Familjepension som trygghet för de efterlevande

Familjepensionens uppgift är att trygga familjens ekonomiska situation då familjeförsörjaren avlidit. Familjepension utbetalas i form av efterlevandepension till änkan eller änklingen och som barnpension till barnen.

Vem får barnpension?

 • Ett barn som är under 20 år har rätt till barnpension efter sina föräldrar. Efter att barnet fyllt 18 år betalas barnpensionen till barnets eget konto.
 • Ett barn har också rätt till barnpension efter sin styvfar eller -mor, om barnet bodde i samma hushåll med denne eller denna och om någondera av barnets föräldrar var gift eller i registrerat partnerskap med den avlidna styvfadern eller -modern.

FPA kan betala barnpension till barn som är under 18 år och till studerande i åldern 18–21 år. Närmare uppgifter om FPA:s barnpension får du genom att kontakta FPA.

Vem får efterlevandepension?

Efterlevandepension kan beviljas till efterlevande maka eller make, till efterlevande sambo eller till efterlevande partner i registrerat parförhållande.

Om du är efterlevande maka eller make eller partner i ett registrerat parförhållande kan du få efterlevandepension om

 • äktenskapet ingicks innan den avlidna fyllde 65 år och
 • ni har ett gemensamt barn.

Om du och din maka eller make inte hade ett gemensamt barn kan du få efterlevandepension om

 • äktenskapet ingicks innan du fyllde 50 år och innan din maka eller make fyllde 65 år och
 • äktenskapet varade i minst 5 år och
 • du hade fyllt minst 50 år eller hade lyft invalidpension i minst 3 år då din maka eller make avled.

Om du är efterlevande sambo kan du få efterlevandepension om

 • ni har ett gemensamt minderårigt barn och
 • ni hade bott i gemensamt hushåll oavbrutet i minst fem år och
 • ni hade flyttat ihop innan den avlidna hade fyllt 65 år.

En tidigare maka eller make kan också vara berättigad till efterlevandepension om den avlidna hade en av myndigheterna bekräftad skyldighet att regelbundet betala underhållsbidrag till honom eller henne och om villkoren för att få efterlevandepension i övrigt uppfylls.

Kontrollera din rätt till efterlevandepension

Klicka på alternativet som passar in på dig.

Den efterlevande makens rätt till familjepension
Var du gift eller i ett registrerat partnerskap med din make?

Hur räknas familjepensionens belopp?

Efterlevandepensionens belopp grundar sig på den avlidna makans eller makens eller sambons pension. Om den avlidna inte lyfte någon egen pension baserar familjepensionen på hens uppskattade pensionsbelopp.

Om familjepension utbetalas endast till en änka eller änkling är efterlevandepensionen belopp i princip hälften av den avlidna personens pension. Om det i familjen inte finns minderåriga barn som får barnpension inverkar emellertid också änkans eller änklingens egen pension på pensionsbeloppet som beviljas. Detta kallas minskning av efterlevandepensionen.

Om familjepension söks av både änka eller änkling och barn, delas den avlidna personens pension upp mellan de sökande efter antalet barn. Den sammansatta summan av änkans eller änklingens och barnens pensioner kan maximalt vara den pension som den avlidna hade rätt till.

Minskning av efterlevandepensionen

Att minska efterlevandepensionen betyder att man beaktar den efterlevande makans eller makens egen pension vid uträkningen av pensionsbeloppet. Om den efterlevande makan eller maken inte ännu lyfter en egen pension, använder man ett uppskattat pensionsbelopp. Den efterlevande makans eller makens egen pension jämförs med den så kallade grunden för minskning av efterlevandepensionen, som år 2022 är 750,50 euro. Om den egna pensionen är mindre än detta belopp, minskas inte efterlevandepensionen. Om pensionen överskrider 750,50 euro, minskas efterlevandepensionen med hälften av skillnaden. Det kan till och med minska efterlevandepensionen till den grad att det inte blir någon pension alls att betala ut.

Minskningen görs

 • genast då pensionen börjar, om den efterlevande maken eller makan har fyllt 65 år eller får egen arbetspension
 • efter sex månader, om den efterlevande maken eller makan är under 65 år och inte får egen arbetspension

Efterlevandepensionen minskas dock inte förrän det yngsta barnet som får familjepension fyller 18 år. Eftersom pensionen för en efterlevande sambo upphör då det yngsta av barnen fyller 18 år, görs ingen minskning av efterlevandepensionen för en sambo.

När upphör efterlevandepensionen?

Då efterlevandepensionen beviljas på basis av äktenskap får en efterlevande maka eller make som är född 1975 eller senare pensionen i tio års tid eller tills familjens yngsta barn fyller 18 år. Tidsbegränsningen gäller pensioner som börjar 1.2.2022 eller senare. En efterlevande maka eller make som är född före år 1975 omfattas inte av tidsbegränsningen.

En efterlevande sambo utbetalas efterlevandepension tills det yngsta av de gemensamma barnen fyller 18 år.

Om en person som beviljats efterlevandepension gifter sig före hen fyller 50 år upphör pensionen. Hen kan då utbetalas ett engångsbelopp som motsvarar högst tre års pension. Engångsbeloppet betalas emellertid inte om barnet i och med äktenskapet får rätt till tilläggsdel till barnpensionen.

Om en person som beviljats efterlevandepension gifter sig efter att ha fyllt 50 år inverkar det inte på utbetalningen av pensionen. Att bli sambo inverkar heller inte på utbetalningen av efterlevandepensionen och leder inte till att pensionen upphör.

Andra förmåner du kan ha rätt till

FPA kan betala familjepension till änkor eller änklingar som är under 65 år gamla och till minderåriga barn. Då familjeförsörjaren har avlidit kan familjen också ha rätt till andra förmåner såsom:

 • Ersättning på basis av grupplivförsäkring, för anhöriga till en anställd under 65 år
 • Trafik- och olycksfallsersättning, om dödsfallet skett i trafiken eller genom olyckshändelse
 • Privat pensionsförsäkring eller livförsäkring

Så ansöker du om efterlevandepension

Det snabbaste sättet att söka familjepension är att fylla i ansökan i vår webbtjänst. Du behöver personliga bankkoder för att logga in till tjänsten.

Om du vill kan du fylla i en pappersblankett och skicka den till oss per post. Närmare anvisningar hittar du på sidan Blanketter.

Kom ihåg följande då du ansöker om familjepension:

 • Ansök om familjepension inom ett halvår efter efter makans, makens, sambons eller vårdnadshavarens död. Familjepensionen kan beviljas retroaktivt för högst sex månader.
 • Fyll i en separat ansökan för varje sökande. Det finns skilda ansökningsblanketter för änka eller änkling och barnen.
 • Med samma ansökan kan du också söka FPA:s allmänna familjepension. FPA beviljar dock efterlevandepension endast till änkor eller änklingar som är under 65 år gamla.
 • Bifoga till ansökan bilaga U om den sökande eller den avlidna personen har varit bosatt eller arbetat utomlands. Du kan fylla i U-bilagan i vår webbtjänst.

  Närmare anvisningar för hur du skickar bilagor hittar du här.