Ändring i lagen om pension för företagare vid årsskiftet

20.12.2022, Nyheter och pressmeddelanden

Riksdagen har godkänt regeringens ändringsförslag till lagen om pension för företagare. Lagändringarna träder i kraft 1. januari 2023.

Målet med ändringarna är att förbättra företagarnas pensions- och socialskydd. Definitionen av FöPL-arbetsinkomsten förblir den samma, men i och med vissa preciseringar som reformen för med sig blir det lättare att uppskatta och kontrollera arbetsinkomsten.

För att pensionsbolaget ska kunna fastställa arbetsinkomsten behövs en helhetsbedömning av företagarens situation. I helhetsbedömningen beaktas bland annat branschens medianlön, arbetsinsatsens och företagsverksamhetens omfattning, företagarens yrkeskunnighet och uppgifter om värdet av företagarens arbetsinsats.

Som stöd till uppskattningen kan man använda rekommendationsräknaren för FöPL-arbetsinkomsten, som används av alla pensionsbolag.

”Räknaren ger ett förslag, men den kan inte ta enskilda företagares situationer i beaktande. Om arbetsinkomstens uppskattning känns svår lönar det sig, med låg tröskel, att kontakta sin egen kontaktperson. Vi hjälper och stöder”, säger Veritas direktör för kundförhållanden Staffan Åberg.

FöPL-arbetsinkomsten granskas i fortsättningen med tre års mellanrum

Lagändringen ålägger pensionsbolagen att granska företagarens FöPL-arbetsinkomst regelbundet med tre års mellanrum.

Veritas inleder granskningen under våren. Nästa år kommer granskningen att beröra FöPL-försäkringar vars arbetsinkomst är under 15 000 euro. Höjningen kan vara högst 4 000 euro, vilket betyder en höjning av avgiften på drygt 80 euro i månaden.

Arbetsinkomsten höjs inte automatiskt utan helhetsbedömning. Företagaren får en chans att bli hörd och ge mer omfattande information.

”Vi kontaktar de företagare vars arbetsinkomst granskas under år 2023. Vårt mål är att öppna processen på förhand, så att granskningen inte kommer som en överraskning.”