Vy över Kuppispark med Retoriikka längst fram. På taket syns solpaneler och den gröna Kuppispark är på bakgrunden. Del av Åbo syns vid horisonten.

Principerna för ansvarsfull placeringsverksamhet

Veritas Pensionsförsäkring bidrar till att verkställa det lagstadgade arbetspensionssystemet i Finland.
Som arbetspensionsbolag tar vi ansvar för att förvalta pensionsmedlen. Vi investerar i sådan verksamhet som är professionellt organiserad och gynnar våra förmånstagares intressen.

Vi placerar pensionsmedlen på ett lönsamt, betryggande och ansvarsfullt sätt. Vi beaktar ansvarsaspekterna i all vår placeringsverksamhet och utvärderar varje objekt separat. Vi är övertygade om att vi på det här sättet kan minska riskerna och öka avkastningen på lång sikt. Med vår verksamhet strävar vi efter att förstärka finansmarknadens stabilitet.

Ansvarsfullhet genomsyrar all vår verksamhet. Utöver vår strategi och vår placeringsplan styr också följande
faktorer vår ansvarsfulla placeringsverksamhet:

  • ansvarsfaktorer påverkar placeringsbesluten
  • efterlevnad av internationella normer
  • ägarstyrning och påverkansarbete
  • klimatpolicy för placeringar.

Ansvarsfaktorer påverkar placeringsbesluten

I placeringsverksamheten lägger vi stor vikt vid ansvarsfaktorerna: miljö (E), samhälle och sociala faktorer (S) och god förvaltningssed (G). ESG-faktorerna varierar för de olika tillgångsslagen, så vi använder olika analyser och kriterier för olika placeringsobjekt. Vi anser att organisationer som verkligen beaktar ESG-faktorerna i sin verksamhet når större ekonomisk framgång och utsätts för färre risker på lång sikt.

För att vi ska uppnå ett lönsamt och betryggande placeringsresultat, i enlighet med vårt mandat, är det ytterst viktigt att alla våra placeringsobjekt har en tillförlitlig förvaltning. Vi säkerställer alltid att våra placeringsobjekt, liksom vår egen verksamhet, är tillförlitliga och fungerar enligt god förvaltningssed.

Efterlevnad av internationella normer

Vi följer internationella normer i vår placeringsverksamhet. De viktigaste normerna anser vi vara FN:s Global Compact-principer och OECD:s och ILO:s anvisningar. Vid normbrott försöker vi i första hand få bolaget att ändra sin verksamhet och i andra hand utesluter vi bolaget ur vår portfölj.

Ägarstyrning och påverkansarbete

I principerna för Veritas Pensionsförsäkrings ägarstyrning har det fastställts hur vi ska verka som ägare och vilka förväntningar vi har. Vi deltar i och strävar efter att påverka placeringsobjektets verksamhet när detta anses vara nödvändigt för ansvarsfullt aktieinnehav och när det är praktiskt möjligt att påverka, t.ex. genom innehavets omfattning och rösträtt. Vid behov påverkar vi i den utsträckning det är möjligt våra placeringsobjekts marknadsverksamhet, antingen ensamma eller tillsammans med andra aktörer.

Klimatpolicy för placeringar

Klimatpolicyn för Veritas Pensionsförsäkringars placeringar innehåller åtgärder för att minska klimatriskerna. Det långsiktiga målet för klimatpolicyn är att våra placeringar ska vara i linje med Parisavtalet.

Vårt mål är att genom våra val av investeringsobjekt och vårt påverkansarbete bidra till bekämpningen av klimatförändringen. Samtidigt är vi övertygade om att vi stärker bra innovationer och hållbar tillväxt på lång sikt. Vi strävar efter att undvika investeringar i icke förnybar energi och kolintensiva objekt som inte uppvisar några tecken på förändring till det bättre.

Vi rapporterar om klimatkriser i enlighet med TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) och uppmuntrar våra placeringsobjekt till detsamma. Dessutom uppmuntrar vi våra placeringsobjekt till rapportering enligt EU:s taxonomi.

Samarbetet med andra placerare

I mån av möjlighet samarbetar vi med andra institutionella placerare i initiativ som stöder utvecklingen av en ansvarsfull placeringsverksamhet. Som placerare är vi när det gäller placeringsanalyserna beroende av offentlig information, och understöder därför en ökning av transparensen och den väsentliga rapporteringen.
Vi har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Vi har också undertecknat placerarutlåtandet Fiduciary Duty in the 21st Century. Vi är med i CDP-samfundet (Climate Disclosure Project) och initiativet Climate Action 100+. Vi är också medlem i Finsif, Finlands forum för ansvarsfull placeringsverksamhet.

Godkännande av principerna för ansvarsfull placeringsverksamhet

Styrelsen för Veritas Pensionsförsäkring godkänner årligen principerna för ansvarsfull placeringsverksamhet. Principerna har godkänts av Veritas styrelse 20.12.2022.