Försäljningspartner

Den registeransvariges kontaktuppgifter

Den registeransvarige är Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas (0141187-2). Vår adress är PB 133, (Lemminkäinengatan 34), 20101 Åbo.

I vilket syfte och med vilka lagliga villkor behandlar Veritas dina personuppgifter?

Vi behandlar och upprätthåller dina personuppgifter för att beräkna och betala till försäljning anknutna avtalsenliga provisioner. Det lagliga villkoret för behandlingen av personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är en part.

Dina uppgifter används bl.a. i följande situationer:

  • uträkning och utbetalning av provisioner
  • uppdatering av provisionsgrunder
  • informering om försäljningsprocessen

Vi behandlar dina personuppgifter även för kundidentifiering i enlighet med lagen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism samt för verkställandet av sanktioner

Vi använder inte personuppgifterna för andra ändamål än de som anges ovan.

Den här beskrivningen grundar sig på kraven i EU:s dataskyddsförordning.

Till vem får Veritas lämna ut dina personuppgifter

Vi lämnar ut behövliga uppgifter om dig till våra försäljningspartner för att möjliggöra utbetalning av provisioner, samt till beskattaren ifall förhandsskatt uppbärs på provisionen.

Överförs och behandlas uppgifter om dig utanför EU/EES-området?

Ja. Överföringar utanför EU/EES området möjliggörs genom överföringsmekanismer som är i enlighet med dataskyddsförordningen.

Hur länge bevarar Veritas dina personuppgifter och vad grundar sig tidsfristerna på?

Vi bevarar dina uppgifter så länge som det behövs för ändamålsenlig behandling av dem. Därtill bestämmer lagstiftningen bl.a. följande om bevaringstider:

  • lönematerial förvaras 10 år efter tidpunkten för utbetalning

När tidsfristen gått ut raderar vi uppgifterna om dig ur Veritas informationssystem och förstör eventuella dokument som finns i pappersarkiv.

Har du rätt att få information om personuppgifter som gäller dig själv?

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig vid Veritas eller inte.

Om vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att få en kopia av de uppgifter som behandlas.

Vänligen lämna in din begäran om uppgifter på vår blankett för begäran om personuppgifter. Begäran om uppgifter kräver stark identifiering.

Du kan också kontakta Veritas via telefon, per brev eller genom skyddad e-post.

Vi sänder dig uppgifterna inom en månad efter det att vi fått din begäran. Tidsfristen kan förlängas med högst två månader i vissa fall. Om tidsfristen förlängs meddelar vi dig om det inom en månad efter det att vi mottagit din begäran.

Hur kan personuppgifter korrigeras eller raderas?

Om det finns bristfälligheter, inexaktheter eller fel i de personuppgifter vi sänt dig har du rätt att begära att uppgifterna kompletteras eller korrigeras. Det gäller även föråldrade uppgifter. Vi ber dig vänligen lämna in din begäran om komplettering eller korrigering till Veritas via blanketten på vår webbplats.

Rätten att kräva att personuppgifter raderas enligt dataskyddslagstiftningen gäller inte de uppgifter som Veritas behandlar i sin lagstadgade pensionsförsäkringsverksamhet eller situationer då uppgifterna bör bevaras för att upprätta, framställa eller försvara ett rättsligt anspråk. Det är alltså inte möjligt att på yrkande radera uppgifter som hör till pensionsförsäkringen under den tid de behövs för skötseln av den lagstadgade pensionsförsäkringen.

Dina personuppgifter raderas däremot utan särskild begäran när tidsfristen för att bevara dem gått ut.

Kan du förbjuda eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter?

Du har rätt till att Veritas som personuppgiftsansvarig begränsar behandlingen av uppgifter om dig i vissa situationer. Att begränsa behandlingen innebär att registrerade uppgifter markeras för att begränsa senare behandling av dem.

