Person ler mot kameran.Porträtt av Veritas jurist Katariina Collin.

Genuin omsorg och delaktighet ökar välbefinnandet på arbetsplatsen

Piia Vuoti, Katariina Collin

12.11.2021, Blogg

Lagstiftningen utgör utgångspunkten och den s.k. miniminivån för hur arbetsgivaren ska bemöta sina arbetstagare, t.ex. i fråga om likabehandling, icke-diskriminering och arbetarskydd.

Om vi talar om en ansvarsfull arbetsgivare är det ändå inte tillräckligt att man uppfyller de krav som lagstiftningen ställer. Att vara en ansvarsfull arbetsgivare handlar framför allt om de tillvägagångssätt och metoder genom vilka arbetsgivaren både fullgör de skyldigheter som lagstiftningen uppställer och i övrigt strävar efter att främja medarbetarnas välbefinnande och ork.

En välmående personal är företagets viktigaste resurs. Därför lönar det sig att satsa på att värna om arbetshälsan och arbetsförmågan. Det viktigaste är en genuin omsorg och att agera rätt.

Tänk åtminstone på det här:

1. Satsa på att upprätthålla arbetsförmågan

Det lönar sig verkligen att satsa på trivseln i arbetet och på en god arbetsförmåga. Ur individens perspektiv har bevarad arbetsförmåga och ork i arbetet en direkt koppling till den egna hälsan, det allmänna välbefinnandet och livskvaliteten. Detta inverkar också på den privata ekonomin, såsom den intjänade pensionen.

För arbetsgivarens del innebär sjukfrånvaro eller förtidspension också att arbetet måste omorganiseras och andra förändringar i arbetsgemenskapen. Förtida pensionering kan också innebära extra kostnader i form av förhöjda arbetspensionsförsäkringsavgifter.

Det lönar sig att ta tag i de faktorer som utgör risker för arbetsförmågan, oavsett om det handlar om att hantera arbetsbelastningen eller andra åtgärder för att de anställda ska orka i arbetet. Ofta kan man åstadkomma mycket bra även med små förändringar. Här kan också det egna arbetspensionsbolagets arbetshälsotjänster och den egna företagshälsovården ge tips och verktyg.

2. Agera hellre för tidigt än för sent

Förutseende och tidigt uppmärksammande är det bästa sättet att påverka. En situation som pågått länge är besvärligare att åtgärda.

Gå igenom den belastande situationen tillsammans med arbetstagaren och påminn om att syftet genuint är att hitta en gemensam lösning för att bevara arbetsförmågan. Fundera på om det vore möjligt att organisera arbetet eller arbetsförhållandena på ett nytt sätt? Är det nödvändigt att vidta arbetsrelaterade utvecklingsåtgärder? Med tanke på helheten kan situationen kräva flexibla lösningar och åtgärder som gör det möjligt att beakta olika livssituationer. Arbetstagaren ser att arbetsgivaren bryr sig och detta stärker samhörigheten och engagemanget.

När syftet är att ingripa i hälsoaspekter som försämrar arbetsförmågan och ge det stöd och den handledning som behövs är det viktigt att företagshälsovården fungerar bra och att människor hänvisas dit.

3. Involvera organisationen

Samarbete och ett involverande av hela organisationen är ett sätt att främja välbefinnande. Man trivs och orkar bättre om man upplever att man är en viktig del av en god arbetsgemenskap.

Delaktighet och samarbete är ett av Veritas ansvarsmål. Alla medarbetare har möjlighet att gå med i olika strategigrupper. Vi har goda erfarenheter t.ex. av att engagera medarbetarna i förnyandet av Veritas strategi, i planeringen av de nya verksamhetslokalerna samt i skapandet av den nya hybridmodellen efter coronapandemin.

4. Kom ihåg att arbetspensionsförsäkringen ger trygghet

Alla situationer kan ändå inte alltid undvikas fast man är förutseende. Ibland försämras situationen ändå. Då är det viktigt att också vara medveten om den trygghet arbetspensionsförsäkringen ger vid t.ex. ett insjuknande.

Om en sjukdom eller skada gör det svårare att klara av arbetet kan arbetspensionsrehabilitering hjälpa personen att vara kvar i arbetslivet och arbeta med uppgifter som hälsoläget tillåter. Om arbetsförmågan är permanent nedsatt kan arbetstagaren få invalidpension antingen på del- eller heltid. I en situation av tillfälligt nedsatt arbetsförmåga kan pension beviljas i form av rehabiliteringsstöd för viss tid.

Det egna arbetspensionsbolaget ger information och hjälp med att reda ut dessa ärenden och det lönar sig att med låg tröskel vända sig till arbetspensionsbolagets experter på arbetsförmåga och pensionsrådgivning.

Person ler mot kameran.

Piia Vuoti

  • Direktör för bolagsjuridik
Porträtt av Veritas jurist Katariina Collin.

Katariina Collin

  • Jurist