Bolagsstämma

Veritas aktieägare har rätt att på bolagsstämman besluta om bolagets angelägenheter.

Den ordinarie bolagsstämman hålls enligt bolagsordningen en gång per år före utgången av maj. Tidpunkten för bolagsstämman slås fast av bolagets styrelse.

På bolagsstämman behandlas i enlighet med bolagsordningen det föregående räkenskapsårets bokslut. Bolagsstämman fastställer bokslutet och beviljar ansvarsfrihet för medlemmarna i bolagets förvaltningsråd och styrelse samt för verkställande direktören.

Dessutom väljer bolagsstämman revisorer och revisorssuppleanter samt medlemmar till bolagets förvaltningsråd.

Bolagsordning

Veritas ordinarie bolagsstämma

Veritas ordinarie bolagsstämma planeras att ordnas 8.5.2023 i Åbo. Veritas aktieägare har i enlighet med aktiebolagslagen rätt att få ett ärende som med stöd av lag ankommer på bolagsstämman behandlat på bolagsstämman genom att lämna in ett skriftligt krav till styrelsen i så pass god tid att ärendet kan inkluderas i bolagsstämmokallelsen. Aktieägaren ska lämna in sitt eventuella skriftliga krav, inklusive motiveringar och beslutsförslag, senast 14.3.2023 till Veritas styrelse. Kravet levereras per post till Veritas Pensionsförsäkring, Bolagsstämma 2023, PB 133, 20101 Åbo eller per e-post till asa.myrberg@veritas.fi.