Offerter, marknadsföring och ordnande av tillställningar

Den registeransvariges kontaktuppgifter

Den registeransvarige är Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas (0141187-2). Vår adress är PB 133, (Lemminkäinengatan 34), 20101 Åbo.

I vilket syfte och med vilka lagliga villkor behandlar Veritas dina personuppgifter?

Vi upprätthåller och behandlar i detta sammanhang kontaktuppgifter till personen i ert bolag som sköter ArPL-försäkringsärenden och i FöPL-ärenden kontaktuppgifter till den FöPL-försäkrade för att rikta kundanskaffning och marknadsföring. Det lagliga villkoret för behandlingen av personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personskyddsansvarige och sekundärt för att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen.  

Dina uppgifter behandlas i följande situationer:

 • i samband med att ArPL-försäkringsoffert uppgörs
 • i samband med att FöPL-försäkringsoffert uppgörs
 • för att skapa kontakt före offerten
 • för att ordna ett försäljningsmöte
 • i direktmarknadsföring eller motsvarande upprätthållande av kontakt
 • i marknadsföring och ordnande av tillställningar
 • i förfrågningar och kartläggningar
 • i utvecklingen av nätsidorna

Vi behandlar dina personuppgifter även för kundidentifiering i enlighet med lagen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism samt för verkställandet av sanktioner

Vi använder inte uppgifterna i vårt kundhanteringssystem för andra ändamål än de som anges ovan.

För att uppfylla kraven på samtycken till och förbud mot direktmarknadsföring kan även de registrerades samtycken till och förbud mot marknadsföring behandlas i vårt CRM- och postningssystem.

Den här beskrivningen grundar sig på kraven i EU:s dataskyddsförordning.

Till vem får Veritas lämna ut dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan överlåtas till Veritas avtalspartners för att de eventuellt ska kunna vara i kontakt med dig. Alla våra avtalspartners berörs av tystnadsplikt och enligt dataskyddsregleringen får de överlåta till Veritas endast information som behövs för att uträtta dina ärenden. 

Överförs och behandlas uppgifter om dig utanför EU/EES-området?

Ja. Överföringar utanför EU/EES området möjliggörs genom överföringsmekanismer som är i enlighet med dataskyddsförordningen.

Hur länge bevarar Veritas dina personuppgifter och vad grundar sig tidsfristerna på?

ArPL- och FöPL-försäkringsofferter, samt personuppgifter som samlats för att rikta försäljnings- och marknadsföringsåtgärder, bevaras enligt följande: 

 • Vi sparar uppgifter över potentiella kundbolag i 24 månader, varefter de raderas från vårt kundhanteringsprogram.  Ifall vi gör en offert till en potentiell kund, börjar 24 månaders tidsfristen räknas från avslutning av offertprocessen.  
 • För direktmarknadsföring sparas uppgifterna under kundförhållandet. För direktmarknadsföring till potentiella kunder sparas personuppgifterna i 24 månader.  
 • Uppgifter från chat-servicen: 1 månad och 7 dagar

Personuppgifter som samlats i samband med ordnande av tillställningar sparas högst 24 månader.

Veritas nätsidornas analyscookies sparas i 12 månader.

Har du rätt att få information om personuppgifter som gäller dig själv?

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig vid Veritas eller inte.

Om vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att få en kopia av de uppgifter som behandlas.

Vänligen lämna in din begäran om uppgifter på vår blankett för begäran om personuppgifter. Begäran om uppgifter kräver stark identifiering.

Du kan också kontakta Veritas via telefon, per brev eller genom skyddad e-post.

Vi sänder dig uppgifterna inom en månad efter det att vi fått din begäran. Tidsfristen kan förlängas med högst två månader i vissa fall. Om tidsfristen förlängs meddelar vi dig om det inom en månad efter det att vi mottagit din begäran.

Hur kan personuppgifter korrigeras eller raderas? 

Om det finns bristfälligheter, inexaktheter eller fel i de personuppgifter vi sänt dig har du rätt att begära att uppgifterna kompletteras eller korrigeras. Det gäller även föråldrade uppgifter. Vi ber dig vänligen lämna in din begäran om komplettering eller korrigering till Veritas via blanketten på vår webbplats.

Rätten att kräva att personuppgifter raderas enligt dataskyddslagstiftningen gäller inte de uppgifter som Veritas behandlar i sin lagstadgade pensionsförsäkringsverksamhet eller situationer då uppgifterna bör bevaras för att upprätta, framställa eller försvara ett rättsligt anspråk. Det är alltså inte möjligt att på yrkande radera uppgifter som hör till pensionsförsäkringen under den tid de behövs för skötseln av den lagstadgade pensionsförsäkringen. Dina personuppgifter raderas däremot utan särskild begäran när tidsfristen för att bevara dem gått ut.

Om du eller ditt företag inte har ett tidigare kundförhållande med Veritas, har du rätt att begära radering av dina personuppgifter. Du kan begära radering av dina personuppgifter via blanketten på vår webbplats.

Kan du förbjuda eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter?

Du har rätt till att Veritas som personuppgiftsansvarig begränsar behandlingen av uppgifter om dig i vissa situationer. Att begränsa behandlingen innebär att registrerade uppgifter markeras för att begränsa senare behandling av dem. Uppgifterna om dig kan trots detta fortsättningsvis bevaras. Om begränsningen upphävs meddelas du om det på förhand.  Du kan utnyttja denna rätt till exempel när du bestrider korrektheten i uppgifterna eller lagenligheten i behandlingen. Behandlingen begränsas för den tid det tar att säkerställa att uppgifterna är korrekta eller behandlingen lagenlig. Om behandlingen av uppgifterna är begränsad kan de endast behandlas under vissa förutsättningar (t.ex. med ditt samtycke eller för att upprätta ett rättsligt anspråk).

