"Veritas huvudkontor."

Veritas nådde 2000-talets bästa placeringsresultat 2021

17.2.2022, Nyheter och pressmeddelanden

Arbetspensionsbolaget Veritas placeringsavkastning 2021 var utmärkt. Placeringarna avkastade under året 12,6 procent, dvs. nästan 0,5 miljarder euro. Särskilt god var avkastningen på aktieplaceringarna, 25,2 procent.

”Veritas nådde ett starkt resultat i placeringsverksamheten och kundanskaffningen. Kundlojaliteten förbättrades ytterligare under året och vi fick också ett rekordantal nya kunder”, berättar Veritas tf. verkställande direktör Tommy Sandås.

Under året fick Veritas nästan 4 600 nya ArPL- och FöPL-försäkringar att sköta. Mätt i euro var den nya premieinkomsten totalt över 80 miljoner euro. Vid slutet av året var 78 000 personer försäkrade i Veritas och dessutom betalade bolaget pension till nästan 38 000 personer.

Året var tungt för många av Veritas kundföretag och företagarkunder. I synnerhet mindre företag i servicebranschen har haft det svårt under coronapandemin.

”Nu verkar restriktionerna snart kunna lyftas. Det är väldigt viktigt eftersom pandemin orsakat stora förluster för många företagare och företag”, säger Sandås.

Aktieplaceringarna gav en exceptionellt god avkastning

Veritas placeringar gav under årets sista kvartal en avkastning på 4,0 procent och under hela året var avkastningen 12,6 procent. Aktieplaceringarna avkastade 25,2 procent, fastighetsplaceringarna 9,5 procent, ränteplaceringarna 1,6 procent och de övriga placeringarna 7,4 procent.

Veritas placeringar avkastade 4,0 % i oktober-december, avkastningen låg på 12,6 %, värdet av placeringarna 4,4 miljarder, Solvenskapitalet har överskridit en miljard euro, silvensnivån var 131,9 %och solvensställningen 1,8, den nominella avkastningen för 10 år är 7,2 % och real avkastningen för 10 år är 5,9 %.

”Placeringsresultatet var det bästa för oss under 2000-talet. Avkastningen på aktieplaceringar var exceptionellt hög, men även fastighetsplaceringarna och de alternativa överraskade oss positivt”, säger Veritas placeringsdirektör Kari Vatanen.

Under de senaste 10 åren har Veritas placeringar avkastat nästan 100 procent. Den genomsnittliga årsavkastningen under perioden har varit 7,2 procent.

Solvensen har hållits på en stark nivå och förbättrats ytterligare tack vare det goda placeringsresultatet. Under året ökade solvenskapitalet rejält till över en miljard euro och är alltså 1,8-faldigt i förhållande till solvensgränsen. Solvensnivån var 131,9 procent i slutet av december.

Klimatplanen visar vägen mot en klimatneutral placeringsportfölj

År 2021 präglades placeringsmarknaden av stimulans och efterföljande inflation. Vatanen bedömer att 2022 kan bli ett uppbromsande år då den ena centralbanken efter den andra minskar sina stimulansåtgärder och stramar åt sin penningpolitik.

”År 2022 blir ett svårt år för institutionella placerare. Den åtstramade penningpolitiken och de stigande räntorna kan bli en svår prövning för alla tillgångsklasser om de värderingar som pumpats upp med hjälp av centralbankernas stimulansåtgärder börjar ifrågasättas på marknaden”, säger han.

Veritas publicerade en klimatplan för sina placeringar i slutet av 2021. I klimatplanen har etappmålen som ska leda till klimatneutralitet för placeringarna före 2035 slagits fast. Det första målet är att minska koldioxidavtrycket av de noterade aktieplaceringarna med 30 procent och koldioxidavtrycket av fastighetsplaceringarna med 80 procent fram till 2025.

Bilagor:

Mer information:

  • Tommy Sandås, tf. verkställande direktör, ekonomidirektör, tfn 010 5501 786, fornamn.efternamn@veritas.fi
  • Kari Vatanen, placeringsdirektör, tfn 010 550 1882, fornamn.efternamn@veritas.fi