Kontaktperson för ArPL- och FöPL-försäkring

Den registeransvariges kontaktuppgifter

Den registeransvarige är Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas (0141187-2). Vår adress är PB 133, (Lemminkäinengatan 34), 20101 Åbo.

I vilket syfte och med vilka lagliga villkor behandlar Veritas dina personuppgifter?

Veritas sköter det lagstadgade pensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) och lagen om pensions för företagare (FöPL). Det lagliga villkoret för behandlingen av personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.  

Uppgifter behandlas i följande situationer:

 • ArPL- och FöPL-försäkring
 • samarbete kring välmående i arbetet
 • direkt marknadsföring eller jämförbar kontakt.
 • för att identifiera kunder i enlighet med lagen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism samt verkställande av sanktioner

De åtgärder som hör till vår lagstadgade uppgift definieras uttömmande i lag. Vi behandlar inte dina personuppgifter i andra än ovan nämnda syften.

Den här beskrivningen grundar sig på kraven i EU:s dataskyddsförordning.

Till vem får Veritas lämna ut dina personuppgifter?

Vi lämnar ut behövliga uppgifter om dig endast till sådana instanser som har en lagstadgad rätt att få uppgifterna för syften som anges i lag. Sådana instanser är t.ex. olika myndigheter. Dessutom anlitar vi underleverantörer i behandlingen och bevarandet av uppgifterna och ansvarar med stöd av lag för deras verksamhet i samma omfattning som för vår egen verksamhet.

Lagstadgad rätt att få uppgifter om dig för försäkring eller skötsel av försäkring har bl.a.

 • Pensionsskyddscentralen
 • skatteförvaltningen
 • andra pensions- och försäkringsanstalter.

Överförs och behandlas uppgifter om dig utanför EU/EES-området?

Ja. Överföringar utanför EU/EES området möjliggörs genom överföringsmekanismer som är i enlighet med dataskyddsförordningen.

Hur länge bevarar Veritas dina personuppgifter och vad grundar sig tidsfristerna på?

Veritas Pensionsförsäkring har en lagstadgad skyldighet att bevara uppgifter om dig för verkställigheten av arbetspensionsskyddet. Bevaringstiderna följer bestämmelserna i arbetspensionslagarna (ArPL 218 § och FöPL 160 §).

Uppgifter om dig bevaras endast under den tid som fastställts för skötseln av pensionsärendet. När tidsfristen gått ut raderar vi uppgifterna om dig ur Veritas informationssystem.

Tidsfristerna är:

 • uppgifter om försäkrande, betalning av försäkringsavgiften, fastställelande och uttag av försäkringsavgiften: försäkringens giltighetstid och 10 därpå följande kalenderår
 • beräkning av ArPL-premieansvaret: den ArPL-försäkrades livstid och 6 därpå följande kalenderår
 • chattjänsten: 1 månad och 7 dagar.

Har du rätt att få information om personuppgifter som gäller dig själv?

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig vid Veritas eller inte.

Om vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att få en kopia av de uppgifter som behandlas.

Vänligen lämna in din begäran om uppgifter på vår blankett för begäran om personuppgifter. Begäran om uppgifter kräver stark autentisering.

Vi sänder dig uppgifterna inom en månad efter det att vi fått din begäran. Tidsfristen kan förlängas med högst två månader i vissa fall. Om tidsfristen förlängs meddelar vi dig om det inom en månad efter det att vi mottagit din begäran.

Hur kan personuppgifter korrigeras eller raderas?

Om det finns bristfälligheter, inexaktheter eller fel i de personuppgifter vi sänt dig har du rätt att begära att uppgifterna kompletteras eller korrigeras. Det gäller även föråldrade uppgifter. Vi ber dig vänligen lämna in din begäran om komplettering eller korrigering till Veritas via blanketten på vår webbplats.

Rätten att kräva att personuppgifter raderas enligt dataskyddslagstiftningen gäller inte de uppgifter som Veritas behandlar i sin lagstadgade pensionsförsäkringsverksamhet eller situationer då uppgifterna bör bevaras för att upprätta, framställa eller försvara ett rättsligt anspråk. Det är alltså inte möjligt att på yrkande radera uppgifter som hör till pensionsförsäkringen under den tid de behövs för skötseln av den lagstadgade pensionsförsäkringen.

