och i framtiden skall ännu fler av Veritas ägda fastigheters elektricitet produceras av solen.

Flygbild av Veritas mångfärgade huvudkontor Retoriikka. På dess tak finns tiotals solpaneler.
Solpanel på Veritas huvudkontors tak.

Vad betyder Breeam?

Då man grundrenoverar gamla fastigheter lönar det sig att uppdatera byggnadens energieffektivitet så att den motsvarar nutida krav. Vi har skapat en Breeam in use -karta och utför årligen på basís av den en energikartläggning i fyra av våra fastigheter. Efter detta ansöker vi om ett Breeam -certifikat till dessa fastigheter. För tillfället har sju av våra fastigheter beviljats Breeam -certifikatet.

Breeam (Building Research Establishment´s Environmental Assesment Method) är en av de mest använda miljöklassifikationssystemen i världen. Med hjälp av den värderas byggnadernas miljöpåverkan såsom energieffektivitet, materialurval, avfallshantering samt miljöledarskap.