Porträtt av Staffan Åberg, direktör för kundförhållanden i Veritas.

Reformen gällande företagarnas pensionslag framskrider – fyra punkter om social- och hälsovårdsutskottets förslag

Staffan Åberg

30.11.2022, Blogg

Social- och hälsovårdsutskottet har fått färdigt sin utredning gällande reformen av företagarens pensionslag. Utskottet har lyssnat på företagarna och tagit deras bekymmer i hänsyn i sitt förslag.

Utskottets förslag för lagreformen i rätt riktning. Målet för reformen är att förbättra företagarnas pensions- och socialskydd. Dessutom är det viktigt att säkra förutsättningarna för företagande i Finland även i fortsättningen. Finland behöver företagsamhet och företagare.

1. Arbetsinkomsten fastställs med hjälp av helhetsbedömning

I lagförslaget nämndes att utgångspunkten för att fastställa arbetsinkomsten skulle vara medianlönen på företagarens bransch. Detta förorsakade stort bekymmer bland företagarna, fastän förslaget också nämnde att pensionsbolagen bör ta i hänsyn även arbetsinsatsens mängd, företagsverksamhetens bredd, företagarens yrkeskunnighet samt värdet av arbetsinsatsen.

Utskottet föreslår att lagförslaget ändras så att bestämmelsens ordalydelse styr pensionsanstalten till att göra en helhetsbedömning. Arbetsinkomsten fastställs alltså på basen av helhetsbedömningen och medianlönen är fortfarande en del av faktorerna som påverkar fastställandet.

2. Nystartande företagare tas i hänsyn

Utskottet betonar att det i början av verksamheten inte uppstår någon ekonomisk inkomst, varvid det inte är skäligt att schablonmässigt använda medianlönen som grund för arbetsinkomsten.

3. Justeringar på pensionsavgifterna tillämpas

Utskottet vill säkra att justeringen av FöPL-avgiften sker skäligt för företagarna. Utskottet föreslår skälighet till inverkan av förändringarna och att ändringarna periodiseras över en längre tid. Justeringsbegränsningarna skulle tillämpas på de två första justeringarna, det vill säga sammanlagt sex år. På så sätt kan företagarens arbetsinkomst justeras uppåt två gånger med sammanlagt högst 8 000 euro.

4. Utvecklingen av företagarens social- och pensionssystem fortsätter

Sist men inte minst: Utskottet anser att fortsatt utveckling av företagarens pensions- och socialskydd är viktigt.

Det är enkelt att hålla med den önskan. Företagarna förtjänar det pensionssystem de är värda.

Nyckelord:

Porträtt av Staffan Åberg, direktör för kundförhållanden i Veritas.

Staffan Åberg

  • Direktör för kundförhållanden