Användarvillkor för webbtjänst för FöPL- och ArPL-kunder

Syfte

Genom att ingå ett användaravtal kan en arbetsgivar- och företagarkund (nedan kunden) hos Veritas Pensionsförsäkring (nedan Veritas) ge en eller flera användare rätt att bläddra i eller uppdatera uppgifterna i sin arbetspensionsförsäkring/sina arbetspensionsförsäkringar i Veritas webbtjänst (nedan webbtjänst) och/eller att utnyttja de verktyg för arbetsvälbefinnande som ingår i tjänsten. Webbtjänsten går även att använda mobilt via Veritas-applikationen (senare mobilapp).

I webbtjänsten kan användaren bland annat:

  • bläddra i anställningsuppgifter och skriva ut intyg (ArPL-kunder)
  • skriva ut intyg, följa betalningssituationen och föreslå ändring i betalningssättet eller FöPL-arbetsinkomsten (FöPL-kunder)
  • kommunicera med den egna försäkringsrådgivaren
  • utveckla sin egen och företagets arbetshälsa med hjälp av en omfattande verktygsback för främjande av arbetshälsan.

Kunden är ansvarig för de uppgifter som användaren meddelar till tjänsten samt för de ändringar som användaren gör i tjänsten.

Användarrätt

Användarrätten är personlig och försäkringsspecifik. Kunden ansvarar för att personliga användarrätter skaffas för varje användare. Kunden fastställer också omfattningen av varje användares användarrätter.

Användarrätter i anslutning till FöPL-försäkringen kan överlåtas och fastställas endast av den försäkrade företagaren själv. Användarrätter i anslutning till ArPL-försäkringen kan överlåtas och fastställas av en person som har namnteckningsrätt i företaget.

Med de användarrätter som hänför sig till en FöPL-försäkring enligt lagen om pension för företagare befullmäktigar kunden användaren att läsa eller att läsa och uppdatera sina personliga FöPL-försäkringsuppgifter samt att läsa meddelanden som gäller försäkringen.

Med de användarrätter som hänför sig till en ArPL-försäkring enligt lagen om pension för arbetstagare befullmäktigar kunden användaren att läsa eller att läsa och uppdatera person- och löneuppgifterna för alla anställda som omfattas av försäkringen. Från och med 1.1.2019 görs anmälningar av löneuppgifter till det nationella inkomstregistersystemet.

Användaren kan också ges rätt att endast ta del av verktyg och material avsedda för utveckling av arbetshälsan.

Kunden ansvarar för att användarrätterna omedelbart fråntas användare som på grund av att anställningen upphört, arbetsuppgifterna ändrats eller av någon annan orsak inte längre har rätt att använda webbtjänsten. Anmälan om ändringar i användarrätterna kan göras av företagaren (FöPL-försäkring) eller av en person som har namnteckningsrätt i företaget (ArPL-försäkring). Anmälan ska göras till Veritas skriftligen, till exempel via ett meddelande i webbtjänsten.

Registrering och inloggning i webbtjänsten

Inloggningen till webbtjänsten sker via stark personlig identifiering på suomi.fi-identifieringstjänst med personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Vid första inloggningen ombes användaren att kontrollera sina egna uppgifter. Vid registreringen sparas användarens uppgifter i VetNet-tjänsten. Användaren behöver registrera sig endast en gång.

Kunden och de användare som kunden befullmäktigat förbinder sig att förvara de användarkoder som ansluter sig till webbtjänsten omsorgsfullt och separat från varandra så att de inte råkar i händerna på obehöriga. Om koderna försvinner ska detta omedelbart meddelas till Veritas.

Registrering och inloggning i mobilappen

Kunden och användare som kunden befullmäktigat kan ladda Veritas mobilappen på AppStore eller Google Play. Registrering sker via stark identifiering via suomi.fi-tjänsten med personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Efter detta sker inloggningen med fingeravtryck, face-ID eller specifik PIN-kod beroende på modell av mobilenhet. På grund av informationssäkerhetsskäl ber mobilappen användaren förnya sin inloggning en gång om året och dessutom är mobilappen tillgänglig för användaren samtidigt på högst tre olika enheter.

Användaren av mobilappen ansvarar för att ingen utomstående får tag på webbtjänsten via den personliga mobilenheten. Ifall mobilenheten tappas bort, bör detta meddelas direkt till Veritas. Användaren är skyldig att själv radera mobilinloggningsuppgifterna ur webbtjänstens användarregister. Alternativt kan detta göras efter mottagande av meddelande via Veritas kundtjänst enligt dess öppettider.

