Bolagsordning

Bolagsordning för Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas

1 § Firma och verksamhet
Bolagets firma är Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas, på finska Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas och på engelska Veritas Pension insurance Company Ltd. och dess hemort är Åbo.

Bolagets bifirma är Verdandi.

2 § Bolaget har till ändamål att i Finland bevilja lagstadgad pensionsförsäkring samt att bedriva med den direkt förknippad återförsäkring.

3 § Eget kapital
Bolagets eget kapital utgörs av:

bundet eget kapital
1) aktiekapitalet
2) reservfonden
3) uppskrivningsfonden

fritt eget kapital
4) övriga fonder, om vilka bolagsstämman besluter.

4 § Aktiekapital
Bolagets minimikapital är tio miljoner (10 000 000) euro och maximikapital fyrtio miljoner (40 000 000) euro. Inom nämnda gränser kan aktiekapitalet ökas eller nedsättas utan ändring av bolagsordningen.

5 § Värdeandelssystemet
Bolagets aktier hör till värdeandelssystemet enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet.

6 § Inlösen och överlåtelse av aktier
Bolaget kan, utan att nedsätta aktiekapitalet inlösa egna aktier med fritt eget kapital.

7 § Den som direkt eller indirekt ämnar förvärva eller överlåta aktier i bolaget skall anmäla på förhand till Finansinspektionen på det sätt som framgår ut 7 § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag.

8 § Då aktie eller vid aktieemission teckningsrätt övergår till någon, som inte är aktieägare i bolaget, har bolagets aktieägare inlösningsrätt på följande sätt.

Inlösningsrätt gäller inte då aktie eller teckningsrätt övergår genom arv eller giftorätt, ej heller då aktie eller teckningsrätt övergår genom gåva eller annan överlåtelse till den som är arvsberätigad efter överlåtaren, eller övergår genom testamente till sådan person.

Då aktie eller teckningsrätt övergått till ny ägare skall denne snarast skriftligen meddela bolagets styrelse därom samt bifoga bestyrkt avskrift av överlåtelsehandlingen.

Styrelsen bör, inom fjorton (14) dagar efter erhållet meddelande, i den ordning som i bolagsordningen föreskrivs om meddelande till aktieägarna, underrätta aktieägarna om överlåtelsen.

Inlösningsrätt har de aktieägare, som var antecknade i aktieboken vid den tidpunkt, då bolagets styrelse erhöll meddelande om överlåtelsen. Om flere därtill berättigade framställer krav på inlösen och inte sinsemellan kan komma överens om fördelningen, skall aktierna eller teckningsrätterna genom styrelsens försprg fördelas mellan de inlösningsberättigade i proportion till deras tidigare aktieinnehav.

Inlösen sker till det pris, som har erlagts för aktien eller teckningsrätten. Ifall vederlag inte har erlagts eller i händelse inlösaren så yrkar, skall inlösen ske till aktiens eller teckningsrättens matematiska värde, som fastställts av styrelsen på grundval av senast fastställda bokslut.

Aktieägare, som vill begagna sig av inlösningsrätt, bör härom, samt om sitt eventuella krav på att inlösen skall ske enligt aktiernas matematiska värde, hos styrelsen anmäla inom en månad från den tidpunkt, då styrelsen erhöll meddelande om aktiens överlåtelse.

Inlösaren bör erlägga inlösningspriset till bolagets styrelse inom två månader från den tidpunkt, då styrelsen erhöll meddelande om aktiens överlåtelse.

Vid överlåtelse av teckningsrätt avser inlösen den nya aktie, som tilldelas tecknare på grund av teckningen. Den, som utövar inlösningsrätt, övertar därvid tecknarens rättigheter och skyldigheter avseende den nya aktien.

Tvist om rätt till inlösen skall hänskjutas till skiljemäns avgörande i den ordning, som anges i lagen om skiljemannaförfarande.

9 § Styrelse
Bolaget har en styrelse som sörjer för bolagets förvaltning och för att dess verksamhet är ändamålsenligt organiserad.

Styrelsen består av minst fyra och högst tolv medlemmar, vilka väljs för ett kalenderår i sänder.

Minst en sjättedel av styrelsemedlemmarna skall väljas bland dem som arbetsgivarnas centralorganisationer föreslår och minst en tredjedel av styrelsemedlemmarna bland dem som löntagarcentralorganisationerna föreslår.

10 § Styrelsen väljer årligen inom sig ordförande och viceordförande av vilka den ena skall vara en person som har föreslagits av de försäkrades representanter.

Styrelsen sammaträder på kallelse av ordföranden.

