Mannen talar med en kund i telefon.

Pensionsbelopp

Vad består mitt pensionsskydd av?

I Finland har vi två lagstadgade pensioner: arbetspension och folkpension. Arbetspensionen bildar grunden för att ditt pensionsskydd och den kompletteras vid behov av folkpensionen.

Utöver de lagstadgade pensionerna kan du också ha frivilliga pensionsförsäkringar.

Arbetspension

Du intjänar arbetspension för dina löneinkomster och FöPL-arbetsinkomster under din arbetskarriär. Då du lämnar arbetslivet, ger arbetspensionen dig ett inkomstskydd som grundar sig på din tidigare inkomstnivå. Skyddet baserar på den lagstadgade pensionsförsäkringen som arbetsgivaren eller företagaren tecknat. Pensionen utbetalas av det pensionsbolag där din sista anställning var försäkrad.

Gör en uppskattning av din kommande pension med hjälp av pensionsräknaren för anställda och pensionsräknaren för företagare.

Folkpension

Folkpensionen kompletterar ditt pensionsskydd om din arbetspension är liten. Folkpensionen blir mindre ju större din arbetspension och dina övriga fortlöpande ersättningar från Finland och andra länder är. Folkpensionen beviljas av FPA. Tilläggsinformation om folkpensionen och dess inkomstgränser hittar du på FPA:s webbplats.

Övriga pensioner och stöd

Frivilliga pensioner inverkar inte på din arbetspension. Om din frivilliga pension har betalats av ett företag, kan det däremot inverka på folkpensionen.

Även om du inte får folkpension kan du ansöka till exempel om bostadsbidrag eller vårdbidrag för pensionstagare från FPA. Du hittar närmare uppgifter om dessa på FPA:s webbplats.

Hur intjänas pension?

Som namnet säger, tjänar man in arbetspension för arbete:

  • Som arbetstagare tjänar du in pension för allt arbete om du är 17–68 år gammal och om den lön du får är minst 65,26 euro per månad (år 2023).
  • Som företagare intjänar du pension på basis av FöPL-arbetsinkomsten som fastställs för din företagarpensionsförsäkring. Arbetsinkomsten ska vara minst 8 575,45 euro (år 2023).

Pension intjänas också för vissa inkomstrelaterade förmåner såsom

  • arbetslöshetsdagpenning
  • föräldradagpenning
  • utbildningsdagpenning
  • sjukdagpenning.

Du är också berättigad till pension för

  • högskole- och yrkesexamen
  • hemvård för under treårigt barn.

På ditt pensionsutdrag ser du hur mycket pension du har tjänat in hittills.

Pension för arbete

Du tjänar in pension 1,5 procent av din årliga lönesumma eller din FöPL-arbetsinkomst. Som arbetstagare intjänar du pension från och med att du är 17 år och som företagare från och med att du är 18 år gammal. Åldersgränsen för företagare är högre eftersom man måste vara myndig för att kunna driva företagarverksamhet.

Som ett undantag till den allmänna regeln ovan, intjänar 53 – 62-åriga företagare och arbetstagare 1,7 procent i pension årligen under åren 2017 – 2025. Undantaget beror på övergångsreglerna i pensionsreformen från år 2017.

Man tjänar in pension till och med den högsta pensionsåldern, som beror på vilket år man är född.

FödelseårÅlder då pensionsintjäningen upphör
1957 eller tidigare68
1958 – 196169
1962 eller senare70

Också för arbete vid sidan av pensionen tjänar man in pension 1,5 procent av de årliga inkomsterna.

Pension för oavlönade perioder

Du intjänar pension 1,5 procent per år också för inkomstrelaterade dagpenningar, för studier som leder till yrkesinriktad grundexamen eller till högskoleexamen och för hemvård av under treårigt barn.

Pensionen som du tjänar in för dagpenningar grundar sig på en viss procent av den inkomst enligt vilken dagpenningen uträknas. Procentandelen varierar mellan 55 och 117 beroende på förmån.

För studier och hemvård av barn beräknas pensionen som om inkomsten var 815,79 euro per månad (år 2023). För dessa förmåner har man intjänat pension från och med år 2005.

Från och med år 2017 intjänar du pension för oavlönade perioder i regel från att du är 17 år gammal fram till det att du når din högsta pensionsålder, förutsatt att du inte lyfter ålders- eller invalidpension. Arbetslönshetsdagpenningen är dock ett undantag till denna regel: man tjänar in pension för tiden då man lyfter arbetslöshetsdagpenning endast fram till det att man når sin lägsta pensionsålder.

Det lönar sig att gå senare i pension

För arbetspension gäller tumregels att ju längre du arbetar, desto större blir din pension. Om du inte börjar lyfta pensionen vid lägsta pensionsåldern, intjänar du utöver pension för arbetet också uppskovsförhöjning.

Då du fortsätter arbeta över din lägsta pensionsålder, får du 0,4 procent i uppskovsförhöjning för varje senarelagd månad. Genom att exempelvis börja lyfta pension ett helt år efter din lägsta pensionsålder, får du en förhöjning på 4,8 procent på din intjänade pension.

Du får emellertid inte uppskovsförhöjning för sådana månader då du lyfter arbetslöshetsförmån. Du får inte heller uppskovsförhöjning i det fall att du redan har börjat lyfta ålderspension och arbetar vid sidan av pensionen.

Livslängdskoefficienten tryggar att pensionerna räcker till

Från och med 2010 justeras pensionerna med en livslängdskoefficient som fastställs av Social- och hälsovårdsministeriet. Koefficienten fastställs för varje ålderskull det år då kullen fyller 62 år.

Koefficientens funktion är att anpassa pensionerna till finländarnas uppskattade livslängd. Om den genomsnittliga livslängden ökar, blir det månatliga pensionsbeloppet mindre för att det ska finnas pension att betala ut under hela livstiden.

Den av Social- och hälsovårdsministeriet fastställda livslängdskoefficienten för år 2023 är 0,94419. Det betyder att pensionerna minskas med cirka 5,6 procent för personer som är födda år 1961 och som beviljas ålderspension år 2023 eller senare.

Livslängdskoefficienten inverkar också på familjepensioner och på invalidpensioner för personer som blivit arbetsoförmögna år 2010 eller senare.

Livslängdskoefficienterna som fastställts för olika ålderskullar hittar du på Pensionsskyddscentralens webbplats.

Din målsatta pensionsålder berättar till vilken ålder du borde vänta med att börja lyfta ålderspensionen för att din intjänade uppskovsförhöjning ska vara minst lika stor som förminskningen som livslängdskoefficienten gör på din pension.