Användarvillkor för webbtjänst för privatpersoner

Syfte

Genom att logga in till Veritas webbtjänst (nedan webbtjänst) och godkänna användarvillkoren, kan den som ansöker om eller som erhåller pensions- eller rehabiliteringsförmåner (senare personkunden) använda webbtjänsten för att sköta sina pensions- eller rehabiliteringsärenden. För personkunder krävs inget separat användaravtal.

I webbtjänsten kan personkunden meddela ändring av kontonummer, som rehabiliteringskund ansöka om ersättning för resekostnader, beställa nytt arbetspensionskort, beställa intyg över beloppet av hens pension eller förmån, granska i vilket skede handläggningen av hens ansökan är och granska tidigare ärenden som hen skött via tjänsten. Därtill är det möjligt för personkunden att via webbtjänsten förflytta sig till ansökningssystemet för att fylla i en pensions- eller rehabiliteringsansökan och till att granska sitt elektroniska pensionsutdrag. Via webbtjänsten kan personkunden också kommunicera med Veritas personal och skicka bilagor till sin ansökan. Personkunden ansvarar för de uppgifter som hen anmält i tjänsten samt de ändringar hen gjort i tjänsten.

Inloggning och registrering

Inloggningen förutsätter stark identifiering med personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Personkunden förbinder sig att förvara sina identifieringsuppgifter ansvarsfullt och separat från varandra, så att de inte kommer i fel händer. Veritas ska omedelbart informeras om uppgifterna förkommer.

Då kunden loggar in i webbtjänsten förutsätts det att hen registrerar sig i tjänsten genom att ange giltig e-postadress och giltigt telefonnummer. Kunden ansvarar för att de kontaktuppgifter som hen anger är korrekta och uppdaterade.

För de personer som loggar in i webbtjänsten och som inte har något pensions eller förmånsärende i Veritas, sparas uppgifterna i tolv (12) månaders tid från och med inloggningen.

Användning

Veritas anger och bestämmer vilka de tekniska kraven är för användning av tjänsten och kan ändra dem vid behov. Veritas strävar till att tjänsten är tillgänglig på de vanligaste enheterna och operativsystemen och programvaran, samt en effektiv kommunikationsanslutning. Personkunden ansvarar för att säkerställa funktionaliteten hos deras enheter och programvara när hen använder tjänsten.

Veritas strävar till att tjänsten är tillgänglig för personkunder utan avbrott.

Inför nödvändiga serviceavbrott i tjänsten under öppettider strävar Veritas till att informera i webbtjänsten i förväg. Personkunden samtycker till att det kan uppstå tillfälliga avbrott i tjänsten när som helst. Veritas har rätt att stänga tjänsten till exempel på grund av underhåll, maskinvaruinstallationer eller andra nödvändiga orsaker.

Veritas har även rätt att stänga licensen och tjänsten utan förvarning, om de enheter, dataprogram eller kommunikationer som används av personkunden eller användaren äventyrar dataskydd, säkerhet eller sekretess.

I ärenden gällande användningen av tjänsten, vänligen kontakta Veritas kundtjänst:

För ändring av kontonummer, beställning av arbetspensionskort eller intyg över utbetald pension eller förmån

För resekostnadsersättningar och förfrågningar gällande handläggningen av arbetspensionsrehabiliteringsärenden

För förfrågningar gällande handläggningen av ansökan om ålderspension, partiell förtida ålderspension och familjepension

För förfrågningar gällande handläggningen av ansökan om invalidpension

Kundservicen är öppen vardagar kl. 8.00–16.00.

Ansvar för att uppgifterna är korrekta

De uppgifter som ges via webbtjänsten är bindande för personkunden. Personkunden ansvarar för att uppgifterna är korrekta. Personkunden ansvarar för all användning av tjänsten som sker med hens användaruppgifter.

Datasäkerhet

Kunden och Veritas svarar båda för sina egna datasystem och för att systemens datasäkerhet är ändamålsenligt ordnad. Avtalsparterna svarar också för sin egen del för att personuppgifter hanteras tillräckligt omsorgsfullt och i enlighet med gällande lagstiftning så att datasekretessen är tryggad.

Webbtjänstens dataförbindelse samt kommunikationen via tjänsten är skyddade med SSL-krypteringsteknik. Veritas ansvarar inte för skador som orsakas kunden av datasäkerhetsrisker (t.ex. datavirus) eller av en tredje part (t. ex. Suomi.fi). Veritas ansvarar inte heller för skador som kunden eventuellt orsakas genom att information i datanätet försvinner eller förändras.

Uppgifter som samlas in om användning av tjänsten (cookies)

Veritas har rätt att samla in (bl.a. genom cookies) uppgifter som berör användningen av webbtjänsten i syfte att utveckla servicekvaliteten och för att uppfölja och utveckla tjänstens funktionalitet samt för statistik och forskning. Enskilda personer eller användare kan inte identifieras från de insamlade uppgifterna. Uppgifterna samlas in bland annat med hjälp av Google Analytics-verktyget.

Webbtjänsten fungerar inte om användaren blockerar användningen av cookies i inställningarna för sin webbläsare.

Rättigheter som gäller produktion av tjänster

Upphovsrätten till tjänsten tillhör Veritas. Veritas har rätt att göra ändringar i tjänsten.

Kostnader

Webbtjänsten är gratis för personkunden. Personkunden skaffar själv de nätförbindelser och koder samt den utrustning och de program som behövs för användningen av tjänsten samt svarar för kostnaderna för dem och för att de är uppdaterade.

Ansvarsbegränsning

Veritas ansvarar inte för riktigheten eller lämpligheten av beslut som fattas av personkunden för ett visst ändamål. Veritas ansvarar inte heller för några överförings- eller följdskador i samband med användning av kundens onlinetjänst. Veritas ger inga garantier för oavbruten och störningsfri användning av tjänsten. Veritas ansvarar inte heller för skador som beror på force majeure eller någon motsvarande orsak som oskäligt försvårar webbtjänstens funktion.

Veritas ansvarar inte för funktionaliteter i webbtjänsten som producerats av tredje parter (såsom Suomi.fi) eller för att de fungerar störningsfritt och utan avbrott. På dem tillämpas de enskilda serviceproducenternas eventuella egna användarvillkor.

Dataskydd

På adressen www.veritas.fi/dataskydd finns en beskrivning av vilka personuppgifter Veritas samlar in över de registrerade och hur dessa uppgifter behandlas.

Lag som tillämpas

På detta avtal tillämpas Finlands lag och meningsskiljaktigheter som gäller avtalet avgörs i Egentliga Finlands tingsrätt.