Styrelsen är beslutför då över hälften av dess medlemmar är närvarande. Ärendena avgörs genom enkel röstmajoritet. Om rösterna faller lika gäller den åsikt ordföranden för mötet omfattat, utom vid val då lotten avgör.

I ärenden, som gäller ändring av bolagets aktiekapital, fusion, beståndsöverföring, disponering av överskott, utnämnande eller avskedande av verkställande direktör och ställföreträdande verkställande direktör samt fastställande av placeringsplanen, krävs dock tvåtredjedels (2/3) röstmajoritet av de närvarande medlemmarna.

Bolagets ansvariga matematiker har rätt att närvara vid behandling av frågor som berör dennes verksamhetsområde och har då yttranderätt.

Vid styrelsens sammanträden förs protokoll.

Styrelsen väljer beredningsutskott åtminstone för de utnämnings-, arvodes- och revisionsärenden som styrelsen behandlar.

11 § Styrelsen utnämner och avskedar bolagets verkställande direktör och ställföreträdande verkställande direktör samt bolagets ansvariga matematiker och bestämmer om deras löneförmåner samt deras övriga befattningsvillkor.

12 § Förvaltningsråd

Bolaget har ett förvaltningsråd bestående av minst sexton och högst trettiosex medlemmar, av vilka minst en sjättedel skall väljas bland dem som arbetsgivarnas centralorganisationer föreslår och minst en tredjedel skall väljas bland dem som löntagarorganisationerna föreslår.

Förvaltningsrådsmedlems mandatperiod är tre år sålunda att högst tolv medlemmar årligen är i tur att avgå. Mandatperioden löper från och med tidpunkten då bolagstämman, som valt medlemmen, avslutas. Mandatperioden upphör vid tidpunkten då bolagsstämman, vid vilken medlemmen är i tur att avgå, avslutas. Bolagsstämman kan tillsätta en medlem till en kortare mandatperiod än tre ifall det är nödvändigt för att fördela jämnt de medlemmar som står i tur att avgå.

I stället för medlem som avgått före utgången av sin mandattid kan ny medlem väljas för återstoden av mandattiden.

13 § Förvaltningsrådet väljer inom sig för ett år i sänder ordförande och viceordförande av vilka den ena skall vara en person som har föreslagits av de försäkrades representanter.

Förvaltningsrådet sammanträder på kallelse av ordförande.

Förvaltningsrådet är beslutfört då över hälften av dess medlemmar är närvarande. Ärendena avgörs genom enkel röstmajoritet. Om rösterna faller lika gäller den åsikt ordföranden för mötet omfattat utom vid val då lotten avgör.

Vid förvaltningsrådets sammanträden bör så vitt möjligt styrelsens medlemmar samt vid behandling av ärenden, som hänför sig till bolagets ansvariga matematikers verksamhetsområde, denne närvara.

Vid förvaltningsrådets sammanträden förs protokoll.

14 § Förvaltningsrådet åligger att:

1) övervaka bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för;

2) besluta om antalet medlemar i styrelsen;

3) välja styrelse och fastställa styrelsemedlemmarnas arvoden;

4) utse valutskott som omnämns i 14 a § och besluta om antalet medlemmar i utskottet.

14 a § Valutskott

Bolaget har ett valutskott bestående av en ordförande och av minst två och högst fyra medlemmar, vilka väljs för ett kalenderår i sänder och som utsetts av förvaltningsrådet och vars medlemmar skall vara medlemmar i bolagets förvaltningsråd eller styrelse.

Utskottet bereder

a) för bolagstämman förslag till arvoden för medlemmarna i förvaltningsrådet och utnämning av medlemmar i förvaltningsrådet
b) för förvaltningsrådet förslag till styrelsemedlemmarnas arvoden och utnämning av styrelsemedlemmar

Valutskottet har en ordförande och vice ordförande, av vilka den ena skall vara en person som har föreslagits av de försäkrades representanter. Förvaltningsrådets ordförande fungerar som valutskottets ordförande. Av medlemmarna i valutskottet väljs hälften bland personer som föreslagits av försäkringstagarnas representanter i förvaltningsrådet och hälften bland personer som föreslagits av de försäkrades representanter i förvaltningsrådet.

15 § Revisorer
För granskning av bolagets bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning väljer ordinarie bolagsstämma för ett räkenskapsår i sänder två revisorer och en revisorssuppleant.

Samtliga reisorer och revisorsuppleanten skall vara CGR-revisorer. Till revisor och revisorssuppleant kan även väljas ett revisionssamfund.

