diskussion_kollegor

När arbetsförmågan är hotad – Arbetspensionsrehabilitering

Arbetspensionsrehabilitering (yrkesinriktad rehabilitering) är till för att stödja anställda med nedsatt arbetsförmåga som på grund av sjukdom eller skada riskerar att permanent mista sin arbetsförmåga. Rehabiliteringen kan hjälpa dem fortsätta arbeta eller återgå till arbetet. Om din anställda har en utdragen sjukdom som gör det svårt att klara arbetet är det bra att tillsammans utreda om arbetspensionsrehabilitering kan vara en möjlighet att fortsätta arbeta på samma arbetsplats eller någon annanstans.

Det är bra att inleda diskussionen om arbetspensionsrehabilitering med företagshälsovården eller någon annan yrkesperson inom hälso- och sjukvården och be om ett läkarutlåtande B för ansökan. Arbetspensionsrehabilitering kräver alltid att vissa lagstadgade villkor uppfylls. Våra rehabiliteringshandläggare ger mer information om arbetspensionsrehabilitering och olika rehabiliteringsalternativ.

Arbetspensionsrehabilitering kan också vara ett sätt att återgå till arbetet efter tidsbegränsad invalidpension, dvs. rehabiliteringsstöd. Mer information: rehabiliteringsstöd

Arbetsgivarens stöd för rehabiliteringsklienten

Om du har en anställd som av hälsoskäl har nedsatt arbetsförmåga och svårigheter med att fortsätta arbeta gäller det att så tidigt som möjligt tillsammans ta upp frågan på arbetsplatsen och med företagshälsovården för att kunna lösa problemet.

Du som arbetsgivare behöver veta att du inte har rätt att få uppgifter från pensionsanstalten om en individs rehabilitering. Din anställda kan välja att ge dig information, men behöver inte göra det. Därför uppmanar vi dig att bygga upp en förtrolig och öppen relation med dina anställda.

Arbetspensionsrehabilitering är en process som börjar med att den anställda får ett förhandsbeslut om rätten till arbetspensionsrehabilitering. Därefter avgör den anställda om hen vill ha rehabilitering och börjar sedan planera sin rehabiliteringsprocess.

Mer information: arbetspensionsrehabilitering för rehabiliteringsklienter

Rehabiliteringsformer

Återgång till arbetet på samma arbetsplats som tidigare

Kan förändringar göras på arbetsplatsen för att hjälpa rehabiliteringsklienten fortsätta arbeta? Om förändringar är möjliga:

  • kan du och den anställda tillsammans utarbeta en plan för återgången till arbetet och skicka de exakta uppgifterna till Veritas.
  • Vi hjälper med rehabiliteringsplanen.

När den anställda fortsätter rehabiliteringen på annat håll

  • Diskutera på arbetsplatsen om anställningen ska fortsätta eller upphöra och om det finns andra alternativ.
  • Vi hjälper med rehabiliteringsplanen.

När din anställda fått ett jakande förhandsbeslut om rehabilitering från oss (och informerar dig om det):

  • Ta reda på hur arbetsgemenskapen påverkas – vilka praktiska åtgärder behövs på arbetsplatsen och hur påverkar situationen anställningsförhållandet?
  • I egenskap av arbetsgivare leder du aktivt den nya situationen på arbetsplatsen och i arbetsgemenskapen.
  • Delta vid behov i nätverkssamtalet för upprättandet av en rehabiliteringsplan (rehabiliteringens innehåll).
  • Vi hjälper och ger råd vid upprättandet av rehabiliteringsplanen.

Om villkoren för arbetspensionsrehabilitering eller invalidpension inte uppfylls

får den anställda i beslutet också motiveringarna till avslaget och kontaktuppgifter för att begära tilläggsinformation. Din anställda kan kontakta oss direkt. Vi hjälper gärna med följande steg.