Bolagsstämma

Veritas aktieägare har rätt att på bolagsstämman besluta om bolagets angelägenheter.

Den ordinarie bolagsstämman hålls enligt bolagsordningen en gång per år före utgången av maj. Tidpunkten för bolagsstämman slås fast av bolagets styrelse.

På bolagsstämman behandlas i enlighet med bolagsordningen det föregående räkenskapsårets bokslut. Bolagsstämman fastställer bokslutet och beviljar ansvarsfrihet för medlemmarna i bolagets förvaltningsråd och styrelse samt för verkställande direktören.

Dessutom väljer bolagsstämman revisorer och revisorssuppleanter samt medlemmar till bolagets förvaltningsråd.

Bolagsordning