Invalidpension

Invalidpensionen tryggar din utkomst om en långvarig nedgång i arbetsförmågan leder till att din inkomstnivå sjunker.

Det finns fyra slag av invalidpension:

 • full invalidpension
 • delinvalidpension
 • rehabiliteringsstöd
 • partiellt rehabiliteringsstöd

Invalidpensionen kan beviljas som full eller partiell pension (delpension), beroende på hur mycket av din arbetsförmåga som återstår. Läkaren avgör graden av arbetsförmåga. Om arbetsförmågan återstår bara till en liten del eller inte alls, beviljas du full pension. Om du däremot klarar av att jobba i någon mån vid sidan av pensionen, beviljas du partiell pension.

Observera att den partiella pensionen kan börja först då dina inkomster har sänkts till minst 60 procent av din tidigare inkomstnivå. Om du är företagare, ska din företagarverksamhet minska till 60 procent av heltidsarbete för att utbetalningen av den partiella pensionen ska kunna börja.

Invalidpensionen beviljas antingen tills vidare eller för en viss tid, beroende på ditt hälsotillstånd. Om det är möjligt att du återfår arbetsförmågan med hjälp av vård- och rehabiliteringsåtgärder, beviljas pensionen för en viss tid. En invalidpension som beviljas för en viss tid kallas rehabiliteringsstöd. Du kan beviljas partiellt rehabiliteringsstöd om din arbetsförmåga är tillfälligt nedsatt men är ändå tillräcklig för att du ska kunna jobba på deltid.

Nedsatt arbetsförmågaArbetsförmåga återstår till liten del eller inte alls
Arbetsförmågan kan återställasPartiellt rehabiliteringsstödRehabiliteringsstöd
Arbetsförmågan kan inte återställasDelinvalidpensionFull invalidpension

Vem beviljas invalidpension?

Du kan få invalidpension om

 • din arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom eller skada i minst ett års tid
 • du inte ännu har uppnått den lägsta pensionsåldern för din åldersklass

Invalidpensionen börjar vanligtvis efter att utbetalningen av sjukdagpenning från FPA har upphört. Om du alltså har insjuknat nyligen, kontakta FPA för att få sjukdagpenning. Tilläggsuppgifter om sjukdagpenning hittar du på FPA:s webbplats.

För att kunna ansöka om invalidpension behöver du ett B-läkarutlåtande om ditt hälsotillstånd. Din behandlande läkare skriver utlåtandet. Därefter bedömer Veritas sakkunnigläkare hur ditt hälsotillstånd inverkar på din arbetsförmåga. Utöver hälsotillståndet beaktas också din ålder, utbildning och arbetserfarenhet.

Din pensionsansökan handläggs rättvist

Utgångspunkten för handläggningen av invalidpensioner är lagenlighet och jämlik behandling av alla sökande. Pensionsbesluten utgår från pensionslagarna, och i handläggningen av ett ärende deltar utöver pensionshandläggaren även en sakkunnigläkare. Arbetspensionsbranschen följer en enhetlig avgörandelinje, som är mål för kontinuerlig normering och uppföljning. Om du inte är nöjd med beslutet som du får, har du som pensionssökande en omfattande och lättförverkligad  rättighet att söka ändring i beslutet.

Hur länge utbetalas invalidpension?

Full invalidpension fortsätter fram till din ålderspensionsålder, då den omvandlas automatiskt till ålderspension. Ålderspensionsbeloppet är lika stort som invalidpensionens belopp, men om du har arbetat vid sidan av pensionen, har du också intjänat ny pension. Du får den nya pensionsdelen till utbetalning genom att fylla en ålderspensionsansökan.

Till pensionerna som beviljas för viss tid, det vill säga rehabiliteringsstöd och partiellt rehabiliteringsstöd, kan det beviljas fortsättning om det för vårdens eller rehabiliteringens skull ses vara nödvändigt. Du kan ansöka om fortsättning genom att sända till Veritas ett nytt B-läkarutlåtande om ditt aktuella hälsotillstånd.