Uppgifterna om dig kan trots detta fortsättningsvis bevaras. Om begränsningen upphävs meddelas du om det på förhand. Du kan utnyttja denna rätt till exempel när du bestrider korrektheten i uppgifterna eller lagenligheten i behandlingen. Behandlingen begränsas för den tid det tar att säkerställa att uppgifterna är korrekta eller behandlingen lagenlig. Om behandlingen av uppgifterna är begränsad kan de endast behandlas under vissa förutsättningar (t.ex. med ditt samtycke eller för att upprätta ett rättsligt anspråk).

Har du rätt att kräva att dina personuppgifter överförs till ett annat system?

Om den automatiska behandlingen av uppgifterna om dig grundar sig på samtycke eller ett avtal som ingåtts med dig har du rätt att få de uppgifter som gäller dig, varefter du kan överföra dem till en annan personuppgifts-ansvarig. Det här gäller endast uppgifter som du själv lämnat till Veritas. Vi sänder uppgifterna i allmänt använd elektronisk form.

Veritas överför inte uppgifter om dig till andra företag, med undantag för utlagda tjänster, och tar inte heller emot uppgifter från utomstående företag.

Hur kan du överklaga behandlingen av dina personuppgifter?

Om vi vägrat genomföra åtgärder som du begärt uppger vi för dig den lagstadgade grunden för vår vägran utan dröjsmål och senast inom en månad efter det att vi mottagit din begäran.

Om du fått avslag på din begäran från Veritas kan du föra ärendet till dataombudsmannens byrå för behandling. I vårt svar till dig finns kontaktinformation till dataombudsmannens byrå. Det är möjligt att söka ändring till besluten från dataombudsmannens byrå genom besvär hos förvaltningsdomstolen i enlighet med förvaltningsprocesslagen. Besluten från dataombudsmannens byrå innehåller en besvärsanvisning som berättar hur du kan överklaga hos förvaltningsdomstolen.

Används personuppgifterna som grund för automatiserade beslut eller profilering?

Nej.

Vilka personuppgifter behandlar Veritas?

För att sköta de skyldigheter som baserar sig på avtal har vi uppgifter om dig som hör till följande kategori av personuppgifter:

  • basuppgifter för att betala provisioner och hålla kontakt: företagets namn och fo-nummer eller personens namn och personbeteckning, kontaktuppgifter (gatuadress, postnummer, postdistrikt, e-postadress, telefonnummer, Veritas försäljarnummer), språk, IBAN-kontonummer
  • provisionsuppgifter, såsom utbetalda provisioner samt de försäkringsavgifter som provisionerna grundar sig på
  • företagets äganderättsförhållanden

Varifrån får vi uppgifterna som behövs för att sköta ditt ärende?

  • av dig själv, av din arbetsgivare eller via försäkringsansökningsblanketten
  • av aktörer som upprätthåller information om gällande sanktioner

Med hurudana säkerhetsåtgärder skyddar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar alltid dina personuppgifter med omsorg och sörjer för ditt integritetsskydd. Det säkerställer vi genom behövliga tekniska och administrativa åtgärder.

Genom vår användarbehörighetskontroll ser vi till att dina personuppgifter endast behandlas av personer som har rätt till det.

Vår personal omfattas av tystnadsplikt enligt lag och alla har undertecknat en separat sekretessförbindelse. Personalen utbildas och instrueras i behandlingen av personuppgifter och i förebyggandet av relaterade risker. Genom vår interna kontroll ser vi till att personalen följer principerna för behandling av personuppgifter.

Samma sekretessbestämmelser och förbindelser gäller också våra underleverantörer.

Uppgifterna om dig förvaras i datacenter som är skyddade med passerkontroll och olika säkerhetssystem och i Veritas egna lokaler. Vi säkerställer också genom separata tekniska it-säkerhetslösningar att dataskyddslagstiftningens krav på sekretess, enhetlighet, tillgång/tillgänglighet och feltolerans uppfylls.

Var får du ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter?

Läs avsnittet om dataskydd och användarvillkor på vår webbplats veritas.fi om du vill få mer information om behandlingen av personuppgifter i Veritas.

I frågor som gäller begäran om personuppgifter ska du i första hand använda blanketten för begäran av personuppgifter på vår webbplats veritas.fi.

Du kan också kontakta Veritas per telefon, brev eller skyddad e-post.