Rekordantal nya kunder till Veritas under början av året – placeringarnas avkastning blev negativ i den utmanande marknadsmiljön

28.4.2022, Nyheter och pressmeddelanden

Avkastningen på Veritas placeringar var negativ i januari–mars. Fjolårets rekordavkastning och Veritas starka solvens tryggar dock pensionsmedlen i den allt svagare marknadsmiljön.

Ur kundanskaffningsperspektiv började året för Veritas däremot i ljusa tecken.

”Under årets första kvartal överfördes ett rekordantal försäkringar till oss”, berättar Veritas tf. verkställande direktör Tommy Sandås.

Positiv avkastning mycket svår att nå

Avkastningen på Veritas placeringar var under årets första kvartal -3,5 procent. Ränteplaceringarna avkastade -3,0 procent, aktieplaceringarna -6,8 procent, fastigheterna 1,2 procent och de övriga placeringarna 3,0 procent.

Delårsrapport 1-3/2022: Avkastningen på Veritas placeringar var under årets första kvartal -3,5 procent. Värdet av placeringarna var 4,2 miljarder euro. Veritas solvens var i mars 1,7-faldig i förhållande till solvensgränsen. Solvensgraden var 127,9 procent. Den nominella avkastningen för 10 år var 6,2 % och real avkastningen för 10 år var 4,8 %.

”Aktiemarknaden har dämpats av den växande inflationen, räntehöjningarna och kriget i Ukraina. I de traditionella tillgångsklasserna har negativ avkastning inte kunnat undvikas. I de alternativa placeringarna och de illikvida placeringarna som reagerar långsammare har däremot avkastningen varit fortsatt positiv”, säger Veritas placeringsdirektör Kari Vatanen.

Enligt Vatanen är utsikterna mörka för de närmaste månaderna på placeringsmarknaden. Hög inflation, åtstramad penningpolitik och svagare tillväxt är att vänta.

”Även om världen nu ser osäker och dyster ut behöver man inte oroa sig över pensionssystemet. Tack vare fjolårets höga avkastning har vi kunnat inleda året från en stark position”, konstaterar Vatanen.

Veritas solvens hölls på en betryggande nivå och var i mars 1,7-faldig i förhållande till solvensgränsen. Solvensgraden var 127,9 procent.

Klimatavtrycket krympt snabbare än målsatt

Veritas har som mål att utveckla hållbarheten i placeringsverksamheten och göra placeringsportföljen klimatneutral före 2035.

”I fjol lyckades vi minska vårt klimatavtryck snabbare än vad vi angett som mål. Utsläppen från fastigheterna har minskat med hela 73 procent från utgångsnivån 2020”, säger Vatanen.

Enligt Vatanen har början av året varit särskilt utmanande för hållbara placeringar.

”Tillspetsat kan man säga att hållbarhet inte var lönsamt på placeringsmarknaden i början av året. Den bästa avkastningen kom från bland annat energisektorn och försvarsindustrin, som de hållbara investerarna vanligen undviker.”

Bilagor:

Mer information:

  • Tommy Sandås, tf. verkställande direktör, ekonomidirektör, tfn 010 5501 786, fornamn.efternamn@veritas.fi
  • Kari Vatanen, placeringsdirektör, tfn 010 550 1882, fornamn.efternamn@veritas.fi