Antalet tecknade pensionsförsäkringar steg med 8 procent under Veritas första halvår

23.8.2019, Nyheter och pressmeddelanden

Veritas företagarkundbas växte starkt under årets första hälft i enlighet med bolagets strategi: antalet ArPL- och FöPL-pensionsförsäkringar steg med ca 8 procent[1]. Premieinkomsten för hela året 2019 uppskattas stiga med 5,8 procent[2]. Placeringarna gav en avkastning om 5,1 procent. Över tid är realavkastningen mer än fyra procent. Solvensnivån var 127,1 procent.

Antalet tecknade FöPL-försäkringar för företagare steg hos Veritas Pensionsförsäkring upp till 12 641 under årets 2019 första sex månader. Det motsvarar en årlig tillväxt på 7,8 procent[1]. Det motsvarande antalet ArPL-försäkringar för arbetsgivare var 8759, vilket betyder en tillväxt på 7,9 procent[1]. Antalet pensionstagare ökade till 36 632 (31 519[3]).

”Vi vill vara det bästa pensionsbolaget för företagardrivna små och medelstora företag. Den fortsatt starka tillväxten i FöPL-kundsegmentet, det vill säga bland företagare, gläder oss speciellt. Den visar att vi gjort saker rätt”, säger verkställande direktör Carl Pettersson.

Veritas Pensionsförsäkring fusionerades med Pensions-Alandia 1.1.2019. Den jämförbara sammanslagna premieinkomsten för hela året per 31.12.2019 uppskattas stiga från året innan med 5,8 procent till 622,6 miljoner euro.

God placeringsavkastning: 5,1 procent

Avkastningen på det sysselsatta kapitalet var 5,1 procent under årets 2019 sex första månader. Av tillgångsklasserna gav aktieplaceringarna den bästa avkastningen med 8,5 procent, varav noterade aktier 10,3 procent. Totalt var placeringsverksamhetens nettointäkter 172,8 miljoner euro.

Betraktat över tid har Veritas placeringar haft en realavkastning om mer än fyra procent. Realavkastningen sedan 1997 var 4,3 procent och den nominella avkastningen 5,9 procent. De senaste fem årens realavkastning var 4,5 procent och respektive nominella avkastning 5,1 procent. I Pensionsskyddscentralens långsiktiga kalkyler förväntas pensionsplaceringarna ge en genomsnittlig realavkastning om 3,5 procent per år.

”Veritas har haft en något försiktig allokering i riskabla tillgångar i år jämfört med pensionsbolag i snitt, vilket syns i avkastningen under första halvåret. Fortfarande ser vi dock många orosmoment och hotbilder med världsekonomin. Vi anser att det är motiverat i detta skede att fortsätta med en måttlig och väldiversifierad portfölj”, säger Veritas vice verkställande direktör, placeringsdirektör Niina Bergring.

”De historiskt låga räntorna indikerar recession eller åtminstone svagare tillväxt i framtiden samtidigt som aktiemarknaden speciellt i USA har fortsatt sin starka uppgång. Denna tudelning är något överraskande. Augusti har dock börjat med mer negativ ton på marknaderna. Hösten kan återigen bli mycket volatil”, förutser Bergring.

Veritas solvenskapital vid slutet av juni var 789,5 miljoner euro. Pensionstillgångarnas förhållande till ansvarsskulden var 127,1 procent. Solvenskapitalet var 2,3-faldigt i förhållande till solvensgränsen.

Fusionen med Pensions-Alandia bär frukt

Veritas har nu fungerat ett halvår sedan fusionen med åländska Pensions-Alandia. De operativa delarna av fusionen är nu slutförda och synergieffekterna syns redan i årets resultat.

”Vi har aviserat att fusionen skall medföra synergieffekter på närmare en miljon euro. En stor del av detta syns redan då omkostnadsnivån förbättrats med 4,4 procentenheter från fjolårets nivå”, berättar Carl Pettersson.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

Bilagor

Resultatöversikt 1–6/2019

Tilläggsuppgifter

Verkställande direktör Carl Pettersson, tfn 010 550 16 00
Vice verkställande direktör, placeringsdirektör Niina Bergring, tfn 010 550 18 82, 040 822 15 14
Ekonomidirektör Tommy Sandås, tfn 010 550 17 86, 050 593 01 38

Veritas Pensionsförsäkring är ett erfaret proffs i arbetspensionsförsäkringar. Vår verksamhet bygger på personlig kontakt och kundbetjäning. Vårt mål är att vara den bästa arbetspensionspartnern för små och medelstora företag och företagare. Mer om oss på veritas.fi.

[1] Jämfört med Veritas och Pensions-Alandia tillsammans 30.6.2018 (pro forma). Veritas Pensionsförsäkring fusionerades 1.1.2019 med Pensions-Alandia.

[2] Jämfört med Veritas och Pensions-Alandia tillsammans 31.12.2018 (pro forma). Veritas Pensionsförsäkring fusionerades 1.1.2019 med Pensions-Alandia.

[3] Veritas Pensionsförsäkring fusionerades 1.1.2019 med Pensions-Alandia. Jämförelsesiffran för 2018 är Veritas siffra före fusionen.