Frågor och svar om FöPL-reformen

2.9.2022, Nyheter och pressmeddelanden

Regeringens proposition med förslag till en reform av lagen om pension för företagare har väckt oro bland företagarna. Vi har här sammanställt svaren på en del frågor om FöPL-reformen.

Vad ändras i och med reformen?

Grunden för FöPL förblir densamma som för närvarande också efter reformen. Det görs inga ändringar i försäkringsplikten och även definitionen av FöPL-arbetsinkomsten förblir oförändrad. I propositionen föreslås att de uppgifter som används för att fastställa FöPL-arbetsinkomsten preciseras. Ambitionen är att arbetsinkomsten ska fastställas på ett enhetligt sätt i alla pensionsbolag.

Utgångspunkten är den privata sektorns medianlöner inom olika branscher. Arbetsinkomsten påverkas ändå även framöver också av andra faktorer, och företagarnas individuella situationer beaktas vid bedömningen på samma sätt som tidigare. Helt nytt är att pensionsbolaget enligt lagförslaget också måste granska FöPL-arbetsinkomsten regelbundet med tre års mellanrum.

Har företagaren tidigare själv fått fastställa sin arbetsinkomst?

Inte enligt lagen. I lagen konstateras att pensionsbolaget fastställer FöPL-arbetsinkomsten. I praktiken har pensionsbolagen ändå i sin helhetsbedömning lagt alltför stor vikt vid företagarens egen uppskattning. Finansinspektionen anmärkte om detta vid sin granskning i fjol och förutsatte att bolagen vidtar åtgärder för att FöPL-arbetsinkomsten ska fastställas på det sätt som föreskrivs i lagen.

I regeringens förslag preciseras denna bestämmelse för att tolkningen vid de olika bolagen ska bli mer enhetlig och motsvara den korrekta definitionen av arbetsinkomst. Arbetsinkomsten ska motsvara den årslön som företagaren skulle behöva betala till en person med samma yrkeskunskap och som utför samma arbete.

Vilka faktorer beaktas när arbetsinkomsten fastställs?

Arbetsinkomsten fastställs inte enbart utifrån medianlönen, utan pensionsbolagen ska göra en helhetsbedömning när ärendet behandlas. Då ska till exempel beaktas huruvida verksamheten bedrivs på deltid eller är säsongsbetonat, företagets bransch, geografiskt läge, företagsverksamhetens omfattning och faktureringsuppgifter samt företagarens erfarenhet av branschen. Noggrannare uppgifter om allt detta fås också av företagaren själv.

Om det visar sig att bakgrundsuppgifterna som utgångspunkt inte ger rätt arbetsinkomstnivå behövs en aktiv växelverkan mellan pensionsbolaget och företaget för att uppnå en gemensam syn. På Veritas hjälper företagarens egen försäkringsrådgivare till med att fastställa arbetsinkomsten och diskuterar gärna dessa frågor via den kanal som företagaren väljer.

Kommer FöPL-avgifterna att höjas?

FöPL-avgiftsprocenterna förblir oförändrade. Om företagarens FöPL-arbetsinkomst är rätt dimensionerad ändras avgifterna inte. Till exempel för företagare som har små inkomster eller arbetar deltid ändras FöPL-arbetsinkomsten inte alls i och med lagreformen, ifall arbetsinkomsten varit rätt dimensionerad.

Syftet med lagreformen är däremot att påverka de arbetsinkomster som inte motsvarar arbetsinsatsens värde. Företagarens levnadsstandard kan vara hög, och om något händer räcker de förmåner som beviljas utifrån miniminivån på FöPL (till exempel sjukdagpenning och invalidpension) inte till för att trygga försörjningen.

Lagreformen innehåller vissa begränsningar för att ändringarna inte genast i början ska slå alltför hårt mot de företagare vars arbetsinkomster hittills har legat på en alltför låg nivå. Under övergångsperioden 2023–2025 har förhöjningarna begränsats till 8 000 euro eller 20 procent.

Jag arbetar inom flera branscher. Enligt medianlönen i vilken bransch fastställs min pension?

Det beror på hur din egen företagsverksamhet ser ut. Om någon viss bransch utgör merparten av verksamheten utgör medianlönen i den branschen en naturlig utgångspunkt när värdet på företagsverksamheten fastställs. Om företagaren däremot arbetar exempelvis ungefär lika mycket inom två olika branscher är en kombination av medianlönerna i dessa branscher en bra utgångspunkt för bedömningen av hela företagararbetet.

Men om jag vill sköta min sociala trygghet och pensionsskyddet själv?

I det finländska pensionssystemet sköts pensionsförsäkringen kollektivt och har karaktären av en försäkring. Det är inte möjligt att lösgöra sig från pensionssystemet i dess nuvarande form genom eget beslut utan alla som arbetar tjänar in pension åt sig själv. Folk- och garantipensionen tryggar den grundläggande försörjningen om arbetspensionen är liten eller helt saknas.

Ingen av oss vet hur många dagar vi har framför oss i livet eller hur många av de dagarna vi får vara friska. Invalidpensionen som bestäms utifrån FöPL-arbetsinkomsten tryggar försörjningen för resten av livet oberoende av när man misstar arbetsförmågan. Arbetsinkomsten utgör också grunden för arbetslöshetsskyddet, sjukdagpenningen, föräldradagpenningen samt ålderspensionen och familjepensionen. Med privata försäkringar får man inte samma livslånga trygghet som med FöPL. Försäkringskaraktären innebär att den betalda pensionen finns i behåll även om företagarens eget företag skulle gå i konkurs.

Kommer jag att få ut min pension?

Staten deltar i betalningen av företagarnas pensioner och garanterar en tillräcklig finansiering. De intjänade pensionerna har ett egendomsskydd som garanteras i grundlagen och är bundna till index som tryggar pensionernas köpkraft. Svaret på frågan är alltså ja. Pensionen utbetalas till slutet av ditt liv oberoende av hur länge du lever.

Vart går de pengar jag betalat in om jag dör innan jag går i pension?

Det ärliga svaret är att det i så fall inte finns några pengar att betala ut. Eftersom företagarnas pensioner inte fonderas går alla FöPL-försäkringsavgifter som företagarna nu betalar direkt till betalningen av FöPL-pensionerna till de företagare som redan gått i pension, och staten betalar den andel som inte täcks av de nuvarande försäkringsavgifterna.

Utöver ålderdom och sjukdom omfattar FöPL-skyddet ändå också den familjepension som betalas ut till företagarens make och barn efter företagarens död. Företagarens familj får en familjepension vars belopp grundar sig på företagarens arbetsinkomstnivå. Efterlevandepension kan beviljas den efterlevande maken eller sambon eller parten i ett registrerat partnerskap. Barnen får efterlevandepension till 20 års ålder.

*
Har du fler frågor? Skicka dina frågor till oss på adressen viestinta(at)veritas.fi.

Läs även: