Utkomst under rehabiliteringen

Det finns två former av rehabiliteringsförmån: rehabiliteringspenning och rehabiliteringstillägg. De är båda beskattningsbar inkomst. Kom därför ihåg att skaffa dig ett nytt skattekort och sända det till oss då du har fått ditt rehabiliteringsbeslut.

Medan du väntar på att rehabiliteringen ska börja, kan du också ha rätt till rehabiliteringsunderstöd.

Rehabiliteringspenning

För tiden då rehabiliteringen pågår får du rehabiliteringspenning. Penningens belopp är ditt matematiska invalidpensionsbelopp plus en förhöjning på 33 procent. Rehabiliteringspenningen motsvarar alltså cirka 75 procent av din lön.

Rehabiliteringen är oftast oavlönad. Om du ändå får lön före rehabiliteringstiden, utbetalas beloppet som motsvarar din lön till din arbetsgivare. Om rehabiliteringspenningen är större än din lön, utbetalas skillnaden till dig.

Det lönar sig för dig att reda ut dina inkomstgränser om du arbetar på deltid under rehabiliteringen. Kontakta då rehabiliteringsspecialisten på Veritas. Om dina inkomster överstiger hälften av din tidigare inkomst, kan du beviljas delrehabiliteringspenning. Dess belopp är hälften av full rehabiliteringspenning.

Rehabiliteringspenning utbetalas en gång per månad, alltid den första bankdagen i månaden.

Rehabiliteringstillägg

Om du lyfter tidsbunden invalidpension eller delinvalidpension kan du inte beviljas rehabiliteringspenning. I stället får du för rehabiliteringstiden ett rehabiliteringstillägg på 33 procent till din pension. Rehabiliteringstillägget utbetalas en gång per månad i samband med din tidsbundna pension, det så kallade rehabiliteringsstödet.

Övriga ersättningar

Vi kan utbetala ersättningar för exempelvis rese- och studiekostnader som uppstår i samband med arbetsprövning, arbetsträning, studier eller möte med arbetstränare. Genom att logga in till webbtjänsten för privatpersoner kan du fylla i en elektronisk ansökan om ersättning.

För kostnadsersättningar följer vi Arbetspensionsförsäkrarna Telas rekommendationer.

Rehabiliteringsunderstöd

Du kan ansöka om rehabiliteringsunderstöd med en fritt formulerad ansökan i det fall att du inte har rätt till någon annan utkomst, såsom sjukdagpenning eller arbetslöshetsdagpenning. Rehabiliteringsunderstöd kan beviljas för högst tre månader.