Fakta om förvärvslivet: Vad lär vi oss av god praxis under exceptionella omständigheter?

13.5.2020, Nyheter och pressmeddelanden

Förändring finns i allas liv denna vår. Företag har varit tvungna att anpassa sig till den exceptionella situationen på många olika sätt, och att anpassa sin verksamhet.

Exceptionella förhållanden kräver också förändringar i tänkesättet. Det berömda tvånget driver framåt enskilda arbetsuppgifter, men också hela samhället.

Det är svårt att hitta positiva ämnen bland nyheter som berör coronaviruset. Men hur kan vi försöka närma oss situationen från en positiv vinkel i våra egna handlingar, och vad kan vi lära oss av de nya metoderna och dra nytta av dem i framtiden?

Positiv utveckling till följd av krisen

Att arbeta, köpa och resa förändrades över en natt i mars, och effekterna är redan tydliga både i konsumentbeteende och klimat.

Att man lyckats övergå till distansarbete och -möten hjälper att se att det inte alltid är nödvändigt att resa från en plats till en annan, utan många saker kan hanteras effektivt och mer miljövänligt på olika webbplattformer. Man kanske hittar helt nya sätt att samarbeta och dela information. Fritiden ökar och det är mer flexibelt att kombinera arbete och familjeliv.

Också andra ”distans”funktioner, såsom näthandel, fick en liknande tillväxtstöt som distansarbete. Allt fler företag har utvecklat sitt nätutbud till följd av krisen, och också allt fler har börjat köpa från nätbutiker.

Det är dags att satsa på framtiden

I en krissituation är det möjligt att upptäcka områden som kräver korrigerande åtgärder, både i samhället och i egen verksamhet. Så nu är det en bra tid att visionera nytt och utveckla företagets produkter och tjänster. Turistsektorn är en av de hårdast drabbade sektorerna just nu, men också där kan man tänka att det handlar om en förskjutning av tyngdpunkter: resande inrikes- och i närområden kommer säkert att öka i framtiden.

Förutom att vi fick ett extremt påminnande om vikten av hygien och god motståndskraft, samt betydelsen av utomhusliv och naturen för välbefinnandet, lär vi i dessa tider oss också om mänskliga relationer, solidaritet och samarbete. Det lönar sig att satsa på viktiga grundläggande värden som hälsa, natur och sociala relationer också i framtiden.

Ett fint exempel på att kunna vända situationen till positiv kommer från Pakistan: tiotusentals arbetslösa har fått arbete inom ett trädplanteringsprojekt runt om i landet som inletts av staten för att bekämpa klimatförändring. I Finland behöver man också säsongarbetare för jordbruk och sektorn för naturresurser.

Satsning på hälsovården har man redan länge behövt ock sökt, och nu har man säkert också som bas för rambudgetförhandlingarna fått nya perspektiv för förbättring av sote-tjänster och läkemedelsvård. Man vill också ha en uppdatering i lagen om säkerhetslagring av skyddsutrustning. Hoppeligen riktas ytterligare resurser till forskning, och nya digitala lösningar håller redan på att utvecklas inom många olika områden, till exempel applikationer för att känna igen personer som exponerats för corona och för att förutse pandemin med hjälp av rörelsedata.

Betydelsen av kommunikation och beredskap i kriser

Betydelsen av kommunikation ökar i kristider, men man kan lära sig att förbättra kommunikationen och beredskapen också utanför dem. I en plan för kriskommunikation förbereder man sig på vem som kommunicerar, i vilken kanal och hur man försäkrar de anställdas tillgång till information. I en krissituation krävs snabba reaktioner, och därför är det bra att ha en beredskapsplan.

Ur ett kommunikationsperspektiv kan välhanterad kriskommunikation genom god förberedelse till och med förbättra företagets rykte. Öppen interaktion är viktig både inom och utanför företaget.

”Kommunikationens tydlighet och regelbundenhet har burit frukt i Veritas. 93 % av veritanerna upplever, enligt vår i april gjorda förfrågan, att de fått tillräckligt info om undantagsläget som corona orsakat”, säger Veritas personaldirektör Jenni Kosunen.

”Verkställande direktörens och riskhanteringschefens analyser varje vecka har gett tilltro till att vi klarar denna situation tillsammans. Dessutom har vi lyft våra coronanyheter i intranet till en egen spalt på framsidan, vilket ökat tydligheten och gett en känsla av att information finns och den uppdateras ständigt.”

I den nuvarande situationen har man kunnat minska osäkerheten genom att tydligt informera alla anställda om nya riktlinjer gällande den exceptionella situationen, till exempel hygien, distansarbete och resor.

Enligt en undersökning av Sjuksköterskeföreningen har otydliga instruktioner oroat sjukskötare: en stor del av respondenterna är oroliga för tydligheten och enhetligheten i instruktionerna som getts vårdpersonalen, och svaren avslöjar rädsla, ångest och osäkerhet.

Framtidsforskaren Elina Hiltunen betonar i en intervju med Kommunfinans att en organisation som gjort en beredskapsplan och som kunnat förutse, har bättre chanser att i framtiden också klara sig igenom ett sådant ”vilda kort” som coronaepidemin. Hon uppmanar att tänka på hörnstenarna av företagets verksamhet – till exempel personal, lokaler, kunder, produkter och underleverantörer, och på en beredskapsplan i fall någon av hörnstenarna faller samman.

Även denna exceptionella situation lär oss att förbereda oss för nästa.