Dina personuppgifter raderas däremot utan särskild begäran när tidsfristen för att bevara dem gått ut.

Kan du förbjuda eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter?

Eftersom det rör sig om verkställighet av det lagstadgade pensionsskyddet är vi skyldiga att behandla dina personuppgifter och behandlingen kan inte förbjudas och inte heller begränsas om det inte finns klara grunder för begränsningen.

Har du rätt att kräva att dina personuppgifter överförs till ett annat system?

Rätten enligt dataskyddslagstiftningen att kräva att personuppgifter överförs till ett annat system gäller inte den lagstadgade pensionsförsäkringsverksamheten, och därför är det inte möjligt att överföra uppgifter om dig.

Hur kan du överklaga behandlingen av dina personuppgifter?

Om vi vägrat genomföra åtgärder som du begärt uppger vi för dig den lagstadgade grunden för vår vägran utan dröjsmål och senast inom en månad efter det att vi mottagit din begäran.

Om du fått avslag på din begäran från Veritas kan du föra ärendet till dataombudsmannens byrå för behandling. I vårt svar till dig finns kontaktinformation till dataombudsmannens byrå. Det är möjligt att söka ändring till besluten från dataombudsmannens byrå genom besvär hos förvaltningsdomstolen i enlighet med förvaltningsprocesslagen. Besluten från dataombudsmannens byrå innehåller en besvärsanvisning om hur du kan överklaga hos förvaltningsdomstolen.

Används personuppgifterna som grund för automatiserade beslut eller profilering?

Nej.

Vilka personuppgifter behandlar Veritas?

För att sköta vår lagstadgade uppgift har vi uppgifter om dig som hör till följande kategori av personuppgifter:

 • Basuppgifter och uppgifter för kontakt och identifikation samt kontaktuppgifter för e-tjänster.

Uppgifterna inkluderar:

 • basuppgifter och uppgifter för identifikation: namn, arbetsbeteckning, roll, adressuppgifter, telefonnummer, e-postadress, kontaktspråk
 • e-tjänstanvändarens efter- och förnamn, personbeteckning, e-postadress, telefonnummer.

Varifrån får vi uppgifterna som behövs för att sköta ditt ärende?

För att sköta ert företags försäkringsärenden får vi regelbundet uppgifter från

 • ArPL- och FöPL-försäkringstagarens anmälan
 • webbtjänstavtalet
 • leverantören av vår chattjänst.

Dessutom får vi sporadiskt uppgifter från

 • andra pensionsanstalter och försäkringsbolag
 • handelsregistret.

Ovan nämnda instanser är bundna av tystnadsplikt. De får endast lämna ut sådana uppgifter till Veritas som behövs för att sköta dina ärenden, med iakttagande av sina sekretessbestämmelser.

Med hurudana säkerhetsåtgärder skyddar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar alltid dina personuppgifter med omsorg och sörjer för ditt integritetsskydd. Det säkerställer vi genom behövliga tekniska och administrativa åtgärder.

Genom vår användarbehörighetskontroll ser vi till att dina personuppgifter endast behandlas av personer som har rätt till det.

Vår personal omfattas av tystnadsplikt enligt lag och alla har undertecknat en separat sekretessförbindelse. Personalen utbildas och instrueras i behandlingen av personuppgifter och i förebyggandet av relaterade risker. Genom vår interna kontroll ser vi till att personalen följer principerna för behandling av personuppgifter.

Samma sekretessbestämmelser och förbindelser gäller också våra underleverantörer.

Uppgifterna om dig förvaras i datacenter som är skyddade med passerkontroll och olika säkerhetssystem och i Veritas egna lokaler. Vi säkerställer också genom separata tekniska it-säkerhetslösningar att dataskyddslagstiftningens krav på sekretess, enhetlighet, tillgång/tillgänglighet och feltolerans uppfylls.

Var får du ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter?

Läs avsnittet om dataskydd på vår webbplats veritas.fi om du vill få mer information om behandlingen av personuppgifter i Veritas.

I frågor som gäller begäran om personuppgifter ska du i första hand använda blanketten för begäran av personuppgifter på vår webbplats veritas.fi.

Du kan också kontakta Veritas per telefon, brev eller skyddad e-post.

Kan du motsätta dig direkt marknadsföring?

Ja. Du har rätt att motsätta dig direkt marknadsföring om dina uppgifter behandlas i direktmarknadsföringssyfte.