Veritas placeringar avkastade 3,3 procent i juli-september – solvensen stärktes

22.10.2020, Nyheter och pressmeddelanden

Stimulansen av ekonomin har fortsatt under årets tredje kvartal, men osäkerheten är fortfarande stor till följd av coronaepidemin och presidentvalet i Förenta Staterna, och återhämtningen efter coronakrisen är mycket ojämn.

Delårsöversikt 1-9/2020. Veritas placeringar avkastade 3,3 % i juli-september. Solvensen stärktes ytterligare.

”Återhämtningen i ekonomin har nu formen av bokstaven K. Inom vissa branscher går det bra och inom andra mycket dåligt”, konstaterar Veritas placeringsdirektör Kari Vatanen. ”Den tillverkande industrin har börjat återhämta sig, men servicesektorn lider fortfarande.”

Det undantagstillstånd som coronaviruset orsakat påverkar omsättningen i synnerhet i servicebranscherna. Det besvärliga läget inom servicesektorn visar sig också i form av permitteringar och arbetslöshet.

”Situationen är svår till exempel på Åland och i Lappland. På Åland förutses bruttonationalprodukten minska med hela 16 procent i år”, berättar Veritas verkställande direktör Carl Pettersson.

Under coronakrisen har Veritas erbjudit sina kunder längre betalningstid för pensionsavgifterna och beviljat sina hyresgäster flexibla arrangemang. Dessutom har arbetsgivarnas ArPL-avgifter tillfälligt sänkts fram till årets slut.

”Vi har stöttat våra kunder och kommer att göra det även framöver. Vi handleder våra företagare och företag också inom hälsofrämjande ledarskap. Det lönar sig att kontakta oss genast om situationen börjar se allvarlig ut”, påminner Pettersson.

Placeringsavkastningen fortsatte återhämta sig

Veritas placeringar avkastade 3,3 procent under årets tredje kvartal. Avkastningen för hela året var dock fortfarande negativ, -1,1 procent. Under perioden januari–september avkastade ränteplaceringarna 1,2 procent, aktieplaceringarna -3,5 procent, fastigheterna 3,5 procent och de övriga placeringarna -5,1 procent.

”I år har det inte varit lönsamt att sprida placeringarna. Riskerna har realiserats samtidigt i olika tillgångsklasser och de positiva placeringsintäkterna härrör sig från några av de branscher som lidit minst av coronakrisen. Spridningseffekten i fråga om placeringar har överlag försvagats till följd av centralbankernas ökade stimulansåtgärder”, berättar Vatanen.

Veritas solvens har hållits på en god nivå under hela coronakrisen. Under det tredje kvartalet steg solvensgraden och uppgick i slutet av september till 124,3 procent. Solvensställningen var 1,8.

Antalet FöPL- och ArPL-kunder växte

Coronakrisen avspeglar sig i år också i arbetspensionsbolagens resultat. Premieintäkterna påverkas av det allmänna sysselsättningsläget och av att ArPL-avgifterna sänkts tillfälligt.

Veritas premieinkomst var under perioden januari-september 547,3 miljoner euro, medan den år 2019 var 592,7 miljoner euro. Uppskattningen av ArPL-kundernas lönesumma för hela året är på lägre nivå än i fjol, medan antalet ArPL-försäkringarnas har ökat något. Även antalet FöPL-försäkringar har ökat och arbetsinkomstsumman för FöPL-försäkringar bedöms ligga på en högre nivå än föregående år.

”Kundbetjäningens kvalitet prövas under svåra tider. Hos oss möter människan en människa och jag tror att detta uppskattas särskilt mycket i dessa tider”, säger Pettersson.

Delårsöversikt 1.1–30.9.2020 (pdf)

Närmare information:

  • Carl Pettersson, verkställande direktör, tfn 010 550 1600, fornamn.efternamn@veritas.fi
  • Kari Vatanen, placeringsdirektör, tfn 010 550 1882, fornamn.efternamn@veritas.fi
  • Tommy Sandås, ekonomidirektör, tfn 010 5501 786, fornamn.efternamn@veritas.fi