Ansök om rehabilitering

Om du på grund av sjukdom riskerar att förlora din arbetsförmåga permanent kan du delta i arbetspensionsrehabilitering och på så vis få hjälp med att fortsätta arbeta eller återgå till arbetet. I praktiken är det fråga om arbetsprövning som leder till nya arbetsuppgifter alternativt utbildning eller arbetsträning till nytt yrke.

Ansök om arbetspensionsrehabilitering

Rehabiliteringsstöd dvs. tidsbestämd invalidpension skall ansökas om en återgång till arbete inte ännu är aktuell och din arbetsoförmåga fortsätter efter att maximitiden för FPAs sjukdagpenning är uppnådd.

Ansök om pension