Revisorer

Bolagsstämman väljer årligen revisorer för granskning av bolagets bokföring, bokslut och förvaltning. Samtidigt fastställer bolagsstämman revisorernas arvoden.

Enligt bolagsordningen ska bolaget ha två revisorer och en revisorssuppleant. Alla ska vara av Centralhandelskammaren godkända revisorer (CGR) eller revisionssammanslutningar (CGR-sammanslutning).

Revisiorerna för innevarande året:
Marcus Tötterman, CGR
Fredrik Westerholm, CGR

KPMG Oy Ab, suppleant