Arbetssökande

Den registeransvariges kontaktuppgifter

Den registeransvarige är Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas (0141187-2). Vår adress är PB 133, (Lemminkäinengatan 34), 20101 Åbo.

I vilket syfte och med vilka lagliga villkor behandlar Veritas dina personuppgifter?

Vi behandlar och upprätthåller dina personuppgifter med ditt samtycke för att tillsätta lediga arbetsplatser. Uppgifterna om dig behandlas i enlighet med bestämmelserna om integritetsskydd i arbetslivet. Behandlingen grundar sig på den registrerades samtycke.

Uppgifter behandlas i följande situationer:

 • processen för arbetssökning (behandling av ansökningar, intervjuer)
 • eventuella personbedömningar
 • kontroll av den valda personens kreditinformation
 • personsäkerhetsutredning vid tillsättande av vissa befattningar.

Vi behandlar inte dina personuppgifter i andra än ovan nämnda syften.

Den här beskrivningen grundar sig på kraven i EU:s dataskyddsförordning.

Till vem får Veritas lämna ut dina personuppgifter?

Vi får lämna ut uppgifter om dig till en eventuell samarbetspartner när vi i rekryteringen anlitar en sådan, till exempel för lämplighetsbedömning. Alla våra samarbetspartner är bundna av tystnadsplikt och de får endast lämna ut sådana uppgifter till Veritas som behövs för att sköta dina ärenden, med iakttagande av sekretessbestämmelserna.

Överförs och behandlas uppgifter om dig utanför EU/EES-området?

Dina personuppgifter överförs inte utanför EU/EES-området.

Hur länge bevarar Veritas dina personuppgifter och vad grundar sig tidsfristerna på?

Vi bevarar uppgifter om dig endast en viss tid för att tillsätta lediga arbetsplatser:

 • uppgifterna bevaras i 2 år efter det att du lämnat in din ansökan till en viss ledig befattning
 • uppgifterna bevaras i 6 månader efter det att du lämnat in en öppen arbetsansökan.

När tidsfristen gått ut raderar vi uppgifterna om dig ur våra informationssystem. När du söker arbete kan du också förbjuda att uppgifter om dig bevaras och behandlas. I det fallet raderas de omedelbart efter det att platsen tillsatts.

Har du rätt att få information om personuppgifter som gäller dig själv?

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig vid Veritas eller inte.

Om vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att få en kopia av de uppgifter som behandlas.

Vänligen lämna in din begäran om uppgifter på vår blankett för begäran om personuppgifter. Begäran om uppgifter kräver stark autentisering.

Vi sänder dig uppgifterna inom en månad efter det att vi fått din begäran. Tidsfristen kan förlängas med högst två månader i vissa fall. Om tidsfristen förlängs meddelar vi dig om det inom en månad efter det att vi mottagit din begäran.

Hur kan personuppgifter korrigeras eller raderas? 

Om det finns bristfälligheter, inexaktheter eller fel i de personuppgifter vi sänt dig har du rätt att begära att uppgifterna kompletteras eller korrigeras. Det gäller även föråldrade uppgifter. Vi ber dig vänligen lämna in din begäran om komplettering eller korrigering till Veritas via blanketten på vår webbplats.

Du har rätt att be Veritas som är personuppgiftsansvarig radera t.ex. föråldrade uppgifter om dig själv.

Uppgifterna ska raderas utan dröjsmål när ingen grund längre föreligger för behandlingen. Denna rätt är tillämplig när personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål de samlats eller när du återtar ditt samtycke till behandlingen av uppgifterna och ingen annan laglig grund längre föreligger för behandlingen och uppgifterna inte behöver bevaras enligt lag.

Rätten att kräva att personuppgifter raderas enligt dataskyddslagstiftningen gäller inte situationer då uppgifterna ska bevaras enligt lag eller då de bör bevaras för att upprätta, framställa eller försvara ett rättsligt anspråk. Det är alltså inte möjligt att på yrkande radera uppgifter under den tid de bör bevaras i ovan nämnda situationer. Dina personuppgifter raderas däremot utan särskild begäran när tidsfristen för att bevara dem gått ut.

Kan du förbjuda eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter?

Du har rätt till att Veritas som personuppgiftsansvarig begränsar behandlingen av uppgifter om dig i vissa situationer. Att begränsa behandlingen innebär att registrerade uppgifter markeras för att begränsa senare behandling av dem. Uppgifterna om dig kan trots detta fortsättningsvis bevaras. Om begränsningen upphävs meddelas du om det på förhand.  Du kan utnyttja denna rätt till exempel när du bestrider korrektheten i uppgifterna eller lagenligheten i behandlingen. Behandlingen begränsas för den tid det tar att säkerställa att uppgifterna är korrekta eller behandlingen lagenlig. Om behandlingen av uppgifterna är begränsad kan de endast behandlas under vissa förutsättningar (t.ex. med ditt samtycke eller för att upprätta ett rättsligt anspråk).

