Fakta om förvärvslivet: Kompetensutveckling skapar aktivitet och ökar konkurrenskraften

19.11.2019, Nyheter och pressmeddelanden

Den ökande medvetenheten om att digitalisering, automatisering och globalisering förändrar traditionella karriärer och yrken har medfört att kontinuerligt lärande blivit ett samhälleligt samtalsämne. Brist på kunnig arbetskraft har också blivit ett hinder för tillväxt för allt fler företag. Därför lönar det sig för företag att reflektera över vilka färdigheter som krävs för att lyckas nu och i framtiden.

”Att lära sig nytt och ständigt utveckla sina färdigheter borde vara en medborgarkompetens och studieplanen borde läggas upp för hela livet”, säger Veritas arbetshälsochef Minna Lundström. ”Som rekreation använder man ofta i arbetslivet motions- eller kulturförmån. Varför kunde vi inte också belöna varandra med en ’lärosedlar’, som kunde fritt användas till exempel till en självvald kurs?”

Det finns efterfrågan för kompetensutveckling

Det har forskats mycket i Finland kring de anställdas attityder till kontinuerligt lärande. Enligt en undersökning av Finlands Näringsliv EK, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ och Bildningsarbetsgivarna har hälften av finländarna deltagit i utbildning som arbetsgivaren organiserat och lite under hälften utvecklar sitt eget kunnande. Trots ökande färdigheter är de anställda oroade över förändringarna i arbetslivet, orimlig ökning av arbetsmängden och över att förlora sin egen arbetsplats.

  • Hälften av finländarna har deltagit i utbildning som arbetsgivaren organiserat.
  • Nästan lika många utvecklar själv sitt eget kunnande kontinuerligt.
  • Över en tredjedel har tagit kurser eller kompletterat sina studier vid sidan om arbetet.

Hur finansiera kontinuerligt lärande?

I praktiken innebär kontinuerligt lärande balansering av arbete och studier. Vem som finansierar studierna är en central fråga. Att studera vid sidan om företagande innebär balanserande mellan förlorad arbetstid och inlärning.

Utbildning under arbetskarriären finansieras huvudsakligen av arbetsgivare och studenter själva. Därför är det viktigt att fundera på hur kompetensutveckling är möjligt också för arbetslösa, personer med korttidsjobb eller för småföretagare som inte har möjlighet till utbildning som arbetsgivaren erbjuder. Undervisningsministeriets arbetsgrupp har som en lösning föreslagit digital karriärvägledning, som också skulle tjäna arbetssökanden utanför arbetslivet samt ensamföretagare eller personer med korttids- och deltidsarbete.

Stöd som ersättning för inkomstförlust skulle också kunna sänka tröskeln för småföretagare att delta i utbildning.

Förutsättningarna för kontinuerligt lärande förnyas

En reform av kontinuerligt lärande finns som mål i det senaste regeringsprogrammet. Syftet med reformen är att svara på behovet om att ständigt utveckla och förnya sitt eget kunnande genom hela livet. Enligt regeringsprogrammet bör alla garanteras likvärdiga möjligheter till kontinuerligt lärande.

Enligt Akava är regeringsprogrammet otillräckligt. För mångformigt lärande borde skapas ett nytt system och en ny finansieringsmodell som skulle passa för olika typer av jobb och situationer. Den anställda kunde till exempel få en kompetenssedel värd 1000 euro vart tredje år. Arbetsgivaren skulle bidra med 20 procent av kostnaderna, arbetstagaren själv 20 procent och resten skulle täckas av Sysselsättningsfonden som upprätts av arbetslöshetsförsäkringsavgifter.

Föreningen Företagarna i Finland föreslår en modell med ett kompetenskonto som skulle göra det för närvarande splittrade utbudet av kompletterande utbildning och andra kompetenstjänster avsedda för att bilda medborgare mer tillgängligt. Enligt föreningen är det för tillfället ofta svårt för en individ eller arbetsgemenskap att hitta lämpliga kompetenstjänster.

Kontinuerligt lärande är en internationell utmaning

Att öka sitt kunnande i ett digitaliserande samhälle berör inte bara Finland. OECD:s årliga sysselsättningsöversikt betonar utmaningen att förstärka och säkerställa kvaliteten på vuxenutbildning i OECD-länder då man hjälper anställda att hitta nya jobb på en föränderlig arbetsmarknad.

Internet-jätten Google erbjuder främjande av digitala färdigheter globalt. Sedan 2015 har 10 miljoner inlärare deltagit i Grow with Google -utbildningsprogrammet. Företaget grundade ett center för digitalt lärande i Finland i september. Enligt Google säljer endast ett av fem finländska företag sina produkter eller tjänster på nätet, vilket är mindre än i andra europeiska länder. På våren publicerade Google tillsammans med FFC och tankesmedjan Demos Helsinki en undersökning, enligt vilken allt fler jobb kräver grundläggande digitala färdigheter. Därför borde digitala färdigheter vara enkelt att studera också vid sidan om arbetet.

Kompetens möjligt att utveckla också med låg kostnad

En företagare måste kontinuerligt utveckla sig själv för att hålla jämna steg med förändringar, lösa företagarproblem eller vilja göra saker på annat sätt. Onlineutbildning är en enkel lösning med tanke på tid, men traditionella utbildningsformer erbjuder i sin tur möjligheter till networking. Också självständig utveckling av sin kompetens samt mentorskap och lärande av kolleger lönar sig att komma ihåg som alternativ för lärande.

Sitt kunnande kan man utveckla genom att fördjupa sig i nyttosidor, facktidskrifter, podcasts eller öppna kurser på nätet. Bibliotek erbjuder förutom facklitteratur också möjligheter att prova ny teknologi, till exempel 3D-utskrift. Mentorskap eller lärande av kolleger är ett bra sätt att identifiera sina egna färdigheter eller områden som man kan förstärka sig på.

Både när det gäller målinriktat lärande och självständig kompetensutveckling på individ- och företagsnivå är det viktigast att vara medveten om och identifiera de kompetensområden som man vill utveckla sitt kunnande på.

”Före vi kan börja trycka upp ’lärosedlar’ är du välkommen att delta i Veritas avgiftsfria kundutbildningar där du har möjlighet att bekanta dig med aktuella frågor och nätverka. Bekanta dig med utbildningsutbudet i början av år 2020 på våra webbsidor”, råder Minna Lundström.