Det föreslås ändringar i lagen om pension för företagare

22.6.2022, Nyheter och pressmeddelanden

Regeringen föreslår ändringar i lagen om pension för företagare (FöPL). Målet är att förbättra pensionsskyddet för företagare och få företagarnas FöPL-arbetsinkomst att bättre motsvara värdet på deras arbetsinsats. Den reviderade lagen avses träda i kraft 1.1.2023.

I fortsättningen ska pensionsbolagen också regelbundet följa upp företagarnas FöPL-arbetsinkomst. Syftet med dessa ändringar är att företagarnas arbetsinkomst bättre än i nuläget ska motsvara värdet på företagarens arbetsinsats också vid fortsatt företagsverksamhet.

”Förslaget är ett steg i rätt riktning. Det viktigaste är att företagarnas skydd tillgodoses. Många företagare associerar FöPL-försäkringen enbart med pensionen, men FöPL-arbetsinkomsten är grunden till social trygghet”, säger Veritas direktör för kundförhållanden Staffan Åberg.

Vid revideringen ändras inte definitionen av FöPL-arbetsinkomsten. Arbetsinkomsten ska alltså också i fortsättningen motsvara den årslön som företagaren skulle betala för sitt arbete till en annan lika yrkeskunnig person. I lagen preciseras dock de uppgifter som används för att fastställa arbetsinkomsten. Som utgångsläge har man tagit medianlönerna i olika branscher inom den privata sektorn. På så sätt kan arbetsinkomsten fastställas mer konsekvent än tidigare.

”Vissa företagare är bekymrade över det här. Den reviderade lagen ger ändå fortsättningsvis möjlighet att beakta företagarnas individuella situationer”, berättar Åberg.

Alla FöPL-kunder får en egen namngiven kontaktperson hos Veritas med vilken de direkt kan diskutera nivån på FöPL-arbetsinkomsten.

Läs också: