"Tapio Koivu.""Olli Hemminki."

Våga vara en ansvarsfull placerare

Tapio Koivu, Olli Hemminki

9.2.2021, Blogg

Ansvarsfull placeringsverksamhet har utvecklats till en megatrend som präglar placeringsmarknaden. Det finns ett stort utbud av ansvarsfulla placeringsobjekt, men det är svårt att jämföra dem. Det går inte att mäta ansvarsfullhet med måttband. Beroende på hur olika ansvarsfaktorer betonas kan mycket olika slags placeringar komma att ingå i portföljen. Placeraren kan lätt drunkna i det ostrukturerade informationsflödet. Skulle det alltså vara bäst att tillsvidare bara samla på sig olika synvinklar på ansvarsfullhet, och omsätta allt i praktiken först när situationen lugnat sig?

Placeringsmarknaden har förändrats på många sätt efter den finanskris som slog till 2008. Centralbankernas allt större roll, de snabba omvälvningarna i vissa branscher och pandemin samt det faktum att den vedertagna lagbundenheten för placeringar generellt har tänjts ut har inneburit utmaningar för alla placerare. Den viktigaste förändringen på lång sikt torde ändå vara att ansvarsfulla placeringar har blivit mainstream. Medan förmögenhetsförvaltare för 10 år sedan främst betonade avkastningen när de kontaktade oss i egenskap av pensionsplacerare är det främsta säljargumentet numera ansvarsfullhet.

Och förändringen går allt snabbare. För att hänga med i utvecklingen måste placeraren lägga ned allt mer av sin tid på att fördjupa sig i placeringarnas ansvarsfullhet. Olika produkter som betonar ansvarsfullhet lanseras hela tiden och regleringen av ansvarsfullhet, och särskilt rapporteringen av den, utvecklas snabbt. Det verkar som om att nya verksamhetsmodeller uppstår snabbare än man ens hinner ta de gamla i bruk.

Motstridiga synvinklar

Hur ska då en placerare göra för att placera ansvarsfullt? Förmögenhetsförvaltarna erbjuder en mängd ansvarsfulla placeringsprodukter, så man kunde tro att det skulle vara okomplicerat att placera ansvarsfullt. Det är det ändå inte.

Om en placerare till exempel vill göra en ansvarsfull aktieplacering på tillväxtmarknaden finns det flera alternativ. När man beaktar de sociala och administrativa dimensionerna av ansvar blir kinesiska bolag ofta underviktade. Med en approach som främst betonar klimataspekter kan kinesiska aktier ändå vara avsevärt överviktade i och med sina utsläppssnåla teknologibolag. För att vara ansvarsfull borde alltså den som placerar i tillväxtmarknader både över- och undervikta Kina. Då uppstår en konflikt.

Även för den som placerar i enskilda aktier kan ansvarsfullheten orsaka huvudbry. Det finns flera olika källor för data och poängsystem relaterade till ansvarsfullhet så man kunde tro att det är lätt att jämföra bolagen. Men exempelvis ett bolag som tillverkar utsläppsfria elbilar kan ändå ur klimatsynvinkel få sämre poäng än en konkurrent som tillverkar bilar med förbränningsmotor, om man vid utvärderingen endast beaktar miljökonsekvenserna för de råvaror som används i produktionen. Slutsatsen kan däremot bli en helt annan om man beaktar produktens hela livscykel och den positiva inverkan med tanke på utvecklingen av en mer miljövänlig teknologi.

Inte bara en enda rätt lösning

För en institutionsplacerare som Veritas ligger lösningen till ansvarsdilemmat i en djupgående förståelse och utvärdering av placeringsobjekten och de strategier som förmögenhetsförvaltarna erbjuder. När vi exempelvis väljer en ny placeringsfond som skötts aktivt gör vi ett gediget bakgrundsarbete och för djupa diskussioner med det team som sköter fonden. Tyvärr är det här något som en småsparare inte har möjlighet till. Vad kan då hjälpa småspararna och också oss stora placerare att navigera bland ansvarsfrågorna?

En synvinkel kunde vara att använda sig av Humes giljotin. Enligt denna princip, som är bekant från filosofilektionerna i skolan, kan moraliska regler inte härledas ur fakta. Om principen tillämpas på ansvarsfull placering kan den omformas så att varje placerare själv måste tänka över vad ansvarsfullhet innebär just för hen och först därefter leta fram placeringslösningar som på bästa sätt motsvarar denna uppfattning. Om alla vi placerare agerar på detta sätt resulterar det i att kapitalen styrs till de placeringsobjekt som motsvarar vår gemensamma uppfattning om ansvarsfullhet. Resultatet är nära besläktat med demokratiska val – varje placerare röstar med sin egen placering för ansvarsfullhet genom att betona just de ansvarsaspekter som är viktiga för placeraren själv. Då kan vi förlita oss på den kollektiva styrkan och med tillförsikt gå vidare på vår egen stig av ansvarsfull placering. Om vi glömmer att beakta någon viss ansvarighetsaspekt har sannolikt någon annan betonat den mer i sin egen verksamhet. När vi grundar vårt beslut på vår egen värdegrund gör vi inte oss skyldiga till modern avlatshandel utan bidrar genuint till att förbättra världen med en placering i taget.

Den snabba utvecklingen inom branschen kan göra det lättare att fatta ansvarsfulla placeringsbeslut i framtiden. När de data som beskriver ansvarsfullhet utvecklas och praxisen blir mer enhetlig torde det i framtiden bli enklare att beakta ansvarighetsaspekter i placeringsverksamheten. Vi uppmuntrar ändå varje placerare att våga vara ansvarsfulla redan i dag. Ansvarsfullhet är nämligen något som finns inom oss alla!

Principerna som vi på Veritas använder för att bedöma ansvarsfullhet hittas på sidan Ansvarsfull placeringsverksamhet.

"Tapio Koivu."

Tapio Koivu

  • Portföljförvaltare
"Olli Hemminki."

Olli Hemminki

  • Portföljförvaltare