Veritas huvudkontor Trivium Retoriikka, avbildad från Kuppisparkens riktning. Bilden är somrig och byggnaden är mångfärgad och har flera parkeringsplatser utanför den.

Veritas delårsöversikt 1.1–30.9.2022: Placeringarna gav positiv avkastning under årets tredje kvartal

27.10.2022, Nyheter och pressmeddelanden

Arbetspensionsbolaget Veritas fick under årets tredje kvartal en avkastning på 0,5 procent på sina placeringar i en utmanande marknadsmiljö. Solvensen förblev stark och var i slutet av september 1,7 gånger solvensgränsen.

”Ur ett försäljningsperspektiv har de två senaste åren varit lyckade, vilket ger förutsättningar för tillväxt även framöver. Inom FöPL-försäkringarna närmar vi oss redan 15 000 försäkringar”, berättar Veritas verkställande direktör Carl Haglund.

Veritas premieinkomst ökade under perioden januari–september med 16,3 procent jämfört med samma tid i fjol. Premieinkomsten under hela året uppskattas överstiga 700 miljoner euro.

”Lönesumman i Veritas kundföretag har under året ökat ungefär 50 procent snabbare än inom branschen i genomsnitt.”

Positiv avkastning under det tredje kvartalet

Avkastningen på Veritas placeringar var -6,2 procent under perioden januari–september. Ränteplaceringarna avkastade -8,2 procent, aktieplaceringarna -12,6 procent, fastigheterna 3,9 procent och de övriga placeringarna 12,9 procent.

Delårsöversikt 1-9/2022. Värdet på Veritas placeringar var 4,1 miljarder euro. Den nominella avkastningen för 10 år var 5,6 % och den reala avkastningen 4,0 %.

Under årets tredje kvartal avkastade placeringarna 0,5 procent trots att aktiemarknaden har varit på nedgång.

”De börsnoterade aktierna har fortsatt att sjunka, men de alternativa placeringarna har uppvisat en positiv avkastning i vår placeringsportfölj”, berättar Veritas placeringsdirektör Kari Vatanen.

Vatanen anser att marknadsmiljön hela tiden förändras i en negativ riktning.

”Utsikterna för ekonomin och placeringsmarknaden är fortsättningsvis svaga. Förväntningarna på ekonomisk tillväxt har gradvis justerats nedåt under hela början av året, och euroområdet befinner sig sannolikt redan i en recession”, bedömer Vatanen.

I USA är sysselsättningen fortsättningsvis stark, vilket har stöttat såväl ekonomin som höjningen av den underliggande inflationen. I euroområdet är konsekvenserna av kriget kraftiga i form av prishöjningar på energi och livsmedel.

Centralbankerna fortsätter att stävja inflationen med en åtstramning av penningpolitiken, vilket återspeglar sig i en snabb höjning av marknadsräntorna.

”Centralbankernas stimulerande penningpolitik, som under de senaste åren har gett aktiemarknaden medvind, har nu förvandlats till en motvind.”

Den kommande indexförhöjningen syns i antalet pensionsansökningar

I september har antalet ansökningar om ålderspension och partiell ålderspension varit betydligt flera än normalt. Pensionerna justeras vid årsskiftet med en indexförhöjning som i år är exceptionellt stor.

”Höjningen av arbetspensionsindex gagnar dem som går i pension i år. Antalet ansökningar har i september varit 108 procent flera än under samma tid i fjol”, berättar Haglund.

Däremot har antalet personer som ansökt om invalidpension minskat under året. Före slutet av september var antalet beslut 13 procent mindre än året innan.

”Psykisk ohälsa är numera den vanligaste orsaken till invalidpensionering. Särskilt framträdande är detta i fråga om ungas invalidpensioner”, säger Haglund.

Finland har gjort ett bra jobb i att utveckla arbetssäkerheten och därmed lyckats få bukt med det som hotar den fysiska arbetshälsan.

”För att vända den nuvarande trenden borde man nu på arbetsplatserna göra likadana satsningar på arbete som främjar den psykiska hälsan. Detta är något som vi måste ta på allvar.”

Bilagor:

Mer information:

  • Carl Haglund, verkställande direktör, tfn 010 550 1600, fornamn.efternamn@veritas.fi
  • Kari Vatanen, placeringsdirektör, tfn 010 550 1882, fornamn.efternamn@veritas.fi