Hur placeras arbetspensionsmedlen?

16.6.2020, Nyheter och pressmeddelanden

Pensionsskyddscentralen (PSC) har publicerat boken Sijoitustoiminta Suomen työeläkejärjestelmässä som består av nio sakkunnigartiklar om placeringsverksamheten inom arbetspensionssystemet och regleringen av den. En av skribenterna är Veritas placeringsdirektör Kari Vatanen som behandlar placeringen av arbetspensionsmedel i praktiken.

”Boken ger en bred bild av placeringsverksamheten i det finländska arbetspensionssystemet och hur den styrs och regleras”, berättar Vatanen. ”Den som är intresserad av hur och varför arbetspensionstillgångarna placeras kan med fördel läsa min artikel om hur placeringen av arbetspensionsmedlen går till i praktiken.”

I sin artikel svarar Vatanen på följande frågor:

  • Vilken betydelse har placeringsverksamheten i arbetspensionssystemet?
  • Hur började placeringen av arbetspensionstillgångar?
  • När blev placeringsverksamheten internationell?
  • Vilka placeringstrender har förekommit under det senaste decenniet?
  • Hur allokeras placeringarna i placeringsportföljen och var betyder avvikelserisk?

I en efterskrift till artikeln behandlas dessutom i korthet coronapandemins inverkan på pensionsplaceringarna.

Läs mer:

PSC:s meddelande: Arbetspensionssektorns placeringsverksamhet inom samma pärmar (16.6.2020)
PSC:s publikation: Sijoitustoiminta Suomen eläkejärjestelmässä (16.6.2020)