Ansvarsfull placeringsverksamhet

Genom att placera pensionstillgångarna lönsamt och sköta vår solvens bär vi vårt ansvar för att pensionstillgångarna och pensionssystemets finansiering ska räcka till. Vi placerar pensionstillgångarna på ett lönsamt, betryggande och ansvarsfullt sätt.

I placeringsverksamheten lägger vi stor vikt vid ansvarsfaktorerna: miljö (E), sociala faktorer (S) och god förvaltningssed (G). Vi är övertygade om att ansvarsfullheten minskar våra risker och ökar avkastningen på lång sikt.

Vi följer principer för ansvarsfulla placeringar och principer för ägarstyrning i vår placeringsverksamhet.

Vårt mål på lång sikt är att vår placeringsportfölj är i linje med Parisavtalet.

Vi strävar till att utveckla vår portfölj mot att nå kolneutralitet redan år 2035, om placeringsmiljön möjliggör det. För fastigheternas del är vårt mål att nå kolneutralitet år 2030.

Vi rapporterar om klimatrisker enligt TCFD-rapporteringsramen (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures).

Undertecknade utfästelser​

Undertecknade utfästelser

Vi är med i