Pension från utlandet

Har du arbetat utomlands?

Du kan ha tjänat in pension för anställningar som du har haft utomlands. Pension intjänas alltid enligt den nationella lagstiftningen i det land där man är försäkrad. Oftast försäkras arbetstagarna i det land där de utför arbetet, och de omfattas således också av landets socialskydd.

Ett undantag från denna regel utgör utsända arbetstagare, som ett företag sänder från Finland till annat land för att arbeta där en viss tid. De utsända arbetstagarna fortsätter att omfattas av finländskt socialskydd och även deras pension intjänas i Finland.

Pensionsåldrarna, pensionsslagen och grunderna för hur man intjänar pension varierar från land till land.

Förhandsinformation om utlandspension

Det finländska intjäningsregistret innehåller inte uppgifter om pension som har intjänats utomlands. Därför kan vi inte ge förhandsinformation on din utlandspension.

Om du har frågor om pensionen som du tjänat in utomlands, kontakta pensionsmyndigheterna i det land där du har varit anställd. På Pensionsskyddscentralens webbplats hittar du allmän information om pensionssystemen i över 40 länder.

Att ansöka om pension i internationella situationer

Då man ansöker om pension från annat land än där man är bosatt, lönar det sig att komma ihåg att pensionshandläggningen kräver mer tid än i nationella fall. Ansök därför om utlandspension i god tid! Den finländska pensionen kan vi vanligen ändå bevilja med ett tillfälligt beslut, även om vi inte genast har alla uppgifter till vårt förfogande.

Om du bor i Finland och ansöker om pension som intjänats utomlands

Om du har varit anställd i ett EU- / EES-land, Storbritannien eller Schweiz:

  • Du kan ansöka om utländsk pension genom att fylla i en finsk pensionsansökningsblankett och meddela om utlandsarbete på U-bilagan. Du gör ansökan smidigast i vår webbtjänst. Vi rekommenderar att du också bifogar arbetsintygen för anställningarna utomlands.
  • Du kan skicka ansökan antingen till det eget pensionsbolag eller till Pensionsskyddscentralen. Din ansökan vidarebefordras till pensionsmyndigheterna i landet eller länderna där du varit anställd, och du får separata beslut från samtliga länder om pensionen som du intjänat i dem.

Om ditt anställningsland har varit ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet (USA, Kanada, Chile, Indien, Israel, Japan, Australien, Québec eller Sydkorea):

  • Du kan ansöka om utländsk pension genom att fylla i en särskild ansökningsblankett för avtalsländer. Du hittar blanketterna och tilläggsinformation om hur du ansöker om pension från et avtalsland på webbplatsen Arbetspension.fi.
  • Skicka ansökan antingen till oss eller direkt till Pensionsskyddscentralen. Uppgifterna vidarebifordras för handläggning till landet eller länderna där du varit anställd.
  • Om du ansöker om pension från Finland från samma tidpunkt, ska du fylla i en separat ansökan. Smidigast gör du det i vår webbtjänst.
  • OBS! Processen för att ansöka om pension från Kina skiljer sig från de övriga avtalsländerna: Du ska ansöka om pensionen direkt från Kina.

Om du har varit anställd i ett annat land än de ovannämnda:

Utanför EU / EES och avtalsländerna varierar lagstiftning och praxis för hur pension intjänas och hur den utbetalas till andra länder. Det lönar sig att reda ut rätten till pension genom att vara direkt i kontakt med pensionsmyndigheterna i landet i fråga. Pensionen ansöks också direkt från anställningslandet.

Om du bor utomlands och söker pension från Finland

Arbetspensionen som du tjänat in i Finland betalas till dig utomlands oberoende var du bor. Observera dock att pensionen beviljas enligt finsk pensionslagstiftning. Således kan till exempel villkoren för att få pensionen skilja sig från kriterierna för att beviljas pension i det land där du är bosatt.

Om du är bosatt i ett EU- eller EES-land, Storbritannien, Schweiz eller ett land med vilket Finland har överenskommelse om social trygghet (USA, Kanada, Chile, Indien, Israel, Japan, Australien eller Sydkorea):

  • Ansök om pensionen som du har intjänat i Finland genom pensionsmyndigheterna i landet där du är bosatt. På så sätt sköts ditt pensionsärende smidigt och centraliserat. De lokala pensionsmyndigheterna vidarebefordrar din ansökan till Finland för handläggning och erhåller information om när pensionsbeslutet är klart.
  • Kontakta pensionsmyndigheterna i ditt hemland för mer detaljerade instruktioner om hur du lämnar in din ansökan.
  • OBS! Om du bor i Kina, processen för att ansöka om pension skiljer sig från de övriga avtalsländerna: Du ska ansöka om pensionen direkt från Finland.

Om du är bosatt i något annat land än de ovannämnda:

Ansök om pension från Finland genom att fylla i en ansökningsblankett. Vi betalar arbetspensionen som du tjänat in i Finland till dig utomlands oberoende vad du är bosatt.

Hur inverkar utländsk pension på den finska arbetspensionen?

Pension som du beviljats från utlandet kan påverka arbetspensionen i Finland. Du kan kontrollera din individuella situation genom att kontakta våra pensionstjänster.

Utlandspensionen kan också påverka andra pensioner och förmåner som du får, till exempel arbetslöshetsdagpenningen. Den utländska pensionens belopp beaktas även vid uträkningen av folkpensionen. För närmare uppgifter om eventuell påverkan, kontakta bolaget som betalar ut din pension eller förmån.