Eftersom det rör sig om verkställighet av det lagstadgade pensionsskyddet är vi skyldiga att behandla dina personuppgifter och behandlingen kan inte förbjudas och inte heller begränsas om det inte finns klara grunder för begränsningen.

Om grunden till bevaring av dina personuppgifter är kundanskaffning eller marknadsföringsåtgärder, har du rätt att begränsa behandlingen. Du kan begränsa behandlingen av dina personuppgifter till direktmarknadsföring genom att lägga dig på spärrlistan. Länken till spärrlistan finns i meddelandet som du fått. Du kan också begära att du läggs på spärrlistan genom ett meddelande via blanketten på vår webbplats.  

Har du rätt att kräva att dina personuppgifter överförs till ett annat system?

Du har rätt att få uppgifterna som berör dig själv, varefter du kan överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig.  Det här gäller endast uppgifter som du själv lämnat till Veritas. 

Vi sänder uppgifterna i allmänt använd elektronisk form.

Kan jag motsätta mig direktmarknadsföring?

Ja. Du har rätt att motsätta dig direktmarknadsföring, om dina uppgifter behandlas i syfte av direktmarknadsföring.

Hur kan du överklaga behandlingen av dina personuppgifter?

Om vi vägrat genomföra åtgärder som du begärt uppger vi för dig den lagstadgade grunden för vår vägran utan dröjsmål och senast inom en månad efter det att vi mottagit din begäran.

Om du fått avslag på din begäran från Veritas kan du föra ärendet till dataombudsmannens byrå för behandling. I vårt svar till dig finns kontaktinformation till dataombudsmannens byrå. Det är möjligt att söka ändring till besluten från dataombudsmannens byrå genom besvär hos förvaltningsdomstolen i enlighet med förvaltningsprocesslagen. Besluten från dataombudsmannens byrå innehåller en besvärsanvisning som berättar hur du kan överklaga hos förvaltningsdomstolen.

Används personuppgifterna som grund för automatiserade beslut eller profilering?

Nej.

Vilka personuppgifter behandlar Veritas?

För att rikta vår kundanskaffning och marknadsföring, har vi personuppgifter som ingår i följande personuppgiftgrupp:

 • grunduppgifter, kontaktuppgifter och uppgifter för identifikation

Dessa uppgifter innehåller:

 • den registrerades namn, för företagare även personbeteckning eller födelsetid (för att bestämma försäkringspremien), yrkesbeteckning, roll, kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, faxnummer, e-post), kontaktspråk. 

Personuppgifter som samlas i anknytning till ordnande av tillställningar innehåller den registrerades namn, e-post, telefonnummer, företagets namn, yrkesbeteckning och uppgift om specialkost. Ytterligare sparas information om den registrerade är Veritas kund eller inte.

Varifrån får vi uppgifterna som behövs för att sköta ditt ärende?

För att kunna erbjuda våra försäkringar och för att rikta vår försäljning och marknadsföring får vi regelbunden information:

 • av dig själv
 • genom att samla information om tjänster du använt 
 • från försäkringsansökningen
 • från avgiftsbelagda och offentliga bolagsregister 
 • från bolagens egna hemsidor och annan offentlig mediasynlighet
 • från våra försäljningspartner, ombud och mäklare
 • i samband med tillställningar som vi ordnat
 • av chat -servicens leverantör

Tilläggsinformation om Veritas användning av cookies får du från användarvillkoren för våra nätsidor.

Med hurudana säkerhetsåtgärder skyddar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar alltid dina personuppgifter med omsorg och sörjer för ditt integritetsskydd. Det säkerställer vi genom behövliga tekniska och administrativa åtgärder.

Genom vår användarbehörighetskontroll ser vi till att dina personuppgifter endast behandlas av personer som har rätt till det.

Vår personal omfattas av tystnadsplikt enligt lag och alla har undertecknat en separat sekretessförbindelse. Personalen utbildas och instrueras i behandlingen av personuppgifter och i förebyggandet av relaterade risker. Genom vår interna kontroll ser vi till att personalen följer principerna för behandling av personuppgifter.

Samma sekretessbestämmelser och förbindelser gäller också våra underleverantörer.

Uppgifterna om dig förvaras i datacenter som är skyddade med passerkontroll och olika säkerhetssystem och i Veritas egna lokaler. Vi säkerställer också genom separata tekniska it-säkerhetslösningar att dataskyddslagstiftningens krav på sekretess, enhetlighet, tillgång/tillgänglighet och feltolerans uppfylls.

Var får du ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter?

Läs avsnittet om dataskydd och användarvillkor på vår webbplats veritas.fi om du vill få mer information om behandlingen av personuppgifter i Veritas.

I frågor som gäller begäran om personuppgifter ska du i första hand använda blanketten för begäran av personuppgifter på vår webbplats veritas.fi.

Du kan också kontakta Veritas per telefon, brev eller skyddad e-post.

Har du rätt att återta ditt samtycke när som helst?

Om behandlingen av uppgifter om dig grundar sig på samtycke har du rätt att återta ditt samtycke när som helst. Återtagandet inverkar inte på lagenligheten i den behandling som utförts innan samtycket återtogs.