16 § Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma hålls i Åbo årligen före maj månads utgång vid av styrelsen fastställd tidpunkt. Bolagsstämma sammankallas av styrelsen genom annons på bolagets nätsida. Styrelsen kan därtill efter eget omdöme publicera information om bolagsstämman i en eller flera dagstidningar. Kallelsen skall införas högst fyra veckor och minst 17 dagar före stämman. Däri skall anges de ärenden som vid stämman kommer att behandlas. Övriga meddelanden till aktieägare tillkännages på enahanda sätt.

Bokslutet och revisionsberättelsen bör senast en vecka före bolagsstämman och till utgången av följande kalendarår i avskrift hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor.

17 § Varje aktie medför vid bolagsstämman en röst. Dock får envar vid bolagsstämman för egen räkning eller såsom ombud för annan rösta med högst en tiondedel av det vid stämman företrädda röstetalet.

18 § Bolagsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller viceordförande eller vid förfall för dem av annan medlem av styrelsen, varefter de närvarande röstberättigade väljer ordförande genom öppen omröstning efter huvudtalet.

Ärendena avgörs genom enkel röstmajoritet. Val sker med slutna sedlar om någon vid bolagsstämman närvarande sådant påyrkar. Faller rösterna lika gäller den åsikt ordföranden omfattat, utom vid val då lotten avgör.

Styrelsens och förvaltningsrådets medlemmar äger rätt att närvara vid stämman och har där yttranderätt. För avgivande av erforderliga förklaringar bör bolagets verkställande direktör och bolagets ansvariga matematiker eller deras ställföreträdare vara närvarande vid sammanträdet.

Protokoll skall vid bolagsstämman föras av person som ordföranden därtill kallar. Protokollet justeras och undertecknas av stämmans ordfärande och två av stämman härtill utsedda justerare.

19 § Vid ordinarie bolagsstämma skall:
1) framläggas bokslutet, inklusive koncernbokslutet samt verksamhetsberättelsen;

2) framläggas revisorernas berättelse;

3) beslutas om fastställande av bokslutet inklusive koncernbokslutet;

4) beslutas om åtgärder som föranleds av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

5) beslutas om tiden för utdelande av dividend;

6) beslutas om beviljande av ansvarsfrihet för verkställande direktören och medlemmarna i styrelse och förvaltningsråd;

7) beslutas om antalet medlemmar i förvaltningsrådet och om deras arvoden;

8) beslutas om revisorernas arvoden;

9) verkställas val av medlemmar i förvaltningsrådet,

10) verkställas val av revisorer och revisorssuppleanter, samt

11) behandlas övriga i kallelsen nämnda ärenden.

20 § Extra bolagsstämma skall hållas när styrelsen eller förvalningsrådet anser skäl därtill föreligga.

Extra bolagsstämma skall hållas om aktieägare, som har minst en tiondedel av bolagets aktier, skriftligen påyrkar detta för behandling av uppgivet ärende.

Extra bolagsstämma skall likaså hållas, om Finansinspektionen eller bolagets revisor skriftligen påyrkar detta för behandling av uppgivet ärende.

Kallelse till extra bolagsstämma bör ske inom en vecka efter det anhållan därom franställts. Därom kungörs såsom för ordinarie bolagsstämma är stadgat, likväl så att kallelse bör utfärdas senast en vecka före sammanträdet.

21 § Företrädande
Bolaget företräds av:

1) Styrelsens ordförande och verkställande direktören var för sig.

2) Två gemensamt av de personer som styrelsen därtill berättigat.

22 § Allmänna stadganden
För giltigt beslut om ändring av bolagsordningen erfordras att beslutet fattats med minst två tredjedelar av de angivna rösterna och av de vid stämman företrädda aktierna.

23 § Bolagets aktiekapital och fria fonder tillhör i sin hehet aktieägarna.

I samband med likvidation eller upplösning av bolaget, överlåtelse av försäkringsbeståndet eller annan reglering vid fördelning av tillgångar som överskrider skulderna hör till aktieägarna en andel av plaveringarna i bolagets eget kapital som motsvarar aktierna och en skälig beräknad avkastning på dem. Den övriga delen av de tillgångar som överstiger skulderna, uppskrivnningsfonden medräknat, tillhör försäkringstagarna såsom en del av försäkringsbeståndet och skall användas för de försäkrades pensionsskydd.

I dividend på aktiekapitalet utbetalas högst det belopp som motsvarar i denna paragraf avsedd skälig avkastning. Därutöver kan i dividend utbetalas under tidigare år ansamlat fritt eget kapital.

Med skälig avkastning avses härvid den beräkningsränta som tillämpas vid försäkring enligt lagen om pension för arbetstagare med ett tillägg om en procentenhet.