"Pensionsutdrag."

Pensionsutdrag

Vad är ett pensionsutdrag?

Pensionsutdraget är en förteckning över allt sådant arbete som du utfört för vilket du har intjänat arbetspension. Syftet med utdraget är att hålla dig uppdaterad om hur du tjänar in pension under din arbetskarriär. På så sätt kan du kontrollera uppgifterna och reagera på eventuella fel och brister så snabbt som möjligt. Då pensionsutdragets uppgifter är korrekta, är också ditt pensionsskydd i skick.

På pensionsutdraget anges

 • dina anställningar och löner
 • din företagarverksamhet och arbetsinkomst
 • hur mycket pension du tjänat in för vart och ett av dessa.

Därtill innehåller pensionsutdraget pensionen som du intjänat för

 • studier som lett till högskole- eller yrkesexamen
 • hemvård av under treårigt barn
 • inkomstrelaterade dagpenningar.

Du behöver pensionsutdragets uppgifter då du vill göra en uppskattning av din kommande pension med hjälp av våra pensionsräknare.

Elektroniskt eller på papper

Ditt pensionsutdrag finns alltid tillgängligt i elektronisk form i tjänsten Arbetspension.fi. Logga in till tjänsten med dina personliga bankkoder.

Om det elektroniska utdraget inte är din grej, får du utdraget per post vart tredje år. Till dem som har högst fem år kvar till sin lägsta pensionsålder skickas utdraget årligen.

Det lönar sig att granska pensionsutdraget!

Läs noga igenom ditt pensionsutdrag även om det inte ännu är aktuellt att gå i pension. Din kommande arbetspension räknas ut utgående från uppgifterna som finns på utdraget, så det är viktigt att uppgifterna är korrekta.

Om det finns felaktiga uppgifter lönar det sig att rätta dem omedelbart. Brister i uppgifter som är över sex år gamla kan rättas endast med stöd av arbets- och löneintyg.

Anvisningarna för att läsa pensionsutdraget hjälper dig att granska utdraget.

Uppgifter som anges på pensionsutdraget

Kontrollera att följande uppgifter finns på utdraget:

 • anställningar och löner inom den privata sektorn
 • anställningar inom den offentliga sektorn, t.ex. hos kommunen, staten eller kyrkan
 • företagar- och lantbruksföretagarverksamhet sedan 1970
 • pensionsgrundande dagpenningar, examina och perioder av hemvård av småbarn sedan 2005.

Uppgifter som inte anges på utdraget

Du hittar inte på utdraget:

 • uppgifter om det pågående årets anställningar
 • uppgifter om arbete utomlands
 • uppgifter om studier där du inte ännu avlagt examen.

Dessa uppgifter behöver du alltså inte meddela till oss.

För att få information om pension som du tjänat in för arbete utomlands, kontakta pensionsmyndigheterna i respektive land.

Meddela om fel och uppgifter som saknas

Om uppgifterna är korrekta, behöver du inte göra någonting.

Om du upptäcker fel eller om det saknas uppgifter på ditt utdrag, fyll i rättelseblanketten för pensionsutdraget och skicka den till oss så reder vi ut saken. Bifoga arbets- och löneintyg till blanketten.