Anvisning om närkrets

Alla betydande affärstransaktioner som arbetspensionsbolagen gör med sin närmaste krets ska behandlas i bolagets styrelse och publiceras. Syftet med denna process är att styrelsen ska kunna säkerställa att transaktionerna mellan arbetspensionsbolaget och dess ledning överensstämmer med bolagets intressen.

På Veritas behandlas alla väsentliga transaktioner med närstående parter i styrelsen då intresset för Veritas överstiger 5 000 euro eller om affärstransaktionen av andra orsaker anses vara betydande. Skyldigheten att behandla transaktionen i styrelsen gäller t.ex. handel med tillgångar, hyresavtal, avtal om köp av tjänster eller motsvarande rättshandlingar.

Till närkretsen räknas

  • förvaltingsråds- eller styrelsemedlemmar, bolagets verkställande direktör, revisor, eller revisorssuppleant eller en sådan anställd hos en revisionssammanslutning som har huvudansvar för revisionen av bolaget;
  • ledningsgruppsmedlemmar som har rätt att fatta beslut om bolagets framtida utveckling och ordnande av verksamheten;
  • personer som regelbundet deltar i ledningsgruppens arbete
  • make eller maka till en person som avses i punkterna ovan, eller personens partner i ett parförhållande enligt lagen om registrerat partnerskap (950/2001), en omyndig vars intressebevakare är en person som avses i punkterna ovan eller den som är sambo och har bott i samma hushåll i minst ett års tid med en person som nämns ovan.

Förteckning av närkretstransaktioner

Inga närkretstransaktioner under de senaste fem åren.