Är det ansvarsfullt att placera i försvarsindustrin?

Kari Vatanen

8.11.2022, Blogg

Företagsansvar utgör i nuläget en väsentlig del av den institutionella placerarens kärnverksamhet. Traditionellt sett har en ansvarsfull placeringsverksamhet genomförts med hjälp av negativ screening, det vill säga genom att utesluta sådana placeringsobjekt som ansetts vara oansvariga. Kan kriget i Ukraina förändra placerarnas attityder i fråga om uteslutning som ett redskap för ansvarsfull placeringsverksamhet?

Inom en placeringsorganisation avses med företagsansvar att man i skötseln av placeringsportföljen både iakttar integritet och god förvaltning i den egna placeringsorganisationen och verksamhetsprinciperna för ansvarsfull placeringsverksamhet. Med ansvarsfull placeringsverksamhet avses att man som en del av den egna placeringsprocessen beaktar olika ansvarsfaktorer i valet och bedömningen av placeringsobjekt. Ansvarsfaktorerna benämns i allmänhet med bokstavskombinationen ESG, som syftar på att miljökonsekvenser (environmental), socialt ansvar (social responsibility) och god förvaltning (governance) beaktas i analysen av placeringsobjekten. Målet är att minska och förebygga risker samt att identifiera potentiella placeringsobjekt som kunde dra nytta av de olika ansvarsfaktorerna.

Bland de första metoderna för ansvarsfulla placeringar har varit negativ screening, som har tillämpats sedan slutet av 1990-talet. Placeringsobjekt som med hjälp av olika spärrlistor av en eller annan orsak har definierats som oansvariga exkluderas då som potentiella placeringsobjekt. Avsikten är att utesluta enskilda företag eller hela branscher från skaran av potentiella placeringsobjekt i det fall att företagen har brutit mot internationella normer eller om hela branschen av någon viss orsak bedöms som oansvarig. Typiska exkluderade branscher har varit tobaksindustrin, hasard- och penningspel samt kontroversiella vapen, men andra som också bra kan komma att hamna på spärrlistan är producenter av smutsig energi eller alkohol och hela vapenindustrin.

Negativ screening bygger på tanken att vissa branscher eller företag till sin natur är oansvariga och att detta inte kommer att förändras med tiden. I själva verket är det ganska sällsynt att en placerare säger att hen skulle ha avlägsnat något enskilt företag eller en hel bransch från spärrlistan. Även om det ofta är vetenskapligt grundad forskning och argumentering som ligger bakom exkluderingsprocessen bygger klassificeringen i sista hand på de etiska normer som råder i en viss kulturell kontext, vilka placerarna värderar utifrån sitt eget perspektiv. Vilka etiska normer som är accepterade inom en kultur kan dock förändras avsevärt med tiden i och med att nya forskningsdata tillkommer eller kulturella perspektiv förändras.

Exempelvis kärnkraft ansågs för några decennier sedan vara den energiform som var allra mest skadlig för miljön, men på senare år har man erkänt dess betydelse som en miljövänlig energiform under omställningen mot en koldioxidfri energiproduktion. Det är också ganska sannolikt att producenter av snabbmat eller sockerhaltiga livsmedel kan hamna på spärrlistorna under de närmaste tio åren – för att inte tal om producenter av vin och andra alkoholprodukter. Den kulturella kontexten spelar in när man fastställer spärrlistornas innehåll: i vissa kulturer kan till exempel alkohol ses som en mycket mer oansvarig produkt än tobak.

Nuförtiden har framgångsrika institutionella placerare inkluderat ansvarsfaktorerna som en del av sina placeringsprocesser och de beaktas när placeringsobjekten analyseras och väljs. I stället för negativ screening och spärrlistor bedöms ansvarsfaktorerna för hela placeringsportföljen. Målet är att hela placeringsportföljen ska anpassas i en mer ansvarsfull riktning genom att påverka både placeringsobjekten och innehållet i placeringsportföljen. Placerarna strävar efter att påverka placeringsobjektens verksamhet, till exempel genom att på placerarmöten och bolagsstämmor kommunicera direkt med företagsledningen och på så sätt främja företagens egen utveckling i en ansvarsfull riktning. Uteslutning ur portföljen tillämpas först som sista alternativ om den önskade utvecklingen inte sker. De bästa placeringsmöjligheterna finns ofta i de företag som kanske inte är de bästa i sin klass, men som är beredda att förändra antingen sig själva eller samhället i en mer ansvarsfull riktning.

När saken granskas i ett brett perspektiv som fokuserar på hela placeringsportföljen kan man även inom försvarsindustrin hitta företag som uppfyller kriterierna för ansvarsfulla placeringar. Försvarsindustrin är sällan en särskilt miljövänlig bransch, men i dagens läge kan perspektivet av social påverkan vara viktigare ur ett helhetsperspektiv. Försvarsindustrin behövs bland annat för att trygga den västerländska fria demokratin, den statliga suveräniteten och den sociala välfärden i sådana situationer när angrepp riktas mot dem. Placeringar i försvarsindustrin behöver ändå inte innebära en machiavellisk etik, där ändamålet helgar medlen. Som ansvarsfulla placerare kräver vi fortsättningsvis att våra placeringsobjekt ska iaktta god förvaltningssed och vi utesluter de bolag som tillverkar vapen som bryter mot de mänskliga rättigheterna eller internationella normer. När dessa kriterier uppfylls kan bolag inom försvarsindustrin samtidigt vara både ansvarsfulla och lönsamma placeringsobjekt för institutionella placerare.

Artikeln har ursprungligen publicerats på engelska i tidskriften EQDerivatives i september 2022.

Kari Vatanen

  • Placeringsdirektör