Rätten enligt dataskyddslagstiftningen att motsätta sig behandling av personuppgifter gäller inte dig. Den rätten gäller endast en del av behandlingsgrunderna (berättigade intressen, utförande av uppgift som gäller det allmänna intresset). Vi har inte använt dessa behandlingsgrunder i ditt fall.

Har du rätt att kräva att dina personuppgifter överförs till ett annat system?

Om den automatiska behandlingen av uppgifterna om dig grundar sig på samtycke eller ett avtal som ingåtts med dig har du rätt att få de uppgifter som gäller dig, varefter du kan överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig.  Det här gäller endast uppgifter som du själv lämnat till Veritas. Vi sänder uppgifterna i allmänt använd elektronisk form.

Hur kan du överklaga behandlingen av dina personuppgifter?

Om vi vägrat genomföra åtgärder som du begärt uppger vi för dig den lagstadgade grunden för vår vägran utan dröjsmål och senast inom en månad efter det att vi mottagit din begäran.

Om du fått avslag på din begäran från Veritas kan du föra ärendet till dataombudsmannens byrå för behandling. I vårt svar till dig finns kontaktinformation till dataombudsmannens byrå. Det är möjligt att söka ändring till besluten från dataombudsmannens byrå genom besvär hos förvaltningsdomstolen i enlighet med förvaltningsprocesslagen. Besluten från dataombudsmannens byrå innehåller en besvärsanvisning om hur du kan överklaga hos förvaltningsdomstolen.

Används personuppgifterna som grund för automatiserade beslut eller profilering?

Nej.

Vilka personuppgifter behandlar Veritas?

För att slutföra rekryteringen har vi uppgifter om dig som hör till följande kategori av personuppgifter:

 • basuppgifter och uppgifter för identifikation och kontakt
 • uppgifter om utbildning
 • uppgifter från blanketten för arbetsansökan och dess bilagor (t.ex. cv)
 • uppgifter i anslutning till den sökta befattningen
 • uppgifter om arbetserfarenhet och kompetens
 • inspelade videoansökningar
 • uppgifter från personbedömning
 • den valda personens eventuella kreditinformation och säkerhetsutredningsuppgifter.

Uppgifterna inkluderar:

 • efternamn, alla förnamn, kontaktinformation (gatuadress, postnummer, ort, e-postadress, telefonnummer),
 • uppgifter som den sökande uppgett på ansökningsblanketten och bilagorna till blanketten gällande den sökta befattningen
 • uppgifter om examina
 • uppgifter om nuvarande och tidigare arbetsuppgifter inklusive uppgifter om arbetsgivaren.

Varifrån får vi uppgifterna som behövs för att sköta ditt ärende?

Vi får uppgifter från

 • dig själv
 • dina arbetsansökningar
 • elektroniska blanketter för arbetsansökan.

Med hurudana säkerhetsåtgärder skyddar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar alltid dina personuppgifter med omsorg och sörjer för ditt integritetsskydd. Det säkerställer vi genom behövliga tekniska och administrativa åtgärder.

Genom vår användarbehörighetskontroll ser vi till att dina personuppgifter endast behandlas av personer som har rätt till det.

Vår personal omfattas av tystnadsplikt enligt lag och alla har undertecknat en separat sekretessförbindelse. Personalen utbildas och instrueras i behandlingen av personuppgifter och i förebyggandet av relaterade risker. Genom vår interna kontroll ser vi till att personalen följer principerna för behandling av personuppgifter.

Samma sekretessbestämmelser och förbindelser gäller också våra underleverantörer.

Uppgifterna om dig förvaras i datacenter som är skyddade med passerkontroll och olika säkerhetssystem och i Veritas egna lokaler. Vi säkerställer också genom separata tekniska it-säkerhetslösningar att dataskyddslagstiftningens krav på sekretess, enhetlighet, tillgång/tillgänglighet och feltolerans uppfylls.

Var får du ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter?

Läs avsnittet om dataskydd på vår webbplats veritas.fi om du vill få mer information om behandlingen av personuppgifter i Veritas.
I frågor som gäller begäran om personuppgifter ska du i första hand använda blanketten för begäran av personuppgifter på vår webbplats veritas.fi.

Du kan också kontakta Veritas per telefon, brev eller skyddad e-post.

Har du rätt att återta ditt samtycke när som helst?

Om behandlingen av uppgifter om dig grundar sig på samtycke har du rätt att återta ditt samtycke när som helst.  Återtagandet inverkar inte på lagenligheten i den behandling som utförts innan samtycket återtogs.