Två personer vid verkstad

ArPL-avgifter

ArPL-avgiften räknas på löner utbetalda åt arbetstagare i åldern 17-67 år. Social- och hälsoministeriet fastställer årligen ArPL-försäkringsavgiftsprocenten. År 2020 är ArPL-grundavgiften 25,3% av arbetstagarens lön. Arbetsgivarens arbetspensionsavgift är sänkt 1.5-31.12.2020 till följd av undantagsläget på grund av Coronaviruset. Grundavgiften är då 22,7% av lönen. Arbetsgivaren erhåller arbetstagarens andel i samband med löneutbetalningen. ArPL-avgiften faktureras på basen av de löneuppgifter som har anmälts till inkomstregistret.

ArPL-avgiftens storlek baserar sig på den faktiska lönesumman samt påverkas av eventuell kundåterbäring. Mer detaljerad information om storarbetsgivares avgiftsklasser och rabatter finns nedan. 

Arbetstagarens pensionsavgift 

Avgiftens storlek beror på arbetstagarens ålder.
År 2020 är arbetstagarens andel av avgiften

ÅlderArbetstagarens andel av avgiften
17–52 år7,15%
53–62 år8,65%
63–67 år7,15%

Förutom ArPL-avgifterna hör även övriga socialskyddsavgifter till arbetsgivaren eller företagets skyldigheter. Kontrollera avgifterna för år 2020. 

Hur påverkar lönesumman ArPL-avgiften? 

Arbetsgivaren bidrar direkt till kostnaderna för den egna personalens invalidpensioner om företagets totala löneutbetalning för år 2018 översteg 2,09 miljoner. I den totala lönesumman beaktas företagets alla ArPL-försäkringars lönesumma och även de arbetstagare som eventuellt är försäkrade någon annanstans än i Veritas.  

Det finns 11 avgiftsklasser och de har olika invalidpensionsdelar eller rabatter. Avgiftsklassen bestäms på basen av företagets två tidigare års historik gällande invalidpensioner. Ju högre utgiften för invalidpensioner är, desto högre är företagets avgiftsklass. Arbetsgivaren betalar hela självriskavgiften för invalidpensioner när lönebeloppet för 2018 överskred 33,3 miljoner euro. 

Läs mer om storarbetsgivarens arbetspensionsavgifter i vår broschyr.

Arbetsgivarens viktigaste resurs är arbetstagaren. Det är i allas intresse att arbetsgivaren ger bästa möjliga förutsättningar åt personalen för att sköta jobbet. Vi kan hjälpa arbetsgivare att planera främjandet av arbetsförmågan. Läs mer på våra arbetshälsotjänster


ArPL-avgiftens rabatter 

ArPL-avgiften inkluderar rabatter för storarbetsgivare. Dessa rabatter för storarbetsgivare fastställs på samma sätt i alla pensionsförsäkringsbolag. 

Rabatt på omkostnadsdelen 

I ArPL-avgiften ingår en omkostnadsdel med vilken man täcker pensionsbolagets försäkrings- och ersättningsverksamhets driftskostnader. Om försäkringens årliga lönesumma överstiger 5 miljoner euro får arbetsgivaren en så kallad avgiftsrabatt. Rabatten är större ju större arbetsgivarens lönesumma är. Avgiftsrabatten baserar sig på den totala lönesumman för koncernens alla företag. Den sammanlagda lönesumman baserar sig endast på de företag i koncernen vars ArPL-försäkringar finns hos Veritas. Avgiftsrabatten räknas årligen på föregående års räkenskapsårs lönesumma och utbetalningen sker på våren. 

Om pensionsförsäkringen flyttas från ett pensionsbolag till ett annat, betalas förflyttningsårets avgiftsrabatt från det föregående pensionsbolaget. För en ny försäkring betalas avgiftsrabatten året efter att försäkringen trätt i kraft.  

Nedsättning av avgiftsförlustdelen 

ArPL-avgiften innehåller en avgiftsförlustdel för att täcka obetalda pensionsavgifter som orsakat kreditförluster för pensionsbolaget. Storarbetsgivare får en nedsättning av avgiftsförlustdelen.  


Kaksi kahvilan työntekijää tiskin äärellä