Inkomstregistret

Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas som innehåller omfattande information om löne-, pensions- och förmånsuppgifter från alla inkomsttagare. Alla arbetsgivare eller övriga tjänstebetalare har sedan 1.1.2019 anmält utbetalda löneuppgifter direkt till inkomstregistret. 

Från och med 2021 kommer även pensions- och förmånsuppgifter anmälas till inkomstregistret.  

När en arbetstagare går i pension 

En inkomstanmälan till inkomstregistret görs även när en arbetstagare går i pension. Nödvändiga inkomstuppgifter förs då över från inkomstregistret direkt till arbetspensionsbolaget. Ett arbetspensionsbolag kan inte anmäla eller göra korrigeringar i inkomstregistret i stället för dig.  

För att en ålderspension skall kunna beviljas måste förutom uppnådd pensionsålder, även arbets- eller tjänsteförhållandet ha upphört innan pensionen startar. Utöver inkomstuppgifterna måste även arbetsförhållandets avslutningsdag och orsak meddelas till inkomstregistret, så att en pensionerad arbetstagare kan beviljas ålderspension.  

Betalning av slutlön 

Vid slutet av ett arbetsförhållande kan en slutlön med bland annat semesterpenning och övertidsersättning betalas till arbetstagaren. Om man vid ett arbetsförhållandes slut betalar slutlön skall man vid anmälan av slutlönen samtidigt meddela arbetsförhållandets avslutningsuppgifter. Om löner betalas i flera delar under den månad som pensionen startar måste avslutningsuppgifterna meddelas i varje anmälan skilt för sig.  

Arbetstagaren fortsätter arbeta vid sidan av pension 

En arbetstagare kan fortsätta arbeta vid sidan av sin ålderspension. Arbete som genomförts vid sidan av pension anmäls till inkomstregistret på samma sätt som allt annat arbete.

Om en arbetstagare fortsätter att arbeta efter att hen uppnått den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten (68–70 år), försäkras inte längre arbetstagaren och inget avdrag på lönen för pensionsavgifter görs.

När en arbetstagare är äldre än åldersgränsen för försäkringsskyldigheten, är det frågan om försäkrande i undantagsfall som måste anmälas i anmälan om löneuppgifter med informationen ”ingen försäkringsskyldighet”.