ArPL-avgifter

ArPL-avgiften räknas på löner utbetalda åt arbetstagare i åldern 17-67 år. Social- och hälsoministeriet fastställer årligen ArPL-försäkringsavgiftsprocenten.

År 2023 är ArPL-grundavgiften 25,30 % av arbetstagarens lön utan den bolagsspecifika omkostnadsdelen. Omkostnadsdelen av ArPL-avgiften bestäms enligt företagets lönesumma. 

År 2022 var ArPL-avgiften 25,85 % av arbetstagarens lön.

Arbetsgivaren erhåller arbetstagarens andel i samband med löneutbetalningen. ArPL-avgiften faktureras på basen av de löneuppgifter som har anmälts till inkomstregistret.

ArPL-avgiftens storlek baserar sig på den faktiska lönesumman samt påverkas av eventuell kundåterbäring. Mer detaljerad information om storarbetsgivares avgiftsklasser och rabatter finns nedan. 

Arbetstagarens pensionsavgift 

Avgiftens storlek beror på arbetstagarens ålder och lönesumma.
Arbetstagarens andel av avgiften:

Ålder20232022
17–52 år7,15 %7,15 %
53–62 år 8,65 %8,65 %
63–67 år7,15 %7,15 %

Förutom ArPL-avgifterna hör även övriga socialskyddsavgifter till arbetsgivaren eller företagets skyldigheter. Kontrollera avgifterna för år 2023

Hur påverkar lönesumman ArPL-avgiften? 

Arbetsgivaren bidrar direkt till kostnaderna för den egna personalens invalidpensioner om företagets totala löneutbetalning för år 2021 översteg 2,198 miljoner euro. I den totala lönesumman beaktas företagets alla ArPL-försäkringars lönesumma och även de arbetstagare som eventuellt är försäkrade någon annanstans än i Veritas.  

Det finns 11 avgiftsklasser och de har olika invalidpensionsdelar eller rabatter. Avgiftsklassen bestäms på basen av företagets två tidigare års historik gällande invalidpensioner. Ju högre utgiften för invalidpensioner är, desto högre är företagets avgiftsklass. Arbetsgivaren betalar hela självriskavgiften för invalidpensioner när lönebeloppet för 2021 översteg 35,2 miljoner euro. 

Läs mer om storarbetsgivarens arbetspensionsavgifter i vår broschyr.

Arbetsgivarens viktigaste resurs är arbetstagaren. Det är i allas intresse att arbetsgivaren ger bästa möjliga förutsättningar åt personalen för att sköta jobbet. Vi kan hjälpa arbetsgivare att planera främjandet av arbetsförmågan. Läs mer på våra arbetshälsotjänster


Rabatt på omkostnadsdelen 

Från och med år 2023 kommer omkostnadsdelen av ArPL-avgiften att bli bolagsspecifik. Omkostnadsdelen används för att täcka pensionsbolagets driftskostnader. Bolagsspecifika omkostnadsdelen bidrar med transparens till ArPL-avgiften.

Omkostnadsdelen av ArPL-avgiften bestäms enligt företagets lönesumma. Ju större lönesumma företaget har, desto mindre är omkostnadsdelen. Om företaget hör till en koncern som är försäkrad i Veritas, bestäms avgiften på basen av hela koncernens lönesumma.

Omkostnadsavgiften har beräknats att täcka Veritas uppskattade driftskostnader så bra som möjligt. Avgiften är lägre än tidigare. Veritas omkostnadsdel inkluderas i ArPL-avgiften, som baserar sig på de betalda lönerna. Rabatten på omkostnadsdelen uppmärksammas i avgiften och syns på fakturan som en mindre helhetsavgiftsprocent.

Nedsättning av avgiftsförlustdelen 

ArPL-avgiften innehåller en avgiftsförlustdel för att täcka obetalda pensionsavgifter som orsakat kreditförluster för pensionsbolaget. Storarbetsgivare får en nedsättning av avgiftsförlustdelen.  


Tillfälliga sänkningen av ArPL-avgifter år 2020 kompenseras med förhöjning av avgifterna under åren 2022 – 2025

Arbetsgivarens ArPL-avgift sänktes med 2,6 procentenheter genom en lagändring för perioden 1.5 – 31.12.2020 på grund av coronapandemin. Denna tillfälliga sänkning kompenseras med förhöjning av ArPL-avgifter under åren 2022 – 2025. Enligt lagen stadgade social- och hälsovårdsministeriet under år 2021 genom en förordning eurobeloppet av ansvarsbristen, som uppstod på grund av sänkningen.

Förhöjning av ArPL-avgiften under 2022 – 2025 ska tillsammans täcka ansvarsbristens eurobelopp. I praktiken sätts den genomsnittliga ArPL-avgiftsprocenten under 2022 – 2025 något högre så att ansvarsbristen blir täckt i sin helhet i slutet av år 2025.

Kaksi kahvilan työntekijää tiskin äärellä