Indexförhöjning till socialskyddsförmåner för resten av året 2022

25.7.2022, Nyheter och pressmeddelanden

Den accelererande inflationen har lett till att man i mitten av juli 2022 stiftat en lag, vars avsikt är att trygga folkpensionstagares och förmånstagares utkomst. Den extra indexförhöjningen träder i kraft 1.8.2022 och fortsätter till slutet av året gällande de pensioner som betalas ut av FPA.

På grund av den accelererande inflationen tog regeringen fram i början av sommaren ett förslag på en extra indexgranskning för år 2022. Lagen godkändes och trädde i kraft 11.7.2022. Avsikten med den extra granskningen är att trygga betalningsförmågan under den ökade inflationen hos folkpensionstagare och förmånstagare med låga inkomster. Förhöjningen kommer att påverka en stor del av socialskyddsförmånerna, såsom folkpensionsindexbundna folkpensioner, familjepensioner och garantipensioner.

”Den extra justeringen av folkpensionsindexet påverkar inte direkt arbetspensionsbeloppen. Förhöjningen inverkar dock indirekt på invalidpensionstagarens lägsta inkomstgräns, som nu kommer att stiga till 885,63 € i månaden”, säger Veritas produktspecialist Pirta Toivonen.

Enligt pressmeddelandet av social- och hälsovårdsministeriet kräver granskningen inga åtgärder av förmånstagare eller pensionstagare, utan granskningen genomförs av den tjänst som betalar ut förmånen.