Försäkrande av företagare utomlands

En företagsverksamhet försäkras även utomlands. När du som företagare åker utomlands för att arbeta överförs du i allmänhet till sysselsättningslandets socialförsäkring. Företagsverksamheten försäkras enligt sysselsättningslandets regler och företagaren tjänar in pension enligt den lokala lagstiftningen. Försäkrandet påverkas av arbetslandet samt arbetsförhållandets längd. Din nationalitet, hemvist eller i vilket du land du betalar skatt har ingen betydelse.

Ett undantag till denna regel är tillfälligt arbete utomlands. Du kan under vissa förutsättningar fortsättningsvis omfattas av det finska socialskyddet och fortsätta betala FöPL-avgifter till Finland.

Tillfälligt arbete inom EU/EES-land, Schweiz eller avtalsland

Om du åker för att arbeta utomlands under en kortare period än två år inom EU/EES, Schweiz eller ett socialskyddsavtalsland, kan du fortsättningsvis tillhöra finskt socialskydd och hålla din FöPL-försäkring i kraft under din tid utomlands. Du kan betraktas som utsänd företagare om

  • Du vanligtvis bedriver verksamhet i Finland
  • Verksamheten du bedriver utomlands är av samma slag som din verksamhet i Finland och du håller kvar dina verksamhetsförutsättningar i Finland för att kunna fortsätta med verksamheten efter hemkomsten.
  • Du har bedrivit företagsverksamhet i Finland före utresan (FöPL-försäkringen har varit ikraft i minst fyra månader innan du åker utomlands)

Innan du åker utomlands lönar det sig att kontakta Pensionsskyddscentralen och be dem skicka dig ett intyg för så kallade utsända företagare (A1). I intyget framgår att du omfattas av finskt socialskydd och att du inte behöver betala socialskyddsförsäkringsavgifter till sysselsättningslandet. Som utsänd företagare fastställs din FöPL-avgift enligt omfattningen av den verksamhet du bedriver utomlands och enligt din egen arbetsinsats på samma sätt som när du arbetar i Finland. Om företagsverksamheten tillfälligt flyttas utomlands behöver du även meddela ditt pensionsbolag. Om en familjemedlem följer med dig utomlands behöver de kontakta FPA för att få ett motsvarande intyg. 

De ömsesidiga avtalen om social trygghet omfattar inte alla de förmåner som EU-förordningen om social trygghet täcker, alla länders avtal skiljer sig från varandra. Alla avtal omfattar pensioner, men exempelvis Kanadas och USA:s avtal täcker inte lagstadgad försäkring mot olycksfall i arbetet eller största del av förmånerna som FPA betalar. Överenskommelsen med Kina gäller närmast försäkringen.

Socialskyddsavtalsländer är Australien, Chile, Sydkorea, Indien, Israel, Kina, Kanada, Québec och USA.

Längre utlandsstationeringar

EU-förordningen om samordning av socialskyddssystemen samt de avtal som Finland gjort med olika länder gällande social trygghet avgör hur länge en utlandsstationering anses vara tillfällig.

Om företagsverksamheten pågår utomlands längre än två år, kan du som företagare på basen av ansökan få en tre års dispens att fortsätta omfattas av finskt socialskydd ifall mottagarlandet godkänner ansökan. Ansökan om dispens görs på samma sätt som A1-intyget. Om företagsverksamheten utomlands pågår längre än fem år flyttas pension- och socialskyddet över till sysselsättningslandet. Försäkrandet sköts då i enlighet med sysselsättningslandets praxis.

En företagsverksamhet som regelbundet är verksam utomlands försäkras till största delen i sysselsättningslandet.

Arbete utanför EU/EES- och icke-socialskyddsavtalsland

Vid förflyttning av företagsverksamheten utanför EU/EES och icke-socialskyddsavtalsland är det vanligt att man är försäkrad både enligt finsk och sysselsättningslandets lagstiftning utan tidsbegränsning. I avsaknad av avtal kan sysselsättningslandet också kräva försäkringspremier. Om du arbetar i ett land som saknar avtal med Finland (ex. Ryssland) beviljar inte Pensionsskyddscentralen intyg på att du omfattas av finskt socialskydd.

Du kan behålla rätten till ditt pensionsskydd i Finland och din FöPL-försäkring kan hållas i kraft om

  • Arbetet utomlands varar högst ett år
  • Du har för avsikt att återvända till Finland efteråt
  • Du anses bo i Finland, trots den tillfälliga vistelsen utomlands

Kontakta oss innan du åker utomlands och berätta att du ska flytta för att arbeta i ett icke-socialskyddsavtalsland. Din FöPL-försäkring kan redan innan flytten utomlands avslutas ifall du vet att utlandsvistelsen kommer vara längre än ett år.

Information om ansökandet av pension från utlandet (länk)

Företagare från utlandet till Finland

Utgångspunkten är att företagsverksamhet verksam i Finland försäkras i Finland. Företagare från utlandet försäkras, liksom finländska företagare, enligt FöPL.

För att företagsverksamheten skall försäkras i Finland krävs att företagaren bor och bedriver sin verksamhet i Finland. En företagare anses vara bosatt i Finland om hen är fast bosatt och bor regelbundet i Finland. Pensionsbolaget avgör huruvida företagaren anses vara bosatt i Finland.

Företagare som anländer från EU/EES, Schweiz eller socialskyddsavtalsländer försäkras i Finland om inte de har ett A1 intyg utfärdat av utsändningslandet. Om företagaren har ett A1 intyg eller hen arbetar i flera länder, försäkras hen inte i Finland.

Arbetspension betalas från Finland till utländska företagare oavsett land. Pensionsförsäkringspremier återbetalas inte när företagaren flyttar från Finland, utan det betalas i form av pension när ålderspension blir aktuellt. Utbetalning av pension kräver betalning av FöPL-avgifter.KELA: s information om internationella situationer https://www.kela.fi/web/sv/internationella-situationer