Arbete vid sidan av invalidpension

Du kan arbeta vid sidan av invalidpensionen inom ramen för dina inkomstgränser.

Huvudregeln är att inkomsterna vid sidan av full invalidpension får vara högst 40 procent och vid sidan av delvinvalidpension högst 60 procent av den tidigare inkomstnivån. Inkomstgränsen är dock alltid minst beloppet som motsvarar full garantipension som beviljas av FPA, 922,42 euro per månad (2023). Dina personliga inkomstgränser hittar du på ditt pensionsbeslut.

Du kan bedriva företagsverksamhet vid sidan av invalidpensionen. Om din företagararbetsinkomst underskrider FöPL-minimigränsen 8575,45 euro per år (år 2023), är du inte tvungen att teckna en FöPL-försäkring. Om du arbetar mer och blir försäkringsskyldig, gäller inkomstgränserna som anges på ditt pensionsbeslut.

För arbete som du gör vid sidan av pensionen intjänar du ny pension. Du kan söka den nya pensionen till utbetalning då din invalidpension omvandlas till ålderspension vid din lägsta pensionsålder. Om din anställning fortsätter också vid sidan av ålderspensionen, kan du söka pensionen till utbetalning först efter att anställningen har upphört.

Om inkomstgränserna överskrids

Kontakta oss omedelbart om dina inkomstgränser överskrids. Om du exempelvis börjar arbeta på heltid då du lyfter invalidpension, är det möjligt att avbryta pensionen (lämna pensionen vilande) för minst tre månader och högst två år. Full invalidpension kan också ändras till delinvalidpension.

Om arbetet fortgår i under två år, fortsätter utbetalningen av invalidpensionen. Om du återgår permanent till arbetslivet, upphör pensionen.

Pensionen för återstående tid kompletterar invalidpensionens belopp

Om du insjuknar och kan på grund av sjukdomen inte arbeta som vanligt, blir också din pensionsintjäning mindre. För att insjuknandet inte ska leda till att din inkomstnivå rasar, skiljer sig uträkningen av invalidpensionsbeloppet från det normala sättet att räkna ut pensioner, som grundar sig enbart på inkomsterna.

Invalidpensionsbeloppet består av två delar:

 • pensionen som du intjänat före du insjuknade
 • pensionen för återstående tid, som ersätter den pension som uteblir i och med att du inte kan jobba på grund av arbetsoförmågan.

Pensionen för återstående tid räknas ut på basis av medelinkomsten för de fem sista åren före arbetsoförmågan började.

Beloppet av delinvalidpension och partiellt rehabiliteringsstöd är hälften av den fulla pensionens belopp.

Så ansöker du om invalidpension

Det snabbaste sättet att söka invalidpension är att fylla i ansökan i vår webbtjänst. Du behöver personliga bankkoder för att logga in till tjänsten.

Om du vill kan du fylla i en pappersblankett och skicka den till oss per post. Närmare anvisningar hittar du på sidan Blanketter.

Kom ihåg följande då du ansöker om invalidpension

 • Lämna in din invalidpensionsansökan senast 3–4 månader innan dinsjukdagpenning upphör.
  • Om utbetalningen av sjukdagpenning upphör före du får vårt pensionsbeslut, kan du anmäla dig som arbetslös arbetssökande till arbets- och näringsbyrån (det vill säga TE-byrån) för att få arbetslöshetsdagpenning.
 • Då du ansöker om invalidpension undersöker vi också din rätt till arbetspensionsrehabilitering.
 • Bifoga till din ansökan
  • B-läkarutlåtande
  • Bilaga U, om du har bott eller arbetat utomlands. Du kan fylla i U-bilagan i vår webbtjänst.
 • Med samma blankett kan du också ansöka om folkpension från FPA och om pension från utlandet.
 • Om du har beviljats rehabiliteringsstöd och ansöker om fortsättning till det, räcker det med att du skickar in ett nytt B-läkarutlåtande till oss.

Skicka utlåtandena och bilagorna till oss genom vår webbtjänst.

Närmare anvisningar för hur du skickar bilagor hittar du här.