Pirta Toivonen ler.

Familjepensionsreformen förbättrar barnets ekonomiska skydd

Pirta Toivonen

30.12.2021, Blogg

Riksdagen godkände i november 2021 regeringspropositionen om att förnya lagstiftningen gällande familjepensionen inom arbetspensionssystemet. Den nya lagstiftningen träder i kraft 1.1.2022. Ett av de centrala målen för förnyelsen har varit att förbättra barnets ekonomiska skydd ifall barnets vårdnadshavare avlider.

Förändrat samhälle, förändrade familjer

Familjepensionslagstiftningen har senast förnyats på 1990-talet. Nu, trettio år senare, har vår uppfattning om familjen ändrats avsevärt och lagen behandlade olika slags familjer på ett ojämlikt sätt. Eftersom familjepensionen är en förmån som finansieras gemensamt med arbetspensionsmedel, är det rimligt att också den utbetalas rättvist till alla typer av familjer. Reformen omfattar flera olika medel för att nå målen att förbättra barnfamiljernas situation och att behandla familjerna mer jämlikt.

Förmåner riktas framför allt till barnfamiljer

Efterlevandepension utbetalas framöver under vissa förutsättningar också till sambor om det finns minderåriga barn i familjen. Tidigare var en änka eller änkling berättigad till pensionen enbart om hen hade varit gift eller i registrerat partnerskap med den avlidna personen. Därför kunde många barnfamiljer inte beviljas änkans eller änklingens andel av familjepensionen. Att även efterlevande sambor tas i beaktande i den nya lagen leder till att förmånen utbetalas mer jämlikt och att ställningen för olika typers barnfamiljer förbättras.

Barnpensionen utbetalas tills man fyller 20 år

I och med familjepensionsreformen utbetalas pension till barnet tills hen fyller 20 år. I motsats till barnpensionen som utbetalas av FPA, påverkar inte barnets studier till vilken ålder hen kan få barnpension. Då barnet är 18–20 år, utbetalas pensionen till barnets personliga bankkonto.

Tilläggsdel till barnpensionen

Den kanske största förbättringen med tanke på barnets ekonomiska skydd är ändå den så kallade tilläggsdelen till barn. Den utbetalas till barnen i sådant fall då det i familjen inte finns en änka eller änkling som har rätt till efterlevandepension.

Det finns fortfarande flera olika villkor som måste uppfyllas för att efterlevandepension ska kunna beviljas. Om dessa villkor inte uppfylls, eller om det inte finns någon som kan beviljas efterlevandepension, får barnet i och med lagändringen utöver sin barnpension också en tilläggsdel som motsvarar beloppet som änkan eller änklingen skulle ha fått. På så sätt säkras barnets uppehälle vid vårdnadshavarens död så väl som möjligt, oberoende av hurdant familjeförhållande barnets föräldrar hade.

Förbättringarna av barnpensionen gäller också fortlöpande pensioner

Såväl höjningen av slutåldern till 20 år som tilläggsdelen till barnpensionen gäller även sådana barnpensioner som redan är i utbetalning då lagen träder i kraft 1.1.2022. Med andra ord: om ett barn som redan får barnpension fyller 18 år 1.1.2022 eller senare, fortsätter utbetalningen av pensionen automatiskt tills barnet fyller 20 år. Också barnets rätt till tilläggsdelen till barnpensionen granskas, och om rätten finns, höjs pensionsbeloppet.

Arbetspensionsbolagen gör granskningarna och höjningarna automatiskt, och man behöver alltså inte ansöka om dem.

Pirta Toivonen ler.

Pirta Toivonen