FöPL-försäkring

Företagarens pensionsförsäkring är en lagstadgad försäkring som är obligatorisk om du som företagare uppfyller följande villkor:

 • Du är 18-67 år
 • Din verksamhet pågår enhetligt i minst fyra månader
 • Din arbetsinkomst är minst 8 575,45 € år 2023 (8 261,71 € år 2022).

Om du är lättföretagare eller har företagandet som bisyssla och uppfyller villkoren ovan, måste även du teckna en FöPL-försäkring. För att undvika en försummelseavgift ska du som företagare teckna en FöPL-försäkring inom sex månader från den tidpunkt då du inledde företagarverksamheten som omfattas av FöPL. FöPL-försäkringen är personlig, oavsett om du har fler företag skall du endast ha en FöPL-försäkring. Ifall du är verksam i fler företag samtidigt kom då ihåg att tänka på detta när du uppskattar din arbetsinkomst. Kom ihåg att FöPL-försäkringen inte kan ersättas av en frivillig pensionsförsäkring.


FöPL-arbetsinkomsten är samma som din arbetsinsats. Den penningmässiga uppskattningen av ditt arbete som företagare kan jämföras med den lön som skulle betalas till en person som har samma yrkeskunskap som du. Hela ditt socialskydd baserar sig på din FöPL-försäkrings arbetsinkomstnivå. 

FöPL-försäkringen garanterar din inkomst ifall du insjuknar, förblir arbetsoförmögen eller arbetslös. Därför är det viktigt att FöPL-arbetsinkomsten är på rätt nivå redan från början. Om det sker förändringar i arbetsinsatsen är det till din fördel att göra förändringar i FöPL-arbetsinkomsten. Förändringen kan göras när som helst, dock inte retroaktivt. 

FöPL-avgifterna kan betalas i rater, du kan välja att betala varje månad, varannan månad, fyra gånger per år, två gånger per år eller allt i en rat.


Är du självsysselsatt, aktieägare eller bolagsman enligt FöPL? 

Enligt FöPL räknas du som företagare om du är: 

 • Lättföretagare 
 • Yrkesutövare, dvs. en enskild näringsidkare 
 • Yrkesutövarens make/maka 
 • Annan familjemedlem till yrkesutövaren som bor i samma hushåll och arbetar i bolaget men inte får lön för arbetet 
 • Bolagsman i ett öppet bolag 
 • Ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag 
 • Delägare i ledande ställning i ett aktiebolag som ensam äger över 30% eller tillsammans med dina familjemedlemmar äger över 50% av bolagets aktier eller röstetal, antingen direkt eller indirekt via ett annat bolag 
 • Delägare eller bolagsman i en annan sammanslutning eller ett annat samfund som personligen är ansvarig för verksamheten 
 • Självsysselsatt (ensamföretagare, praktikant, frilansare, förmånstagare)