FöPL-räknare

Vad kostar FöPL och hurdant social- och pensionsskydd får man via arbetsinkomsten? Med vår FöPL-räknare kan du beräkna hur din FöPL-arbetsinkomst påverkar ditt skydd. FöPL-arbetsinkomsten ligger som grund för den egenanställdas eller företagarens arbetslöshetsskydd, sjukdagpenning, föräldradagpenning och pension. Den bestämmer också hur stora FöPL-försäkringsavgifter du betalar.

Rekommendationsräknaren för arbetsinkomsten hjälper dig att enkelt hitta den rätta FöPL-arbetsinkomsten just för dig.

Fyll i dina uppgifter här

Kontrollera födelseåret. Du kan använda räknaren om du är född 1954-2003.
Kontrollera det intjänade pensionsbeloppet.
Kontrollera antalet barn.

Testa hur FöPL-arbetsinkomsten påverkar ditt skydd FöPL-försäkringens pris samt ditt pensions- och socialskydd grundar sig direkt på den FöPL-arbetsinkomst som fastställts för din försäkring.

FöPL-arbetsinkomsten är inte företagsverksamhetens finansiella resultat, omsättning eller den lön som du lyfter, utan värdet av din arbetsinsats. En bra tumregel är att FöPL-arbetsinkomsten ska motsvara den lön som skulle betalas till en person som anställs för att göra ditt arbete.

FöPL-arbetsinkomsten kan vara minst 8 575.45 euro och högst 194 750 euro per år.

€/år Kontrollera arbetsinkomsten. FöPL-arbetsinkomsten kan vara minst 8 575.45 euro och högst 194 750 euro.

Din uppskattade FöPL-avgift är €/mån Din FöPL-avgift blir mindre om du betalar hela årets försäkringsavgift på en gång i januari. Som Veritas kund kan du själv påverka hur många rater du betalar avgiften i och i vilka månader.

Du kan dra av dina FöPL-försäkringsavgifter till hundra procent antingen i den personliga eller i företagets beskattning beroende på vem som har betalat avgifterna. Om avgifterna dras av i den personliga beskattningen kan du komma överens med din make/maka om ifall de avdras i din egen eller makens/makans beskattning.

Om du är ny som företagare får du 22 % rabatt på FöPL-försäkringsavgiften under de fyra första verksamhetsåren.

Du kan dra av dina FöPL-avgifter från din beskattningsbara inkomst. Det betyder att du betalar mindre i skatt, eftersom du betalar det på en mindre summa.

Dina förmåner med denna FöPL-arbetsinkomst före skatt:

När din familj växer

Föräldradagpenning Med föräldradagpenning avses moderskapspenning och särskild moderskapspenning, faderskapspenning, föräldrapenning och partiell föräldrapenning. Föräldradagpenningarna betalas av Fpa.

Om du jobbar som anställd vid sidan av företagarverksamheten beaktas både löneinkomsten och FöPL-arbetsinkomsten vid beräkningen av dagpenningen.

Läs mer om grunderna för föräldraförmånerna på www.fpa.fi.}

€/mån

Om du blir arbetslös

Arbetslöshetsdagpenning Arbetsmarknadsstöd Om din FöPL-arbetsinkomst är under 14 088 euro kan du vid arbetslöshet få arbetsmarknadsstöd av Fpa. Arbetsmarknadsstödet är behovsprövat, vilket betyder att dina övriga inkomster påverkar stödets storlek.

Om du är medlem hos en arbetslöshetskassa och uppfyller arbetsvillkoret, får du inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning från din kassa. Du kan bli medlem hos en arbetslöshetskassa om din FöPL-arbetsinkomst är minst 14 088 euro. Om du inte är medlem hos en kassa kan du få grunddagpenning från Fpa.

Närmare information om företagarens arbetslöshetsdagpenning hittar du på www.syt.fi.

Inkomstbaserad dagpenning kräver att du är medlem hos arbetslöshetskassan. Arbetsmarknadsstödets storlek påverkas av dina övriga inkomster.
€/mån

Om du blir sjuk

Sjukdagpenning Också som företagare kan du få sjukdagpenning från Fpa.

Beloppet av sjukdagpenning beräknas utifrån din årsinkomst. Årsinkomsten beräknas utifrån en granskningsperiod som består av de 12 kalendermånader som infaller innan kalendermånaden före den månad då rätten till förmånen börjar. Om FöPL-arbetsinkomstens belopp ändrats under granskningsperioden beaktas en genomsnittlig arbetsinkomst. Sjukdagpenning betalas för högst 300 vardagar, dvs. i cirka ett års tid.

Om du jobbar som anställd vid sidan av företagarverksamheten beaktas både löneinkomsten och den FöPL-arbetsinkomsten vid beräkningen av dagpenningen.

Läs mer om grunderna för företagarens sjukdagpenning på www.fpa.fi.

€/mån

Vid förlorad arbetsförmåga

Invalidpension Invalidpensionen tryggar din utkomst om en långvarig sjukdom hindrar dig från att jobba.

Det uppskattade pensionsbeloppet har beräknats enligt antagandet att dina inkomster under de föregående fem åren har legat på samma nivå som den valda FöPL-arbetsinkomsten. Det verkliga pensionsbeloppet beräknas när du går i pension.

Om du redan har uppnått pensionsåldern får du ålderspension i stället för invalidpension.

Är din arbetsförmåga nedsatt men ändå tillräcklig för deltidsarbete kan du också få delinvalidpension.

€/mån

Vid dödsfall

Familjepension Om du avlider tryggas utkomsten för dina minderåriga barn och din makan/make genom familjepension.

Familjepensionens belopp grundar sig på den pension som du hade tjänat in under hela din arbetskarriär.

Ett registrerat partnerskap likställs med äktenskap.

Änkans/änklingens egna inkomster beaktas vid beräkningen.

För barn tillsammans €/mån
För änka/änkling €/mån

När du når pensionsåldern

Ålderspension Du kan gå i ålderspension tidigast då du har uppnått din lägsta pensionsålder. Beloppet berättar hur stor din pension uppskattas vara vid din lägsta pensionsålder.

Din pension växer om du fortsätter att arbeta.

Om din arbetspension är mycket låg kompletteras ditt skydd genom garanti- och folkpension från Fpa. I räknaren ingår inte garanti- eller folkpension.

pension vid €/mån
Om man i beräkningen beaktar höjningen av den allmänna inkomstnivån är pensionsbeloppet €/mån. I detta alternativ har man beräknat pensionsbeloppet enligt antagandet att den allmänna inkomstnivån ökar reellt med 1,5 procent om året. Alternativet med en stigande inkomstnivå motsvarar basalternativet i Pensionsskyddscentralens långsiktiga prognos.