Användning

Webbtjänsten kan användas vardagar kl. 00–23, lördagar kl. 9–23 och söndagar kl. 00–23.
Veritas strävar efter att informera i webbtjänsten på förhand om eventuella avbrott som är nödvändiga för underhåll under öppethållningstiderna.

I frågor som gäller tjänsten kan du kontakta Veritas kundtjänst:

Kundtjänsten är tillgänglig vardagar klockan 8.00–16.00.

Ansvar för att uppgifterna är korrekta

De uppgifter som ges via webbtjänsten är bindande för kunden. Kunden ansvarar för att uppgifterna är korrekta och för att de utsatta tiderna efterföljs.

Datasäkerhet

Kunden och Veritas ansvarar båda för sina egna datasystem och för att systemens datasäkerhet är ändamålsenligt ordnad. Avtalsparterna ansvarar också för sin egen del för att personuppgifter hanteras tillräckligt omsorgsfullt och i enlighet med gällande lagstiftning så att datasekretessen är tryggad.

Webbtjänstens dataförbindelse samt kommunikationen via tjänsten är skyddade med SSL-krypteringsteknik. Veritas ansvarar inte för skador som orsakas kunden av datasäkerhetsrisker (t.ex. datavirus) eller av en tredje part (Suomi.fi, Paytrail). Veritas ansvarar inte heller för skador som kunden eventuellt orsakas genom att information i datanätet försvinner eller förändras.

Uppgifter som samlas in om användning av tjänsten cookies)

Veritas har rätt att samla in uppgifter (bl.a. genom cookies) som berör användningen av webbtjänsten i syfte att utveckla servicekvaliteten samt att uppfölja och utveckla tjänstens funktionalitet, eller för statistik och forskning. Enskilda användare kan inte identifieras från de insamlade uppgifterna. Uppgifterna samlas in bland annat med hjälp av Google Analytics-verktyget.

Webbtjänsten fungerar inte om användaren blockerar användningen av cookies i inställningarna för sin webbläsare.

Rättigheter som gäller produktion av tjänster

Upphovsrätten till tjänsten tillhör Veritas. Veritas har rätt att göra ändringar i tjänsten.

Kostnader

Webbtjänsten är gratis för kunden och användarna. Kunden skaffar själv de nätförbindelser och koder samt den utrustning och de program som behövs för användningen av tjänsten samt står för kostnaderna för dem och för att de är uppdaterade.

Ansvarsbegränsning

Veritas ansvarar inte för skador som orsakas av användningen av webbtjänsten. Veritas ger inga garantier för oavbruten och störningsfri användning av tjänsten. Veritas ansvarar inte heller för skador som beror på force majeure eller någon motsvarande orsak som oskäligt försvårar webbtjänstens funktion.

Veritas ansvarar inte för funktionaliteter i webbtjänsten som producerats av tredje parter (såsom Suomi.fi, Paytrail) eller för att de fungerar störningsfritt och utan avbrott. På dem tillämpas de enskilda serviceproducenternas eventuella egna användarvillkor.

Ändring av avtalet

Veritas förbehåller sig rätten att ändra villkoren i detta användaravtal. Om ändringar i villkoren meddelas på Veritas webbplats på adressen www.veritas.fi. Om kunden inte godkänner de ändrade villkoren kan denna inte använda webbtjänsten.

Uppsägning av avtalet

Användaravtalet gäller tillsvidare, dock högst så länge som kundens sista, i avtalet avsedda försäkring, är i kraft hos Veritas. När kundens försäkring upphör, upphör också användarens rätt att använda tjänsterna för försäkringen enligt dessa avtalsvillkor.

Vardera avtalsparten kan också skriftligen säga upp användaravtalet med omedelbar verkan. Kundens försäkringar förblir då i kraft men användningen av webbtjänsten upphör. Användare kan läggas till eller strykas utan att användaravtalet sägs upp.

Veritas kan dock låsa användarrätten för en användare utan att säga upp användaravtalet om användaren agerar i strid med avtalet eller annars olämpligt eller om det är nödvändigt för att säkerställa att uppgifterna används korrekt.

Dataskydd i Veritas

På adressen www.veritas.fi/sv/dataskydd finns en beskrivning av vilka personuppgifter Veritas samlar in över de registrerade och hur dessa uppgifter behandlas.

Lag som tillämpas

På detta avtal tillämpas Finlands lag och meningsskiljaktigheter som gäller avtalet avgörs i Egentliga Finlands tingsrätt. Det skriftliga avtalet har upprättats i två likalydande exemplar, ett för vardera parten.