Är vårt företags värderingar synliga i kulturen, eller är det ett marknadsföringstrick?

Johan Treuthardt

12.12.2022, Blogg

Hur fastställer man värderingar som är bra och fungerande? Ansvarsfullhet och kundfokus – dessa talar man mycket om och de får uppmärksamhet när värderingar diskuteras på arbetsplatser Viktiga värderingar, verkligen, och säkert angelägna synvinklar för många. Då är min fråga: är dessa värderingar sådana som alla på arbetsplatsen kan förstå, hur hänger de ihop med den egna verksamheten och hur mäter man i vilken grad verksamheten motsvarar värderingarna? Definieras arbetsplatsens kultur av värderingarna, eller är de bara tomma ord som används inom försäljning och marknadsföring.

Verksamhetssätt, spelregler eller värderingar?

Borde värderingarna vara en spegel för enskilda beslut eller verksamhetssätt i vardagen? Eller är värderingar ett rättesnöre för hur till exempel kunderna eller externa relationer tas hand om? Styrs de interna verksamhetssätten av helt andra saker?

Jag anser att frågan vad styr vår verksamhet? är intressant. Värderingarna skrivs ofta på ett så generellt plan att de varken hjälper oss med våra vardagliga val eller styr vår verksamhet tillräckligt tydligt. Således skapar man antingen spelregler för arbetsplatsen som stöd för värderingarna, eller förtydligar och preciserar målbilden med hjälp av kulturworkshopar. I princip är det inget fel med spelregler och workshopar om de på riktigt fungerar och personalen förstår syftet med dem. Om workshoparna dock styr andras fortsatta aktiviteter, men jag själv fortsätter agera som jag alltid har gjort, kan arbetsplatsen få mikroföretag som agerar enligt kända modeller som passar bäst för det egna syftet.

När värderingar och handlingar står i strid med varandra

Ett annat problem som kan uppstå är att värderingar och handlingar inte möter varandra. Varför har människor valt just ert företag som sin arbetsplats? I många av våra personalenkäter betonas engagerande arbetsuppgifter, arbetsplatsens klimat och kultur när motivationsfaktorer på arbetsplatsen kommer till tals.

Vad händer när värderingarna och handlingarna inte möts? I värderingarna nämns kundfokus, men i vardagen ser man röriga kundlokaler, ingen svarar i telefonservicen, köerna är långa och en telefonsvarare ber dig välja ett och annat i menyn före du (kanske) får prata med rätt person.

Eller om personalen är företagets viktigaste resurs och samarbete är en nyckelfaktor, men ledarskapet är hierarkiskt och personalens påverkansmöjligheter är begränsade. Kan man anta att personalen agerar enligt värderingarna om de inte är synliga i vardagen? Jag anser att den högsta ledningen ska vara ett föredöme, och endast fantasin sätter gränser för att föregå med gott exempel.

Värderingar som ser ut som oss själva

Har du funderat på om värderingarna kunde vara så tydliga att man kunde ty sig till dem i praktiken? Eller om en anställd skulle förstå utifrån värderingarna vad som förväntas av hen, och vet hur hen ska agera till exempel i kundsituationer? Chefen skulle leda enligt företagskulturen och för att effekterna av ledarskapspraxisen ska förverkliga företagets mål.

Man får vad man mäter! Oavsett vilka värderingar man har, kan man inte räkna med dem som ett rättesnöre för organisationen ifall mätning, utvärdering och uppföljning fattas.

Nöjer vi oss med hurdana vi är nu eller lyfter vi blicken mot framtiden?

Vågar vi drömma och fundera över hurdana vi vill vara i framtiden? Vågar vi förnya oss och måla med stor pensel? Hur ofta kan och lönar det sig att precisera värderingarna om den omgivande världen ändras och värderingarna inte längre speglar saker som är viktiga för oss?

Javisst, man får och ska återvända till värderingarna, om och om igen. Jag uppmuntrar aktivt till att utarbeta värderingar som passar just den egna arbetsplatsen. Ju högre relevans värderingarna har, desto sannolikare är det att de följs.

Det är viktigt att klä värderingarna i ord och det lönar sig att betona deras betydelse genom att mäta hur bra de förverkligas. Om värderingarna av någon orsak inte förverkligas i vardagen är det också bra att ingripa i detta, hjälpa sin nästa och återgå till att bygga en gemensam målbild.

Till sist vill jag ännu betona att vi alla har en skyldighet att förbinda oss till det vi kommit överens om tillsammans, och bära ansvar genom att handla enligt detta.

Johan Treuthardt